събиране

СЪБИРАНЕ НА ДЪЛГОВЕ В БЪЛГАРИЯ

април 23, 2020

Пандемията и извънредното положение доведоха до неизпълнение на задълженията по стотици договори

При всяка една криза, независимо дали е породена от икономически или медицински причини /какъвто е случаят с пандемията заради COVID-19/, настъпва сериозен хаос в отношенията между търговци и/или физически лица.

Много често, дори и да не е налице непреодолима сила /форсмажор/, страните по един договор не са в състояние да изпълняват своите договорни задължения и изпадат в забава/неизпълнение. От такова неизпълнение могат да страдат както търговците – юридически лица, така и физическите лица.

В настоящата статия ще се опитаме да очертаем основните мерки за защита на правата на кредиторите и какво можете да предприемете като действия, за да защитите Вашите интереси и права във връзка със събиране на дълг в България.

По отношение на всяко едно правоотношение, което съществува в гражданския оборот, може да настъпи обрат и една от страните по него да изпадне в забава или в пълна невъзможност да изпълнява своите задължения:

-Подписали сте договор за доставка на стоки, които вече сте заплатили, но стоките не са Ви доставени в срок (или пък въобще не са доставени);

-Доставили сте стоки по сключен договор с местно българско дружество, но стойността на същите все още не ви е заплатена от Вашия контахент.

-Подписали сте договор за осъществяване на определени услуги, по който сте направили пълно или частично плащане, но ответната страна (изпълнител) не е изпълнила своите задължения и не е извършила уговорените услуги;

– Извършили сте договорена услуга към българско търговско дружество, но то отказва да ви заплати същата;

-Предоставили сте сума в заем и заемателят не е възстановил заемната сума в уговорените срокове;

-Отдали сте имот под наем и наемателят отказва да Ви заплати наемната цена по договор;

-Напуснали сте имот, който сте ползвали под наем, а наемодателят не Ви възстановява дадения при подписване на договора депозит;

-Подписали сте договор за осъществяване на пътуване до определена дестинация, което е било отменено, а туроператорът/туристическата агенция не ви връща заплатената сума;

-Работите или сте работили на трудов договор към определен работодател, който Ви бави изплащане на възнаграждението или след прекратяване на трудовия договор са останали неизплатени възнаграждения или обезщетения;

Това са само една малка част от житейските ситуации, в които един търговец или физическо лице може да изпаднат.

За никого не е приятно, когато е дал нещо при изпълнение на договор, но не е получил насрещна престация (плащане, услуга, стока).

Именно поради тази причина, ако изпаднете в такава ситуация, първото нещо, за което се замисляте, е по какъв начин да накарате отсрещната страна по договор да изпълни своето задължения. Ако изпълнението на задълженията на отсрещната страна е невъзможно или вече е безмислено за Вас и Вие сте загубили интерес от него, то тогава трябва да помислите как да си върнете заплатеното по договора; респ. как да да получите дължимите суми.

Първата стъпка, която може да предприемете, е свързана с осъществяването на опит за доброволно решаване на възникналия проблем (спор).

Най-често това става чрез осъществяването на разговори с вашия длъжник, като е препоръчително кореспонденцията с него да бъде в писмен вид от гледна точка на по-лесно доказване в последствие в съда при евентуално завеждане на дело срещу длъжника.

Можете да започнете с изпращането на уведомления до вашия длъжник, с които да го уведомите, че е в забава и да го приканите да изпълни своите договорни задължения в конкретен, допълнителен срок.

Разбира се, ако вече сте загубили интерес от изпълнението, то може да поискате от длъжника възстановяване на заплатеното до този момент.

Поканите или уведомленията може да бъдат в по-обикновен вид (писмо) или да бъдат оформени като нотариални покани, връчени чрез нотариус на вашия длъжник.

Изпращането на уведомления под формата на нотариална покана до Вашия длъжник е по-скъпо заради таксите, които се събират от нотариуса за услугата. Този ход обаче може да има по-голяма доказателствена стойност, ако се стигне впоследствие до завеждане на дело.

Ако между страните е уговорена като възможност електронна кореспонденция (чрез имейл), същата форма на изпращане на уведомления може да бъде използвана от Ваша страна. За извършване на най-важните уведомления (включително и за разваляне на договор) обаче, ние препоръчваме винаги това да бъде осъществявано чрез нотариална покана. Това е така, защото нотариусът ще връчи уведомлението за разваляне именно на Вашия длъжник, който ще удостовери получаването му чрез своя подпис. По този начин много трудно на по-късен етап длъжникът ще може да оспорва, че не е бил надлежно уведомен от Ваша страна за разваляне на договора.

В нашата практика досега сме имали немалко случаи, при които сме постигали положителни резултати за нашите клиенти още във фазата на доброволно уреждане на спора. Разбира се, често има и ситуации, в които длъжникът се чувства недосегаем и отказва изцяло съдействие като не желае да изпълни своите поети задължения. В този момент кредиторът няма друг избор, освен да помисли за защита на своите права пред съд.

Започването на дело срещу Вашия длъжник е свързано с извършването на разходи за адвокат, както и за съдебна такса.

Преди да извършите обаче тези разходи, препоръчително е да се направи оценка на Вашия длъжник и да се види дали завеждането на дело срещу него ще може да доведе до реално събиране на дължимите суми или не. Трябва да се оцени внимателно какви активи (имущество и суми по сметки) притежава длъжникът и дали те биха били достатъчни, за да се съберат претендираните от Вас суми.

В нашата практика дружеството ни извършва предварителен пълен анализ на длъжника, за да може се прецени дали при проведен успешен иск срещу длъжника, кредиторът (Вие) ще може да си съберете успешно дължимото.

В зависимост от документа (вида договор), чрез който Вие сте уредили Вашите отношения с длъжника, възможностите за действия пред съд са различни – може да се потърси прилагане на заповедното производство или директно да се премине към исково производство пред компетентния български съд.

Тук трябва да се спомене, че не са малко случаите, при които търговци уреждат в своите договори, че бъдещи спорове между тях следва да бъдат решени пред арбитражен съд.

 Съдебното производство завършва с постановяване на съдебно решение, след влизането в сила на което се издава изпълнителен лист в полза на кредитора.

След като вземете в своите ръце изпълнителен лист, може да заведете изпълнително дело срещу Вашия длъжник. За целта се образува производство през избран съдебен изпълнител, който съгласно закона бива овластен да осъществи конкретни действия по събиране на вземането и разпределянето му към кредитора.

Важно е да имате упълномощен представител (адвокат), който да комуникира със съдебния изпълнител и да указва на последния какви точно адекватни и необходими изпълнителни действия следва да извърши – запор на банкови сметки, възбрана на недвижим имот на длъжника, публична продан на конкретен имот, запор на трудово възнаграждение, запор на вземане на Вашия длъжник от трето лице и други.

Препоръчително е още преди започване на съдебното производство срещу Вашия длъжник да извършите обезпечение на Вашия иск. За целта се отправя искане до съд за издаване на обезпечителна заповед срещу длъжника, чрез която се налага запор на негова банкова сметка, възбрана на притежаван от него недвижим имот и др. По този начин ще осъществите „изненада“ спрямо длъжника и ще си гарантирате, че Вашият длъжник няма да се „освободи“ от свое имущество с цел осуетяване на плащане към вас, докато тече делото срещу него.

В случай че изпитвате трудности със събирането на вземането или не желаете да чакате същото да бъде събрано от съдебния изпълнител (често производството може да отнеме месеци), то може да помислите и за прехвърляне на вашето вземане на трето лице.

В България действат множество дружества за събиране на вземания, които често изкупуват вземания, установени с влязло в сила решение и изпълнителен лист. Разбира се, цената за изкупуване на Вашето вземане ще бъде по-ниска от посочената в решението стойност, но поне веднага ще може да получите свежи средства.

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ е специализирано в извънсъдебно и съдебно събиране на вземания. Представляваме нашите клиенти пред съдебни изпълнители във връзка с производства по изпълнение на съдебни решения и събиране на присъдените с тях суми.

В случай че имате проблем с ваш длъжник и желаете да пристъпите към действия по събиране на вашите вземания, не се колебайте да се свържете с нас чрез посочените в секция „Контакти“ имейли.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Обезпечение на граждански иск

Неизпълнение на договор по време на извънредното положение

Форсмажор или е извънредното положение в България

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz