Дела за глоби

Дела за глоби и имуществени санкции – кой плаща за адвокат?

февруари 18, 2018

ОБЖАЛВАНЕ НА ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ – КОЙ ПЛАЩА РАЗХОДИТЕ ЗА АДВОКАТ?
Разноските по дела срещу наказателни постановления и фишове могат да бъдат възстановени, но в отделно производство

Налагането на глоба или друг вид административно наказание е неприятност, с която почти всеки българин рано или късно се сблъсква.
Най-чести за гражданите са санкциите по Закона за движение по пътищата, с които МВР дисциплинира водачите и собствениците на МПС. Нерядко получаваме и глоби от общината за неизпълнение на задължения като собственици на имоти, или от НАП – във връзка със закъсняло или липсващо плащане на данъци или осигуровки. И много други.
Юридическите лица най-често биват засягани с имуществена санкция по Кодекса на труда, данъчните закони /ДОПК, ЗДДС, ЗКПО/, Закона за митниците, а отскоро и по Търговския закон. Почти всеки нормативен акт, регулиращ административна дейност, съдържа и административно-наказателни разпоредби.
Когато административният орган налага административно наказание, първоначално съставя на нарушителя акт. В този акт констатира извършеното нарушение, всички относими обстоятелства, и посочва коя законова разпоредба е нарушена. Нарушителят има възможност да подаде възражение. Освен ако административният орган не приеме възражението за основателно, той издава наказателно постановление, в което определя съответното наказание.
Наказателното постановление е актът, който подлежи на обжалване в указания в него срок. Съобразно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, това обжалване се извършва по съдебен ред в двуинстанционно съдебно производство – пред районния съд като първа инстанция, и след това пред съответния административен съд – като втора.
Постановленията могат да съдържат разнообразие от пороци – противоречие с материалния закон, или да са били издадени в несъответствие с процесуалните правила – не в предвидената от закона форма и съдържание, не от компетентен орган и т.н. Касае се за съдебен процес, в който могат да настъпят всевъзможни усложнения – често се налага разпит на свидетели, извършване на експертизи, събиране на доказателства, огледи. Тези особености са непознати за мнозинството граждани и компании, затова те често търсят помощта на адвокат по дела за глоби, срещу съответния хонорар.
Размерът на адвокатския хонорар по административно-наказателни дела за глоби и наложени наказателни постановления се определя съобразно размера на наложената глоба или имуществена санкция, и не може да бъде по-малък от минималните размери на адвокатските възнаграждения, определени в Наредба 1/2004г.
Характерна особеност на административно-наказателните производства е, че дори при успешно обжалване и отмяна на издаденото наказателното постановление, съдът не присъжда разноски на жалбоподателя. Сторените в съдопроизводството разходи – за възнаграждение на адвоката, евентуално депозити за експертизи и т.н. – остават за сметка на страната, която ги е сторила.
Единственият начин незаконосъобразно привлечените към отговорност граждани и юридически лица да си възстановят посочените разноски по дела за глоби, е да заведат отделно дело – иск по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/.
За успешното провеждане на това второ дело е необходимо: 1. Наказателното постановление да е отменено /във вече приключилото дело относно глобата/санкцията/; 2. Да са били реално платени разноски по това първо дело;
По делото по ЗОДОВ ищецът ползва установения факт, че наложеното наказателно постановление е било отменено като незаконосъобразно. Предмет на делото е да се установи видът и размерът на реално сторените разноски от жалбоподателя.
По делото по ЗОДОВ също е дължим адвокатски хонорар, който при успех ще бъде присъден като разноски от съда.
При уважаването на иск по ЗОДОВ, съдът осъжда съответния административен орган да възстанови на ищеца присъдените с решението разходи, като му издава и изпълнителен лист. Тъй като по презумпция държавните и общинските органи разполагат с парични средства, то присъдените суми лесно биват събирани – чрез доброволно плащане от страна на институцията, или по пътя на принудително събиране в изпълнителното производство.
Така успешното обжалване на наказателни постановления – макар и времеемко – не е в никой случай безсмислена мисия за жалбоподателя. Наличието на специален иск по ЗОДОВ може да доведе до пълно възстановяване на разходите за адвокат, сторени в административно-наказателното производство по обжалване на наложени глоби или имуществени санкции.
Предвид дългогодишната противоречива практика на съдилищата по гореизложения въпрос отбелязваме, че на 15.03.2017г. Върховният административен съд прие Тълкувателно решение, с което отстрани всички съмнения относно правото на възстановяване на разноски по дела по ЗАНН. Съгласно решението, при предявени пред административните съдилища искове по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им представляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от този закон.
Повечете информация за нашите адвокатски услуги можете да намерите в секцията „обжалване на наказателни постановления“.

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz