търговско представителство

Виза „Д“ и разрешение за пребиваване в България чрез регистрация на търговско представителство на чуждестранно юридическо лице

февруари 4, 2022

Регистрацията на търговско представителство на чуждестранно юридическо лице към БТПП е един от предпочитаните начини за получаване на Виза „Д“ и разрешение за пребиваване на чужденец в България. Тази опция е бърза и евтина, въпреки че изискванията към кандидатите се променят често от българския законодател. Предимство на тази процедура е опцията и членове на семейството на чужденеца да получат разрешение за пребиваване.

Интересът към разрешението за пребиваване с основание „Представител на чуждестранно юридическо лице към БТПП“ се увеличи през 2021г., а през януари 2022г. запитванията растат още повече. Причините се крият в предимствата на процедурата – лесно подновяване и удължаване, възможност за получаване на разрешение за пребиваване и за членове на семейството, облекчени условия за кандидатстване впоследствие за шенгенска виза, и др.

Процедурата обаче изисква внимателна подготовка на необходимите документи и изясняване точните цели на кандидата. Често получаваме запитвания от чужденци, които считат, че ако регистрират търговско дружество в Република България или закупят имот, то те автоматично ще получат разрешение за пребиваване. Това не е така и такава опция не е възможна – повече информация можете да прочетете ТУК.

Поради това се налага на първо място да се уточни каква е разликата между регистрация на търговско дружество /“фирма“/ и регистрация на търговско представителство в България. За разлика от търговското дружество /ООД, АД и др./, търговското представителство не е самостоятелно юридическо лице и има само представителни функции. Чрез търговското представителство не могат да се извършват никакви бизнес операции. Не можете да предоставяте услуги, да продавате стоки, съответно не можете да реализирате и приходи от такива дейности.

Търговското представителство в България може да организира представителни дейности – като промоции, изложби, обучения или реклама на продукти или услуги, предлагани от чуждестранното юридическо лице.

За да можете да регистрирате търговско представителство в България следва да сте собственик или управител на чуждестранно юридическо лице. Няма значение в коя държава е регистрирано това лице.

Ако нямате Ваше собствено дружество, чрез което осъществявате бизнес инициативи във Вашата собствена държава или по света, то може да проучите възможността Ваш приятел/доверено лице да се съгласи да Ви назначи в своето дружество като търговски представител в България.

Документите, които ще Ви бъдат необходими за регистрация в България на търговско представителство на чуждестранно юридическо лице са:

-Удостоверение за актуално състояние на чуждестранното лице, от което да е видно, че към настоящия момент чуждестранното юридическо лице е надлежно вписано в Търговския регистър или Търговската Камара на съответната държава;

-Удостоверение или друг документ, издаден от Търговския регистър или Търговската Камара на съответната държава, от който да е видно кои са лицата – собственици и лицата, представляващи чуждестранното юридическо лице;

-Удостоверение или друг документ, издаден от компетентните местни власти във Вашата държава, от който да е видно, че чуждестраното юридическо лице няма данъчни задължения;

-Документ за икономическа активност на чуждестранното юридическо лице, показващ че това дружество извършва дейност от поне 2 (две) години;

-Бизнес програма или план, съдържащ обосновка относно причините, налагащи регистрацията на търговското представителство, както и подробно обяснение относно планираните дейности на бъдещите търговски представители;

Всички документи, посочени по-горе, следва да бъдат надлежно легализирани (с поставен апостил), а след това и преведени на български език.

Изброените по-горе документи, заедно с остатъка от пакета изискуеми по закон документи, се подават в Българската търговско-промишлена палата, където се извършва вписването на търговското представителство в България. БТПП издава решение за вписване. Въз основа на това следва да се извърши вписване на търговското представителство и в Регистър Регистър Булстат.

Едва след като търговското представителство е надлежно вписано и в Регистър Булстат, могат да се заявят и да се получат удостоверения (сертификати) от БТПП за целите на кандидатстване на търговските представители за получаване на Виза „Д“ и разрешение за пребиваване в Република България.

Удостоверенията, издавани от БТПП са със срок на валидност до 30 дни, поради което чуждестранният гражданин трябва в рамките на този срок да подаде необходимите документи за издаване на виза „Д“ пред българското дипломатическо представителство в своята държава. Заявленията за виза принципно се обработват в рамките на 30-45 дни, но понякога и далеч по-бързо.

Виза „Д“, която се получава от чуждестрания гражданин – търговски представител, е с валидност до 6 месеца, през който период търговският представител трябва да пристигне в Република България и да подаде заявление за издаване на разрешение за пребиваване. Заявлението се подава в Дирекция „Миграция“ към МВР в града, в който се намира адресът на търговското представителство.

Следва да се отбележи, че разрешение за пребиваване въз основа на регистрация на търговско представителство може да получат до трима чуждестранни граждани. След като обаче всеки един от тях получи разрешение за пребиваване, документи за разрешение за пребиваване може да подадат и членовете на техните семейства (съпруга и деца).

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ може да Ви предложи пълно правно съдействие в рамките на цялата процедура по регистрация на търговско представителство. Ние имаме богат опит в регистрацията и подновяване на регистрацията на търговски представителства на чужди фирми и при издаване на разрешения за пребиваване в Република България. Ще изготвим за Вас всички необходими документи, ще Ви съдействаме при снабдяването Ви с документите относно чуждестранното юридическо лице (включително извършването на превод на тези документи), ще Ви съдействаме със заявлението и документите за кандидатстване на виза „Д“, както и ще Ви придружим при подаване на документите за издаване на разрешение за пребиваване.

Предлагаме също така и съдействие при удължаване срока на регистрация на търговско представителство, както и при назначаване на още търговски представители и снабдяване с разрешение за пребиваване на членове на семейството на пребиваващ в България чужд гражданин.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, консултация или съдействие за регистрация на търговско представителство, за получаване на Виза „Д“ или разрешения за пребиваване в Република България, може да се свържете с нас на посочените в секция “контакти“ имейли и телефони за контакт.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Често задавани въпроси: Регистрация на търговско представителство в България – виза Д, разрешение за пребиваване

Често задавани въпроси: Регистрация на търговско дружество в България

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz