пребиваване в България

Имиграция в България: предпочитаните опции

септември 2, 2022

Чужденците избират най-често:

Законът за чужденците в Република България предлага множество различни опции за получаване на разрешение за пребиваване на чужди граждани. Много от тях обаче поставят специфични изисквания пред кандидатите, които изисквания са трудно постижими – като например изискването за наети поне 10 местни лица на трудов договор в дружество, собственост на кандидата.

Други са практически невъзможни по причини извън закона – например за да получи чужденец-пенсионер разрешение, трябва да има открита банкова сметка в България. А никоя банка в страната в момента не открива сметки на чужденци, които нямат вече издадено разрешение за пребиваване. Получава се омагьосан кръг, и тази конкретна законова възможност е неработеща.

Затова в тази статия ще разгледаме трите най-предпочитани в последните години възможности за пребиваване на чужденци в Република България. Предпочитани са, защото процедурите по тях се осъществяват сравнително в кратък срок – в рамките на два-три месеца. Освен това административната тежест относно изискуемата документация от кандидатите не е голяма и за тях не е трудно да се снабдят с изискуемите документи. Не е за пренебрегване и фактът, че приложимите държавни такси за получаване на разрешение за пребиваване по тези три опции не са високи.

1. Откриване на търговско представителство на чужда компания в Българската търговско-промишлена палата /БТПП/

Това е сравнително лесна и бърза възможност за чужденците, които притежават компания в чужбина, или собственикът на компания в чужбина е съгласен да открие търговско представителство в България.

Регистрацията на търговско представителство е основание за издаване на разрешение за продължително пребиваване за едногодишен срок, което може да бъде продължавано. Тази регистрация може да приключи успешно за по-малко от 1 месец. БТПП издава на търговските представители сертификати, чрез които те могат да кандидатстват за виза за дългосрочно пребиваване /виза Д/ в България и впоследствие на това основание да получат разрешение за пребиваване.

Особеното в случая:

От значение е и фактът, че този тип разрешение не дава право на работа по трудов договор в България. Чужденецът обаче има право да развива друг тип дейност – например като регистрира своя компания.

Всеки чужденец, получил право на продължително пребиваване в страната, може да доведе при себе си и своето семейство. За тази цел се провежда процедурата „Събиране на семейство“.

2. Синя карта за висококвалифицирани чужденци в България

Разрешението тип „Синя карта на Европейския съюз“ е предназначено за висококвалифицирани работници – чужденци, които имат диплома за висше образование със срок на обучение не по-малко от 3 години.

За целите на снабдяването с разрешение тип „Синя карта на Европейския съюз“ чужденецът следва да сключи трудов договор с български работодател. Трудовото възнаграждение следва бъде най-малко 1,5 пъти по-високо от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор.

Към момента средната брутна месечна работна заплата за януари 2022 г. е 1 566 лв., за февруари – 1 545 лв., и за март – 1 668 лева.

Няма пречка чужденецът да регистрира в България дружество с ограничена отговорност, след което да наеме себе си по трудов договор при така поставените по-горе финансови параметри за нуждите на разрешението за пребиваване.

Особеното в случая:

– Първата стъпка е уговорките и сключването на трудовия договор с местнияработодател, като едва след това се кандидатства за право на пребиваване.

– Разрешението, издадено в друга държава-членка на ЕС не може да бъде директно заменено с разрешение, издадено от Република България. Необходима е отделна процедура, след изтичането на съответния минимален срок.

3. Покупка на недвижим имот на стойност над 310 000 евро

Инвестицията в недвижим имот на стойност над 600 000 лева /прибл. 310 000 евро/ е третата най-често избирана от чужденците възможност за легално пребиваване в България. Тя е предпочитана с оглед обстоятелството, че българският пазар на имоти се развива постоянно, цените растат равномерно и плавно и вложената сума в покупката на недвижим имот е една добра инвестиция, която не се губи.

Покупко-продажбата може да бъде извършена както от физическо лице, така и от компания, в която чужденецът е съдружник с над 50% от капитала на дружеството.

Особено в случая:

– недвижимият имот следва да бъде тепърва закупен с цел получаването на разрешението за пребиваване. Не е допустимо да се използва предходно закупен и придобит в миналото имот, макар и на висока стойност; такива имоти не могат да послужат като основание за снабдяване с разрешение за пребиваване.

– ако се ползват заемни средства за покупката – то те не бива да надвишават 25% от продажната цена.

Важно е и покупката да бъде извършена по специален ред, така че постъпването на инвестираните средства да бъде удостоверено от българска банкова институция.

Общото и за трите опции:

Имиграцията в България е възможна единствено чрез:

– получаване на виза за дългосрочно пребиваване тип Д и

– разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в страната.

Разрешението за пребиваване е необходимо за всеки, който желае престой в страната за над 90 дни в рамките на 12-месечен период. Чужденците, желаещи да получат право на пребиваване в Република България следва да разполагат с:

– жилище и адрес, на който официално да пребивават;

– доказателства, че имат достатъчно парични средства, за да се издържат по време на целия разрешен престой в България;

– валидна медицинска застраховка.

От значение е фактът, че към момента разрешението за пребиваване в България не дава автоматично право на пътуване и пребиваване в друга държава/държавите от Европейския съюз.

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ има дългогодишен опит във всяка от гореизброените процедури за пребиваване в България. До момента всяко едно от започнатите производства за наши клиенти е завършило с положителен резултат.

В случай че имате интерес към възможностите за пребиваване на чужденец в България, моля да ни пишете в секция “контакти“.

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz