защита на търговска марка

ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА

май 17, 2020

Как да запазим своята търговска марка срещу неправомерно използване

Търговската марка е знак, способен да отличи стоките или услугите на едно лице от тези на неговите конкуренти. Защитата на търговската марка срещу неправомерно използване е законово уредена, а запазването на фирмен знак дава възможност на собственика да забрани на всички трети лица да я използват. 

Но въпреки това е възможно търговската марка да бъде предмет на неправомерно използване от трети лица с цел извличане на печалба. Много често може да се видят случаи с неправомерно използване на търговско лого от друг търговец с цел недобросъветстно привличане на потребители, които имат интерес към стоките и услугите, предлагани от истинския носител и притежател на това търговско лого. Не са редки и случаите, при които дадена търговска марка, която представлява наложило се на пазара наименование, е директно използвана без разрешение от друг търговец, преследващ същите цели – извличане на печалба чрез недобросъвестно привличаване на потребители чрез заблуждаваща реклама. 

В случай, че сте обект на на неправомерно използване на притежавана от Вас търговска марка, то законовите пътища за защита според българското законодателство са няколко:

  1. ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКА МАРКА ПРЕД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА (КЗК)

Пред Комисията за защита на конкуренцията увреденият търговец, чиято търговска марка е била използвана неправомерно от трети лица, може да претендира нарушаване на разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и да потърси защита от държавата.

Ако бъде установено нарушение, на извършилия нарушението следва да бъде наложено административно наказание.

Компетентен орган, пред който се подава жалба за неправомерно използване на чужда търговска марка, е Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Въз основа на подадената жалба се провежда административно производство с участието и на двете страни – увреденият търговец и нарушителят.

В случай, че в рамките на производството се съберат достатъчно доказателства за извършеното нарушение – неправомерно използване на търговска марка – административният орган ще наложи санкция (глоба) на нарушителя. Глобата се изчислява като част от годишния оборот на провинилия се търговец и е в размер между 1 (един) и  10 (десет) процента от този оборот.

2. ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКА МАРКА ПО СЪДЕБЕН РЕД

В случай че производството по защита на нарушената търговска марка през КЗК не даде удовлетворяващ резултат или ако увреденият търговец не желае да премине през това административно производство, то следващата възможност за защита на накърнените права е чрез търсене на тази защита по съдебен ред.

Могат да се предявяват следните специални съдебни искове по Закона за марките и географските означения (ЗМГО):

– иск за парично обезщетение, при койтонарушителят да бъде осъден да заплати на увредения търговец причинените му вреди вследствие на извършеното противоправно използване на чуждата търговска марка. Съгласно българското законодателство, на обезщетяване подлежат всички претърпени имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи;

– иск за установяване същевстуването на нарушение – „използване на чужда търговска марка“ – и за осъждане на нарушителя да преустанови тези свои увреждащи действия.

иск за изземване и унищожаване на стоките, предмет на нарушението;

иск да бъдат предадени на увредения търговец стоките, предмет на нарушението;

– иск за разгласяване на установеното нарушение и името на нарушителя в два национални всекидневника и една национална телевизия, с цел дисциплиниращ ефект.

Всички тези искове обикновено се съединяват в едно производство и се предявяват пред Софийски градски съд, който е компетентен по закон да ги разгледа и да се произнесе по тях.

3. МИТНИЧЕСКА ЗАЩИТА ПРИ ВНОС НА СТОКИ С ПОСТАВЕНА ВЪРХУ ТЯХ ЧУЖДА ТЪРГОВСКА МАРКА

Този вид защита на регистрирана търговска марка е приложим, когато нарушението се изразява във внос на стоки, върху които е с поставена чужда търговска марка без знанието и съгласието на нейния притежател.

Характерно за този вид защита е, че тя може да се прилага служебно от митническите власти или по сигнал от заинтересованото лице. Увреденият търговец може да представи доказателства, че е притежател на търговска марка, по отношение на която предполага, че е налице пристигаща от чужбина пратка на стока, съдържаща имитирането й, или нейното неправомерно използване. Действията, които извършват митническите власти, най-общо могат да се сведат до следното: задържане на пратката, предоставяне на срок на всяка една от страните да извърши оглед и да представи доказателства за собствеността на поставената върху стоките търговска марка.

В случай, че изпращача на пратката не успее да осигури съответните документи, които да установят, че той е носител на права върху използваната търговска марка, то митническите власти постановяват изземване на стоките и тяхното унищожаване.

4. ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКА МАРКА ПО РЕДА НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

Способ за защита на накърнени права върху търговска марка е и сезирането на органите на полицията и прокуратурата.

Съгласно член 172б, ал.1 от Наказателния кодекс лице, което без съгласието на притежателя на изключителното право използва в търговската дейност марка, промишлен дизайн, сорт растение или порода животно, обект на това изключително право, или използва географско означение или негова имитация без правно основание, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева.

По отношение на квалифицирания състав на това престъпление, ако деянието е извършено повторно или са причинени значителни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода от пет до осем години и глоба от пет хиляди до осем хиляди лева. Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е, и се унищожава.

Най-често търсенето на подобна защита се инициира по жалба от пострадалия до прокуратурата.

Гореописаните пътища за защита срещу неправомерно използване на чужда търговска марка могат да се прилагат както алтернативно, така и заедно – в зависимост от вида на конкретното нарушение, както и в зависимост от целенияот законния притежател на собствеността върху регистрираната търговска марка резултат

Ако сте установили, че някой неправомерно използва регистрирана търговска марка, чиято притежател сте вие, можете да се свържете с нас. Ние ще ви посъветваме, съобразно спецификата на казуса, каква защита на Вашите права да предприемете и какво обезщетение за вреди може да претендирате срещу нарушителя.

Ще Ви съдействаме за иницииране на избраното от Вас производство по защита на Вашите права, както и ще осъществим представителство пред надлежните държавни органи. За повече информация можете да се свържете с нас в секция “контакти“.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Регистрация на търговска марка

Новите видове търговски марки

Обезпечение на граждански иск

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz