освобождаването му като управител

МОЖЕ ЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯТ СЪДРУЖНИК ДА ОБЖАЛВА ПОСЛЕДВАЩО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ КАТО УПРАВИТЕЛ?

юли 24, 2023

В търговския оборот съществуват различни ситуации, в които е възможно отношенията между съдружниците в едно търговско дружество да охладнеят и да бъдат прекратени. В доста от тези случаи един от съдружниците може да е назначен като управител, който да се занимава с оперативната дейност на фирмата. И когато възникне конфликт с другите съдружници, неминуемо с въпроса за изключването на съдружника възниква и необходимостта от освобождаването му като управител по инициатива на останалите съдружници, за да не пречи той повече на техните намерения относно бъдещето на фирмата.

Досега за изключвания съдружник бе трудно да се защитава по съдебен ред и срещу освобождаването му като управител, дори и да смята, че то е порочно и незаконосъобразно. Някои съдилища, включително и някои състави на ВКС имаха практика да не допускат подобен иск за разглеждане и да приемат, че същият е недопустим, тъй като според тях съдружник, който с решение на общото събрание е бил вече изключен, поради това обстоятелство не е правно легитимиран да оспорва последващо решение, с което е освободен и като управител.

Така дори и да са налице основания да се претендира, че взетото решение от общото събрание е незаконосъобразно, що се отнася до освобождаването му като управител, то той не може да получи съдебна защита срещу това, дори и да е потърсил такава.

Други съдилища и състави на ВКС обаче приемаха подобен иск от освободения управител като допустим и се произнасяха по същество дали взетото решение е незаконосъобразно.

Затова Върховният касационен съд образува тълкувателно дело 1/2020г. на ОСТК заради тази разнопосочна съдебна практика и със свое Решение от 31.05.2023г. се произнесе по въпроса: Допустим ли е иск по чл.74, ал.1 ТЗ за отмяна на решение на Общото събрание на съдружниците в ООД за освобождаване на управител, ако по предходна точка на дневния ред е прието решение за изключване на управителя като съдружник?“Делото е образувано въз основа на предложение, отправено от Търговската колегия на ВКС. В делото са обособени като мотиви двете противоположни становища по такива търговски дела:

– Според едното становище, решението за освобождаването на съдружника като управител от общото събрание на съдружниците се обуславя от предходно взето такова за изключването му като съдружник, и има пряко отношение към упражняване правото му на защита, особено поради обстоятелството, че тъй като вече е изключен като съдружник, той не може да участва в гласуването за освобождаването му и като управител;

– Другото становище се основава на незабавното проявление на прекратяване на членствените правоотношения след решението за изключването на съдружника. Затова и той не разполага с процесуална легитимация да оспорва по съдебен ред това последващо взето решение на общото събрание за освобождаването му и като управител, като прекратяване на мандатните отношение между него и дружеството.

В своето решение Върховния касационен съд приема за меродавно първото становище. Приема се, че съгласно член 74, ал.1 от Търговския закон, всеки, който е бил съдружник в дружеството към датата на провеждането на общото събрание в дружеството, е процесуално легитимиран да обжалва по съдебен ред тези взети решения от останалите съдружници, които увреждат негови права и са взети в нарушение на разпоредбите на дружествения договор или пък на повелителни норми на закона. Това негово право не се погасява с изключването на съдружника с решение на общото събрание, нито с прекратяване на неговото членствено правоотношение в дружеството.

На следващо място според ВКС правото да се оспори по съдебен ред последващото освобождаване на съдружника и като управител е свързано и с изискването към общото събрание да уреди отношенията и относно прекратеното членствено правоотношение. Налице е пряка взаимовръзка между изключването на съдружника и последващото му освобождаване като управител заради снетото доверие към него от страна на останалите съдружници. Затова и следва на изключеният съдружник, освободен впоследствие и като управител, да му се даде възможност да се защити срещу последващото решение по съдебен ред, като предяви иск по чл.74, ал.1 от Търговския закон. Само така, като оспори в съда и взетото решение за освобождаването му като управител, той ще може пълноценно да се защити ефективно и в пълнота срещу това „снето доверие“ към него от страна на останалите съдружници.

Искът по член 74, ал.1 ТЗ е конститутивен. Решението на съда има действие занапред.

Това дадено разрешение от Върховния касационен съд има сериозни последици в случаите, когато едно и също лице е едновременно съдружник и управител в дружество с ограничена отговорност, но с решения на останалите съдружници е последователно отстранено като такъв, и респективно след това е било и освободено като управител. Гарантираната възможност това лице да се защити по съдебен ред срещу тези решения и да търси установяването на тяхната незаконосъобразност, включително и относно освобождаването му като управител означава едно: По-обширен контрол върху вземаните решения от общото събрание, какъвто до момента не беше възможен и липсваше конкретна съдебна практика по този изричен въпрос.

Това е особено важно именно в случаите, когато се прекратяват по волята на мнозинството членствени правоотношения с конкретен съдружник и отстраняването му от дружеството против неговата воля и без неговото съгласие, което включва и освобождаването му като управител. Резултатът от провеждането на подобно оспорване по съдебен ред на взето решение за освобождаване като управител на изключен съдружник е възстановяването му като такъв.

Ако имате нужда от процесуална защита по иск за оспорване на решения на общото събрание на съдружниците за изключването Ви като съдружник и след това за освобождаването ви като управител, ние можем да Ви помогнем с правна консултация и с представителство пред съда по оспорване на тези взети решения, в законоустановените срокове за това. При необходимост от съдействие, не се колебайте да се свържете с нас с посочените контакти в секция “контакти“ .

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Изключване на съдружник

Напускане на управител

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz