изключване на съдружник

За изключването на съдружник в ООД

септември 18, 2017

Дружеството с ограничена отговорност /ООД/ е най-предпочитаната форма у нас за сдружаване на две или повече лица, които желаят да осъществяват търговска дейност съвместно и да получават печалба.

При учредяване на юридическото лице съдружниците обикновено имат обща цел – да направят инвестиции, да вложат средства и усилия, така че търговското дружество да реализира финансов резултат /печалба/, от която те да придобият полагащият им се дивидент.

В тези първи дни съдружниците нерядко подценяват важността на учредителния акт /дружествения договор/, който подписват. С него те придобиват не само права, но и поемат редица задължения – за съдействие за осъществяване дейността на дружеството, за изпълнение на решенията на общото събрание, да внесат дяловата си вноска в капитала на дружеството, а също и внесат допълнителна парична вноска, в случай че бъде взето такова решение.

Уви, често в един по-късен етап отношенията между съдружниците се влошават. Един не е съгласен с политиката, която водят другите съдружници, друг е недоволен от постигнатите финансови резултати и/или разпределения за него дивидент. В практиката това се наблюдава, когато доверието между различните съдружници спада и не е толкова голямо, колкото е било при учредяване на фирмата.

Често недоволният съдружник не желае да се лиши от дружествения си дял, но отказва да напусне дружеството и започва да действа в личен интерес. Спира да участва в дружествените работи /включително в общите събрания, като се възпрепятства вземането на важни решения/, не оказва съдействие, или дори извършва конкурентна дейност.

В ситуация на конфликт, ако пък съдружниците са само двама и всеки притежава равен дял от капитала на дружеството, често се стига до изключване на съдружник. И до надпревара кой пръв ще изключи другия.

Търговският закон урежда няколко хипотези на изключване на съдружник:

  1. ако съдружникът  не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
  2. ако съдружникът не изпълнява решенията на общото събрание;
  3. ако съдружникът действа против интересите на дружеството;
  4. ако съдружникът не внесе определената от общото събрание допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане;

От изключителна важност при предприемането на действия за изключване на съдружник е съобразяването на предвидения в закона ред, както и съдебната практика /предимно тази на Върховния касационен съд/.

От значение е преценката дали нарушението на задълженията на съдружника е съществено, дали следва да бъде предоставен срок за отстраняване на нарушението и какъв да е този срок, както и надлежното оформяне на покана до съдружника – както за преустановяване на нарушението, така и за даване на обяснения пред общото събрание и явяване на самото събрание, при точно определен дневен ред. Важно е да се отбележи, че съгласно чл.137 ал.3 ТЗ на събранието, на което ще бъде гласувано изключването, изключваният съдружник не гласува.

Особено сериозни проблеми възникват за дружеството тогава, когато провинилият се съдружник е едновременно и управител. В тези случаи той често се възползва от двойната си роля, като се разпорежда с активи на дружеството в своя полза, сключва съмнителни сделки, без знанието и одобрението на останалите съдружници.

Следва да се има предвид, че евентуалното изключване на това лице като съдружник от дружеството не води автоматично и до освобождаването му като управител, и обратно. Освобождаването на управителя е правомощие на общото събрание или едноличния собственик и представлява самостоятелна процедура. Независимо от изключването на съдружник се взима и решението за предявяване на иск за вреди срещу управителя на дружеството, като следва да се отчете, че при това гласуване /съгласно практиката на ВКС/, управителят-съдружник не гласува.

Подготовката на поканите до изключвания съдружник и протоколите за провеждане съответните събрания е специфична и изисква познаване не само на закона, но и на трайната съдебна практика. Препоръчително е ползването на услугите на компетентни юристи/адвокати, тъй като в противен случай съдружниците рискуват да получат отказ за вписване на желаните промени в Търговския регистър, както и да попаднат във въртележка от съдебни дела по инициатива на изключвания съдружник.

*Настоящата статия е само теоретична постановка и не представлява правен съвет. За повече информация можете да се свържете с нас на посочените в секция „Контакти“ координати.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Напускане на управител

Може ли изключеният съдружник да обжалва и освобождаването му като управител

Ликвидация на търговско дружество

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz