ликвидация

ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

март 18, 2020

НАЙ-МАЛКО 6 МЕСЕЦА ОТНЕМА „ЗАКРИВАНЕТО НА ФИРМА“

Една от най-често срещаните процедури, когато бизнесът не е потръгнал или са налице противоречия между съдружниците, е свързана с прекратяване на търговската дейност и ликвидация на дружеството.

Често до вземане на решение за ликвидация се стига и ако компанията не извършва търговска дейност или съдружниците (респ. едноличният собственик на капитала) не желаят продължаване на търговска дейност поради финансови или организиционни фактори. В настоящата статия ще обясним основните стъпки, през които преминава процедурата по прекратяване и ликвидация /известна в обществото като „закриване на фирма“/. Следва да се има предвид, че от началото на процедурата до нейното приключване може да измине и период от над 8-9 месеца.

Процедурата по прекратяване дейността на търговско дружество чрез ликвидация започва с изпращането на уведомление до съответната дирекция на НАП по адрес на регистрация на дружеството. За целта се попълва съответната бланка в НАП с искане за издаване на удостоверение по чл.77 от ДОПК.

Към настоящия момент издаването на това удостоверение отнема средно около 2 (два) месеца, считано от датата на подаване на заявлението. В случай, че фирмата въобще не е извършвала дейност, срокът за издаването му може да бъде и по-кратък. Заявлението за издаване на удостоверение се подписва и подава от управителя на дружеството, или от негов упълномощен представител, или упълномощен адвокат.

Едва след като е приключила процедурата по уведомяване на НАП за планираното прекратяване на дружеството, може да започне и процедурата по вписване на ликвидацията в Търговския регистър и Регистъра на юридически лица с нестопанска цел. Цялата процедура по подаване на необходимите заявления във връзка с ликвидацията на фирмата може да се извърши или на място в офисите на Агенция по вписванията, или онлайн от упълномощен адвокат чрез електронен подпис.

Вписването на прекратяване на стопанската дейност на едно търговско дружество включва две отделни стъпки. Те се осъществяват чрез попълването и подаването на две отделни заявления. С първото от тези заявления се подава за вписване самото прекратяване на търговската дейност на компанията и началото на процедурата по нейната ликвидация. Приложимите документи, които следва да се изготвят, подпишат и подадат пред Търговския регистър, са надлежно посочени в Търговския закон и в Наредба No.1 за водене, съхраняване и достъп до Търговския Регистър и Регистъра на юридически лица с нестопанска цел.

Действията пред Търговския регистър по подаване на това заявление се осъществяват от назначения ликвидатор на дружеството или от упълномощен адвокат. Сред документите, които следва да бъдат подадени, са: решение на Общото събрание на дружеството (респ. на едноличния собственик на капитала), в което са гласувани решения за прекратяване на дружеството и започване на процедура по ликвидация, избор и назначаване на ликвидатор, определяне срока на ликвидация (минималният срок е 6 месеца от обявяване на поканата до кредиторите); нотариално заверено съгласие и образец от подпис на ликвидатора; удостоверение от НАП за уведомяване по чл. 77 ДОПК;  декларации по образец по Закона за търговския регистър и регистър ЮЛНЦ. Разбира се, в зависимост от конкретния случай, може да се наложи и изготвянето и подаването на допълнителни документи.

Едновременно с вписване на прекратяването на дейността на търговеца и началото на ликвидацията, ликвидаторът или неговият пълномощник следва да обявят в Търговския регистър по партида на дружеството и покана до неговите кредитори. Обявяването на поканата става с подаване на заявление до Търговския регистър (образец Г1). Към него се прилага както самата покана до кредиторите, така и редица декларации по образец по Закона за търговския регистър и регистър ЮЛНЦ.

Минималният срок за протичане на процедурата по ликвидация е 6 (шест) месеца. Като при подаване на заявлението за обявяване началото на ликвидацията, търговецът следва да посочи какъв е срокът на ликвидацията, както и кой точно е началният момент на този срок. По време на срока на ликвидацията, търговецът следва да уреди всички свои задължения към трети лица и да предаде своите разплащателни ведомости на НОИ.

Когато търговецът уреди всички свои задължения и разпредели евентуален остатък от имуществото на дружеството, и след като е изтекъл срокът на ликвидацията, следва да се премине и към последната стъпка от процедурата – заличаването на дружеството. Това става чрез подаване на ново заявление до Търговския регистър. Към него следва да се представят следните документи: баланс към датата на приключване на ликвидацията; годишен отчет на ликвидатора; пояснителен доклад към баланса и годишния отчет; решение на дружеството за приемане на баланса към датата на приключване на ликвидацията, годишния отчет на ликвидатора, пояснителния доклад към баланса и отчета, вкл. и решение за освобождаването на ликвидатора от отговорност и разпределяне на имуществото; декларации по образец по Закона за търговския регистър и регистър ЮЛНЦ. В зависимост от конкретния случай, може да се наложи и изготвянето и подаването на допълнителни документи.

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ може да Ви съдейства, ако планирате прекратяване на търговската дейност и ликвидация на Ваше търговско дружество. Можем да изготвим необходимите документи, да извършим съответните обявления и да проведем цялата процедура по ликвидация на компанията.

Тази публикация не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

В случай че имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас чрез секцията „контакти“.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Несъстоятелност на търговски дружества

Изключване на съдружник

Регистрация на търговско дружество

Напускане на управител

Прехвърляне на дялове в ООД чрез покупко-продажба

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz