вреди

Отговорност на държавата и общините за вреди

януари 24, 2020

И ГРАЖДАНИ, И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА МОГАТ ДА ПРЕТЕНДИРАТ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ

Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица, по силата на чл.7 от Конституцията. Тази специална отговорност е уредена по-подробно в приетия още през 1989г. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/. В него като носители на отговорност са посочени и общините.
Отделно, държавата и общините носят отговорност по реда на гражданския закон – Закона за задълженията и договорите, пред съответния граждански съд, в зависимост от съответното основание.

На административните съдилища са подсъдни по искове за вреди:

На гражданските съдилища са подсъдни делата по искове за вреди:

Съгласно чл.1 от ЗОДОВ отговорността включва и вредите, причинени от действието на отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове.
Вредите, които подлежат на обезщетение, могат да бъдат както имуществени, така и неимуществени /морални/.

Увреденото лице /без значение дали е физическо или юридическо/ следва да потърси обезщетение за претърпените от него имуществени или неимуществени /морални/ вреди от съответния орган, извършил незаконосъобразното действие.
Важно е да се отбележи, че държавата и общините дължат обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. Без значение е дали вредите са причинени виновно от съответното длъжностно лице. Поради тази причина, когато увреденото лице търси обезщетение за претърпените от него вреди, то не следва да доказва виновно поведение на правозащитния или административния орган.

Искът за обезщетение за вреди се предявява пред съда по мястото на увреждането или по настоящия адрес или седалището на увредения. Насочен е срещу органите, от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите. По този начин българският законодател е въвел облекчение за гражданите и юридическите лица, които могат да завеждат искове за обезщетение пред съда там, където е техният адрес, а не по адреса на органите, което в повечето случаи е гр. София.
Ако пострадалото лице е претърпяло вреди в резултат на незаконосъобразни актове на съд и искът се предявява пред този съд, то тогава последният е длъжен да изпрати делото на най-близкия родово компетентен административен, районен или окръжен съд. По този начин се гарантира безпристрастност на съда в рамките на съответното производство.

Ищец в рамките на производство по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди може да бъде всеки гражданин или юридическо лице. Когато в резултат на незаконосъобразните действия на държавен или общински орган са настъпили неимуществени вреди, ищец може да бъде увреденият гражданин или неговите наследници.

Най-често срещаните примери за незаконосъобразни актове или действия, от които настъпват вреди за гражданите, са актове на прокуратура и съд:

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ може да съдейства на граждани и юридически лица, претърпели вреди от незаконосъобразна дейност на държавните органи и длъжностни лица, които желаят да заведат съдебен иск за обезщетение за претърпените от тях имуществени и/или неимуществени вреди.

В случай че имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас чрез секцията “контакти”.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Искове за обезщетение срещу Прокуратурата

Събиране на вземания в България

ДЕЛA СРЕЩУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ

ДЕЛА СРЕЩУ ТОПЛОФИКАЦИЯ

ДЕЛА СРЕЩУ КОЛЕКТОРСКИ ФИРМИ

ДЕЛА ЗА ОБИДА И КЛЕВЕТА

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz