колекторски фирми

ДЕЛА СРЕЩУ КОЛЕКТОРСКИ ФИРМИ

юли 30, 2019

Независимо дали имате задължения към „Топлофикация“, „Софийска вода“ ЕАД или друго дружество за водоснабдяване, към някой от мобилните оператори, или към някоя банка или небанкова финансова институция (т.нар. дружества за бързи кредити), в един момент вие може да станете „клиент“ на някоя от многобройните вече колекторски фирми в България. През последните години се наблюдава сериозно увеличение на броя на дружествата, които предлагат услуги по изкупуване на вземания и осъществяват събирания на подобни вземания. Така, независимо че може да имате задължение към някоя банка или мобилен оператор, след вас може да започват действия от страна на напълно различно дружество, което е изкупило вашето задължение и се е превърнало във ваш кредитор. Доста често това прехвърляне на дълга от един кредитор към друг става даже без ваше знание като длъжник.

Тези дружества за събиране на вземания се отличават с по-различни методи на действия – телефонни обаждания до длъжника, изпращане на кратки електронни съобщения (sms-и), залепване на съобщения на адрес и дори посещения на самия адрес и опит за среща с длъжника. Агресивният подход на тези колекторски фирми и техните служители цели длъжникът да бъде принуден да заплати своето вземане в максимално кратки срокове, съответно при минимални усилия и разходи от страна на колекторската фирма.

Това, което много от хората не знаят, е че голяма част от т.нар. „лоши“ кредити, които колекторски фирми (дружества за събиране на вземания) са изкупили от  кредитори (спрямо които всеки един човек може да има задължение), са или погасени по давност, или пък поради някаква грешка се водят все още като задължение на дадено лице (примерно, задълженията са били надлежно платени, но това никъде не е отразено от съответния кредитор). Много хора са чували, че с изтичането на 3 или 5 години, едно задължение се погасява по давност и не предприемат никакви действия, а игнорират получаваните съобщения, писма и дори съдебни документи.

Тук следва да отбележим обаче, че дори и да е изтекла съответната погасителна давност, същата не настъпва автоматично, а едва след като длъжникът се позове на давност пред съда. Такова волеизявление за погасителна давност може да направите и пред самата колекторска фирма, с цел длъжникът да покаже, че е запознат с правата си и че няма лесно да бъде стреснат.  

Първото нещо, което е препоръчително да направите в случай, че започнат да ви притесняват представители на колекторска фирма (дружество за събиране на вземания), е да се свържете с адвокат. Една кратка консултация при специалист, който да прегледа вашите документи (писма, които сте получили, съобщения или съдебни книжа, относими към претенцията за Ваше неплатено задължение), може да ви спести доста главоболия и средства.

Трябва да се има предвид, че в повечето случаи, в които ви се връчват някакви съобщения или други документи (което връчване се удостоверява с подпис), започват да текат законовоопределени срокове, в които длъжникът следва да предприеме определено действие, за да се защити. Не следва да се изчаква до последния ден на указания ви в съобщението срок, за да започнете обмислянето какви действия да предприемете, а е препоръчително веднага да обмислите как точно да процедирате.

Ако получите съобщение от съда, с което ви се връчват съдебни книжа въз основа на образувано срещу вас дело от страна на колекторска фирма, трябва да имате предвид, че разполагате за определен месечен срок за отговор. Ако пропуснете този срок, вие ще загубите възможност да възразите на по-късен етап, включително ще загубите и възможност да се позовете на изтекла погасителна давност. А понякога става въпрос за претенции за колосални лихви по бързи кредити или за други незаконосъобразни искове от страна на колекторски фирми срещу длъжници. Срещу които, ако не бъде възразено в срок и със съответните доказателствени способи, се валидират със съдебно решение, бива издаден изпълнителен лист и съответно бива образувано изпълнително дело при държавен или частен съдебен изпълнител.

Затова не изчаквайте месечният срок да изтече, а се свържете с адвокат – професионалист, който може след преглед на съответните документи да ви очертае възможностите за действие.

Като адвокатска кантора, специализирала през годините в процесуалното представителство, можем да Ви предполжим пълен анализ на документите по Вашия случай, както и изготвяне на предложения за най-правилното решаване на Вашия проблем. В случай че на невъзможност за разрешаване на проблема по извънсъдебен ред, можем да Ви предложим представителство пред съд за постигане на възможно най-благоприятния зас Вас резултат. За повече информация можете да се свържете с нас в секция „контакти“.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

ДЕЛА СРЕЩУ ТОПЛОФИКАЦИЯ

Събиране на вземания в България

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНАТА ЗА ВРЕДИ

ДЕЛА СРЕЩУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

ДЕЛА ЗА ОБИДА И КЛЕВЕТА

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz