дела срещу Топлофикация

Дела срещу Топлофикация

февруари 14, 2019

Топлофикация София е най-голямото топлофикационно дружество в България, което поради обективни причини има и най-много клиенти. През последните години заведените от Топлофикация София дела срещу клиенти на дружеството за неплатена използвана топлинна енергия и топла вода представляват преимуществена част от всички образувани дела в софийските съдилища. По неофициална информация в момента само пред Софийски Районен Съд има висящи няколко десетки хиляди инициирани от абонати дела срещу Топлофикация София или заведени от дружеството срещу негови абонати.

Исковите претенции на Топлофикация София срещу нейни клиенти са в различен размер – варират от няколкостотин лева до няколко хиляди. Не са редки случаите, в които от дружеството завеждат дела срещу едни и същи лица, но за различни периоди от време. Както и случаи за заведени дела за малки дължими суми, впоследствие набъбнали с начисляваните от дружеството лихви върху тези суми, държавни такси за завеждане на съдебно дело, юрисконсултско възнаграждение – което в крайна сметка води до значително увеличение на общия дълг на клиентите-длъжници на дружеството. Именно поради тази причина осигуряването на адекватна и своевременна адвокатска защита е от съществено значение, защото по този  начин може да си спестите излишни главоболия, а и доста пари.

        Съдебната битка с Топлофикация София обикновено е предшествана от опит на дружеството чрез писма до своите клиенти да накара последните доброволно да заплатят претендираните от дружеството суми. Към писмата се прилагат подробни разбивки на възникналите задължения и периодите, през които същите биват начислявани. За хора без юридическо образование, въпросните писма може да се сторят стряскащи и притеснителни, но опитен адвокат може лесно да ви каже дали съответната претенция е основателна или не, най-малкото от гледна точка на евентуално изтекла погасителна давност по отношение на цялата или част от претенцията на Топлофикация София. Нашият съвет е да не изчаквате завеждането на дело срещу вас, а веднага след получаването на писмо-покана от Топлофикация София да потърсите квалифицирана адвокатска помощ. Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ може да ви предложи извънсъдебно представителство пред топлофикационното дружество с цел уреждане на спора и отпадане изцяло или отчасти на задължението.

        Началото на съдебните действия от страна на Топлофикация София се поставя чрез входирането в съда на заявление по чл. 410 ГПК. В случай, че прецени, че са спазени законовите изискания и е налице основателност на претенцията, съдът издава заповед за изпълнение срещу съответния длъжник. Заповедта за изпълнение подлежи на връчване на длъжника, като последният разполага с кратък срок, считано от получаването на заповедта, да подаде възражение в съда срещу така издадената Заповед. Възражението се подава според утвърдена форма, като в него напълно бланково може да се напише, че „не се дължи претендираната сума“. Не е необходимо да използвате адвокат за подаването на възражението, но ако искате същото да бъде изготвено по-подробно и да съдържа правни аргументи срещу съдържанието на заповедта, то тогава е препоръчително да се обърнете към адвокат. Следва да отбележим, че в доста случаи от практиката длъжниците не се уведомяват своевременно за така издадената заповед срещу тях за изпълнение (дали заради различен адрес на местожителство, дали заради порок в уведомлението, дали заради непрочетено такова) и разбират за действията на Топлофикация-София едва след като сметката им е запорирана от частен съдебен изпълнител (ЧСИ) по вече започнало изпълнително дело. Когато пост-фактум следва да организират своята защита.

        В случай че длъжникът подаде възражение в законовия срок, съдът указва на топлофикационното дружество, че разполага с правото да подаде установителен иск в срок от един месец, считано от датата на уведомлението. Ако искът бъде входиран в този срок, започва същинско исково производство. Копие от исковата молба се връчва на длъжника и му се предоставя срок от един месец, в който да вземе становище по исковата претенция и представените доказателства. В повечето случаи исковите претенции на Топлофикация София се основават на прогнозни сметки на дружеството, което налага извършването на експертизи по време на делото и събирането на допълнителни доказателства. Практиката ни по този тип дела показва опити на Топлофикация София да претендира вземания, които отдавна са погасени по давност, възползвайки се от това, че съдът не следи служебно за настъпването на давност. Давността по този тип дела срещу Топлофикация следва да се заяви изрично. Именно поради тази причина, добре е да възложите защитата си по тези дела на опитен професионалист, който да може правилно да проучи документите по делото и да направи правилните изводи.

         Разбира се, в никакъв случай не трябва да разчитате само на това, че Топлофикация София ще е изпуснала някой давностен срок за събиране на свои вземания. Нашата работа по този тип дела показва, че исковата претенция може да бъде оборена и чрез допълнителни аргументирани възражения срещу назначени по делото експертизи (на които дружеството винаги разчита много), както и чрез възражения срещу документите, които представят отделните дружества за топлинно счетоводство, чиито услуги се ползват от Топлофикация София.

          Наред с процесуалното представителство пред съд по дела срещу Топлофикация София, ние можем да Ви съдействаме и чрез представителство по изпълнителни дела, вече заведени от страна на Топлофикация София, или срещу това дружество, както и при уреждане извънсъдебно на възникнали спорове относно претенции за неплатена използвана топлинна енергия и топла вода. Не се колебайте да се свържете с нас, като използвате секцията за контакти на нашия уебсайт.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

ДЕЛА СРЕЩУ КОЛЕКТОРСКИ ФИРМИ

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНАТА ЗА ВРЕДИ

ДЕЛА СРЕЩУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ

ДЕЛА ЗА ОБИДА И КЛЕВЕТА

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz