шофьорска книжка

Получаване на българско свидетелство за управление на МПС /шофьорска книжка/

септември 7, 2022

Чужденците с продължително или постоянно пребиваване в България следва да подменят своята шофьорска книжка с българска

Когато чужденец се премести да живее в България, получил е разрешение за продължително или постоянно пребиваване, и желае да шофира на територията на страната, следва да подмени своята шофьорска книжка с българска.

Шофьорската книжка в България официално се нарича „свидетелство за управление на моторно превозно средство“ /СУМПС/. Тя също така служи и като документ за самоличност на територията на страната.

Съгласно чл.162 ал.2 от Закона за движението по пътищата: Чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България, могат да управляват моторни превозни средства на територията на страната със свидетелство, което не е издадено от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, до една година от датата на издаване на документ за пребиваване. В практиката на съдилищата се приема, че тази норма касае не само чужденците с дългосрочно пребиваване, но и тези с разрешено продължително пребиваване и постоянно пребиваване.

Ако пребиваващ в България чужденец /водач на МПС/, който притежава издадено в ЕС свидетелство, шофира в България, но не го е подменил – чуждото свидетелство се отнема и се заменя с българско при установяване на административно нарушение от контролните органи. Замененото свидетелство ще бъде върнато по служебен път обратно на държавата, в която е издадено.

Особеностите в процедурата по подмяна на свидетелство за управление на МПС /шофьорска книжка/ зависят съществено от това в коя страна е издадено чуждестранното свидетелство. Това определя дали чуждият документ ще бъде признат, или ще се наложи водачът да положи отново изпит.

За замяна на чуждестранно свидетелство без изпит е необходимо документът да е издаден от страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, или от държава, която е договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищата. В последния случай свидетелството следва да отговаря на изискванията на приложение № 6 към конвенцията. Във всички останали случаи, шофьорската книжка може да бъде подменена с българска такава след успешното полагане на теоретико-практически изпит.

Правилото при подмяна на шофьорска книжка на чужденец е, че придобитите в чужбина категории МПС за управление се приравняват на равностойните им категории, посочени в Закона за движение по пътищата и правилника по прилагането му.

Важно условие за извършване на замяна е представеното за подмяна чуждестранно свидетелство да бъде валидно. Няма да бъде признато за валидно свидетелство за управление на МПС, което е ограничено, временно отнето или отнето на територията на друга държава – членка на ЕС, както и в случай, че свидетелството е било анулирано в друга държава – членка на ЕС.

За да подаде заявление за замяна, чужденецът следва да:

-Премине специализиран медицински преглед при няколко специалиста, и да получи документ, удостоверяващ съответните изисквания за целите на снабдяване със СУМПС

-Представи призната от съответния орган на Министерство на образованието и науката диплома за завършено най-малко основно образование /процедурата по признаване е самостоятелна и отнема 1-2 месеца/

-Подготви изискуемите от КАТ – Пътна полиция документи, включително нотариално заверена декларация

Подмяната на шофьорска книжка се извършва в съответната областна дирекция на сектор Пътна полиция към Министерството на вътрешните работи в района, в който пребивава чужденецът. Заявлението за замяна на шофьорска книжка на чужденец може да бъде подадено от негов пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Впоследствие издаденото свидетелство за управление на МПС следва да бъде получено лично от чужденеца.

Към заявлението задължително се прилагат копия и оригинали на изискуемите документи и се заплаща държавна такса за тази административна услуга.

Следва да имате предвид, че преди да подменят свидетелство за управление компетентните органи ще се свържат с органите в предишната страна на пребиваване на чужденеца, за да проверят дали то не е било ограничено, временно отнето или отнето. Това се прилага включително и в случаите, когато чуждестранната книжка е загубена или унищожена. В такъв случай се издава българска такава въз основа на придобитата правоспособност в чуждата държава, издала книжката. Тази възможност обаче важи само тогава, когато свидетелството за управление на МПС е издадено в държава-членка на Европейския, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария

Затова в горните случаи подмяната на шофьорска книжка с българска такава отнема време и не е препоръчително да бъде заявявана в последния момент преди изтичането на гореописания едногодишен срок.

В случай че имате нужда от пълно съдействие по описаната процедура „Подмяна на свидетелство за управление на МПС с българско“, пишете ни в секция “контакти“.

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz