жалба срещу прокурорско постановление

ЖАЛБА СРЕЩУ ПРОКУРОРСКО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

март 23, 2021

В наказателния процес фигурата на прокурора, осъществяващ функцията на държавното обвинение, има ръководна роля – както във фазата на досъдебното производство, така и във фазата на същинския съдебен процес. Актовете, които Прокурорът издава, са постановления и разпореждания. Прокурорските постановления са основната част, тъй като с тях се ръководи наказателното производство – с постановления то бива образувано, бива предявено обвинение, с постановления се  спира, прекратява или пък се отказва образуване на досъдебно производство. Понеже прокурорските постановления засягат права най-често на жалбоподателите, които са пострадали от извършено престъпление от общ характер, то последните имат законово регламентирано право да подадат жалба срещу прокурорско постановление, с което не са съгласни.

Обжалване на постановление за отказ от образуване на досъдебно производство

Това е най-разпространеният вид прокурорско постановление, обжалвано в практиката. Гражданинът, пострадал от престъпление, има право да сигнализира разследващите органи, като подаде жалба за извършено престъпление. На основание така подадената жалба разследващите органи извършват проверка. Когато след извършване на проверката наблюдаващият прокурор реши, че не са налице достатъчно данни и доказателства за извършено престъпление, или пък че то се преследва по частен ред с тъжба от пострадалия, той издава постановление за отказ от образуване на досъдебно производство и уведомява жалбоподателя. Последният има правото по чл.213 от НПК да подаде писмена жалба срещу прокурорско постановление за отказ от образуване на досъдебно производство до горестоящата прокуратура.

С жалбата се иска отмяна на постановлението и продължаване на проверката. Важно е да се отбележи, че произнасянето на горестоящия прокурор, дори да не е отбелязано изрично, също подлежи на самостоятелно обжалване пред по-горестоящата прокуратура.

Обжалване на  постановление за спиране на наказателното производство

Това постановление, издавано по реда на чл.244, ал.1 от НПК е друг прокурорски акт, който бива обжалван в практиката. Обичайно наблюдаващият прокурор спира едно вече образувано досъдебно производството в тези случаи, когато въпреки проведените оперативно-издирвателни действия, извършителят (авторът) на конкретното деяние, посочено като престъпление е останал неизвестен и не е открит. След спиране на досъдебното производство действия по него не се извършват, а то остава „висящо“ за неопределен срок.

Такова развитие на производството обаче може да не е в интерес на жалбоподателя или увреденото лице. Уведомлението за спиране на досъдебното производство се праща до пострадалия от престъплението и/или жалбоподателят, подал сигнал за извършено престъпление. Той може да подаде жалба срещу прокурорско постановление за спиране на досъдебно производство до съответния съд, компетентен да разгледа съответното наказателно дело. Срокът за подаване на жалба е 7-дневен след получаването на постановлението за спиране на досъдебното производство. Съдът се произнася в закрито заседание отново в 7-дневен срок. Определението, което издава е окончателно. Нова жалба срещу спряното досъдебно производство може да бъде подадена след изтичане на 6-месечен срок от произнасянето на съда.

Обжалване на постановление за прекратяване на наказателното производство

В определени случаи по вече образувано досъдебно производство, наблюдаващият прокурор може да реши, че са налице законовите основания за неговото прекратяване. Това са случаи в практиката, когато е преценил след извършване на разследването, че деянието не е престъпление, че е изтекла предвидената в Наказателния кодекс давност за съответното престъпление, или че липсват достатъчно конкретни доказателства за извършеното престъпление. В подобна ситуация, съгласно разпоредбата на чл.243, ал.4 от НПК право да подаде жалба срещу прокурорско постановление за прекратяване на наказателното производство има обвиняемият, неговия защитник, пострадалият или неговите наследници и увреденото юридическо лице. Жалбата следва да се адресира до съответния първоинстанционен съд в седемдневен срок от съобщаването за издаденото постановление. Съдът разглежда жалбата в закрито заседание в едномесечен срок от постъпването и. Това съдебно произнасяне също подлежи на обжалване с въззивна жалба до горестоящия съд.  

Обжалване на постановление за отказ за връщане на иззети вещи

Това е друг вид прокурорско постановление, което бива обжалвано в практиката. Често в началната фаза на разследването биват иззети като веществени доказателства движими вещи (автомобили, оборудване, техника, различни документи и пособия и др.), които могат да са притежание на обвиняемите лица, на пострадалите, на увредено юридическо лице или на други трети лица. В няколко хипотези тези лица разполагат с правото по чл.111 НПК да поискат от прокурора да им върне отнетите вещи – при прекратяване на наказателното производство, или в случай, че вече са извършени съответните процесуални действия с тези веществени доказателства и те нямат отношение към разследването, когато това няма да затрудни разкриването на обективната истина, а вещите не са предмет на административно нарушение и др.

Когато молба за връщане на такива вещи не е уважена от наблюдаващия прокурор, лицето, което е подало молбата, има право да подаде жалба срещу прокурорско постановление за отказ за връщане на иззети вещи, до съответния съд, компетентен да разгледа наказателното дело. Той се произнася по жалбата в тридневен срок в закрито съдебно заседание. Неговото определение е окончателно.

 За невърнати вещи, подлежащи на връщане, Прокуратурата носи имуществена отговорност към техния собственик за вреди. Кантората ни има успешна практика срещу държавните органи по дела за парично обезщетение за увредени иззети вещи. 

С оглед наличието на кратки процесуални срокове за обжалване на повечето видове прокурорски постановления е важно жалбата, която следва да бъде подадена, да бъде изготвена от опитен адвокат и да бъде обоснована и мотивирана. Това е важно особено в тези случаи, в които материалите по разследването са следствена тайна и жалбоподателят няма достъп до тях. Нашата адвокатска кантора има опит с обжалване на прокурорски постановления и може да Ви помогне с изготвяне и подаване на жалба срещу прокурорско постановление. Предлагаме процесуално представителство пред прокуратурата и съда при обжалване на прокурорски постановления. За повече информация, можете да се свържете с нас в секция “контакти“.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Представителство на пострадали от престъпления в България

Искове за обезщетение срещу Прокуратурата

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz