управител

НАПУСКАНЕ НА УПРАВИТЕЛ НА ООД

юни 27, 2019

Управителят е фигура от изключително значение за дружеството с ограничена отговорност. Това е лицето, което представлява компанията пред трети лица, и е овластено с множество права. Напускането на управител на едно дружество често води до съществени проблеми, които изброяваме по-долу.

Най-лесно е когато дружеството и управителят се разделят по взаимно съгласие, или по решение на общото събрание/едноличния собственик. Дружеството избира и назначава друг управител, и заличава досегашния. В този случай старият управител няма избор – неговото правоотношение е идентично на това между работодател и работник.

С вписване на заличаването, управителят престава да има това качество. А във вътрешните отношения с дружеството фактът на промяна настъпва дори по-рано – тогава, когато управителят бъде известен за решението на общото събрание /на което в общия случай той присъства/.

Дори при раздяла без явен конфликт, от значение за управителя е дали дружеството ще го освободи и от отговорност. Освобождаването като управител не е достатъчно, за да е сигурно това лице, че бившият му «работодател» няма да претендира вреди от него. А отговорността на управителя на търговско дружество за причинени вреди може да бъде много сериозна – в пълен размер, при това за 5 години назад.

Проблем за дружеството с ограничена отговорност възниква тогава, когато управителят напусне по свое желание, а дружеството не е назначило друг. До тази ситуация може да се стигне, ако управителят е поискал да бъде заличен, но дружеството не заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Тогава управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Дружеството остава «голо» – без законен представител. Тази ситуация е изключително рискова, тъй като компанията не може да осъществява никаква дейност – няма кой да представлява дружеството при поемане на каквито и да е задължения, нито при упражняване на каквито и да е права.

Отношенията между дружеството с ограничена отговорност и избрания управител се уреждат с договор за управление. Този договор може да бъде стандартен – следвайки законовите общи правила, но е допустимо да се предвидят и специални условия, според конкретния казус и конкретните интереси на страните.

В случай че сте дружество, което има нужда от консултация относно правоотношенията с управителя, или сте управител, който търси защита при напускане – можете да се свържете с нас на посочените в секция „контакти“ координати.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Изключване на съдружник

Може ли изключеният съдружник да обжалва и освобождаването му като управител

Ликвидация на търговско дружество

Регистрация на фирма

Често задавани въпроси: Регистрация на търговско дружество в България

Прехвърляне на дялове в ООД чрез покупко-продажба

Представителство и обслужване на фирми

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz