престъпления в България

СПЕЦИФИКИ ПРИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

април 27, 2021

НАЙ-ЧЕСТО ЧУЖДИТЕ ГРАЖДАНИ СЕ ОПЛАКВАТ ОТ ИЗМАМИ С ИМОТИ И С ФИНАНСОВИ ИНВЕСТИЦИИ

Видовете престъпления са уредени в Наказателния кодекс на Република България, който посочва кога едно деяние се счита за престъпление, в кои случаи същото е наказуемо, както и какво следва да бъде конкретното наказание при всеки отделен случай. Законът дава възможност за защита на пострадали от престъпления в България, включително и в случаите, когато пострадалият е чуждестранен гражданин, намиращ се в чужбина. В подобни случаи, той също е оправомощен да подаде жалба за извършено престъпление до съответните разследващи органи съгласно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

Случаите на извършени престъпления, при които пострадал е чуждестранен гражданин са различни, като най-често се касае за случаи на измами по смисъла на чл.206 и следващите от НК. Тук се включват различните ситуации, при които чуждият гражданин най-често е бил подведен да преведе определена сума пари с несъществуващо основание. В нашата практика можем да посочим следните примери за такива случаи:

– Инвестиция във финансови инструменти онлайн;

– Документни престъпления, когато са били създадени и използвани неистински документи, непроизхождащи от чужденеца като техен автор и т.н.;

– Посегателствата върху недвижими имоти, собственост на чужди граждани, както и злоупотребите с активи на търговски дружества, в които съдружници са чужденци.

–  случаите на т.нар.“любовни измами“ в интернет сайтове за запознанства, при които чужденец е бил подведен да преведе голяма сума пари на местен гражданин, обикновено с обещание за пътуване и общо съжителство в чужбина, което никога не се случва.

– случаите на транспортни престъпления (пътно-транспортни произшествия), при които пострадалото лице е чужденец;

Във всички тези случаи, когато едно лице е пострадало от престъпление в България, е много важно:

1) Да бъдат уведомени своевременно българските правоохранителни органи;

2) Да бъде представена цялата относима към конкретния случай информация, и

3) Да бъдат отправени искания към разследващите органи за извършване на конкретни действия по проверка на жалбата, чрез които да бъде разкрита обективната истина и респективно да бъде установено, има ли извършено престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и кой е неговият автор.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ПОСТРАДАЛОТО ЛИЦЕ

За да бъдат защитени в максимална степен правата и законните интереси на лице, което е пострадало от извършено престъпление в Република България, същото следва да бъде представлявано от повереник – адвокат, специализиран в областта на Наказателното право. Това е важно поради няколко причини:

– Адвокатът ще консултира пострадалия за неговите права и ще подготви жалба до прокуратурата за извършено престъпление;

– Ще подкрепи изготвената жалба с необходимите доказателства според конкретния случай, с цел успешно разкриване на престъплението от органите на прокуратурата;

– Адвокатът също така ще се легитимира като представител на пострадалия пред органите по разследването и ще бъде официалната връзка между тях. В това си качество, той комуникира с разследващите органи относно хода на проверката, респективно има възможност да отправя искания, да получава информация и т.н. В нашата практика като адвокати, ние често осъществяваме комуникацията между пострадалия и държавните органи и спомагаме за бързината на наказателното производство.

– Въз основа на посоката на разследването, адвокатът може да консултира пострадалия относно това какви последващи правни действия е най-добре да бъдат предприети за защита на неговия интерес. След одобрението на тези действия от клиента, адвокатът съдейства за тяхното осъществяване. Тук включваме и случаите, когато прокуратурата е постановила писмен отказ за образуване на досъдебно производство по жалбата на пострадал от престъпление в България и този отказ следва да бъде обжалван. Имаме обширна практика по обжалване на откази на прокуратурата да образува досъдебно производство по жалба на пострадалото лице.

– Впоследствие, ако бъде повдигнато обвинение на извършителя и той бъде изправен пред съда, пострадалият може да разчита на адвокат, който е запознат в детайли със случая и ще защитава неговите интереси пред съда при поддържане на частно обвинение и предявяване на граждански искове срещу извършителя за обезщетение за така извършеното престъпление.

Въз основа на гореизложеното можем да заключим, че фигурата на адвоката е важна в производството по сезиране на правоохранителните органи за извършено престъпление. Ние препоръчваме на пострадалите от престъпления в България да се консултират с нас винаги, когато срещу тях е било извършено престъпление, още в началния етап, с цел да разясним подробно какви са техните права, какви са законовите възможности пред тях и да им съдействие при изготвянето и подаването на съответната жалба. В много случаи е необходимо бързо да бъдат извършени действия за събиране или обезпечаване на относими доказателства. За подобни действия често трябва помощ от специалист. Правилният подход към установяване на всички обстоятелства за едно извършено престъпление е от основано значение за разкриването му, съответно – за наказване на извършителя и за получаване на обезщетение за нанесените имуществени и неимуществени вреди.

Нашата кантора има богат опит с представителство на чуждестранни граждани, пострадали от престъпления в България. Ние осъществяваме процесуално представителство на пострадали от престъпления пред органи на МВР, Прокуратурата и съдилища в цялата страна.  Ако сте пострадал от престъпление, извършено в България имате нужда от адвокат, можете да се свържете с нас чрез секцията “контакти“ на нашия уебсайт.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Жалба срещу прокурорско постановление

Искове за обезщетение срещу Прокуратурата

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz