молби за българско гражданство

ХИЛЯДИ МОЛБИ ЗА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО – С ОТКАЗ

октомври 14, 2022

Върховният административен съд реши, че неспазването на 9-месечния срок за произнасяне на Министерство на правосъдието по молби за българско гражданство по произход е мълчалив отказ

Определение на Върховния административен съд, постановено по дело на адвокатското ни дружество, блокира хиляди производства по молби за българско гражданство.

Законовият срок, в който Министерство на правосъдието следва да се произнесе по молба за българско гражданство по произход, е 9 месеца. По молби за гражданство по обща натурализация същият срок е 12 месеца. Това са сроковете, посочени в чл. 35 ал.1 от Закона за българското гражданство.

Алинея 5 на същата норма дава възможност на кандидатите за гражданство да подадат жалба, ако правосъдното ведомство не е се е произнесло със становище по преписката им в посочения срок. Жалбата следва да бъде подадена по реда на Административно-процесуалния кодекс. Компетентен да разгледа жалбата е Административен съд София област, а на втора инстанция – Върховен административен съд.

В практиката ни в последните месеци множество чужденци от български произход, притеснени от дългите години чакане, поискаха да подадем жалби срещу неоснователното забавяне на преписките им в Министерство на правосъдието. Някои от тях бяха чакали по 3, 4 години. С притеснение относно това, че съдът може да приеме жалбата за просрочена, подадохме няколко такива жалби. Тези клиенти бяха подали молбите си за гражданство сами, или чрез чуждестранни посредници, които не са били запознати със сроковете по българския закон.

Съдебните състави от Административен съд София-област се оказаха на различно мнение: според част от тях подаването на жалба срещу непроизнасянето на Министерство на правосъдието не е ограничено със срок, според други – срокът е преклузивен.

Така в един и същи съд се оформиха две противоположни становища /в едната посока – определенията по адм.д.378/2022, адм.д.440/2022, адм.д.560/2022, адм.д. 561/2022, в другата посока – адм.д.559/2022, адм.д.637/2022, адм.д.754/2022/ на Административен съд София-област.

С определение от 13.10.2022г. по адм.д. 8540/2022г. за първи път по спорния въпрос се произнесе и Върховният административен съд.

Уви, цитираното определение на ВАС гласи следното: „Според чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗБГ Министърът на правосъдието е следвало да направи предложение пред Президента на Рeпублика България в срок до 9 месеца, считано от датата на постъпването на същата в Министерството на правосъдието, а именно – до 08.03.2022 г. като след тази дата е формиран мълчалив отказ по искането. Срокът за обжалване, регламентиран в чл. 149, ал. 2 от АПК, е едномесечен и изтича на 09.04.2022 г. ,след която дата се погасява правото на страната да реализира правата си по съдебен ред. Жалбата срещу мълчаливия отказ е подадена в съда на 23.06.2022 г- т.е. след изтичане на едномесечния преклузивен срок за обжалване. Съгласно разпоредбата на чл. 159, т. 5 АПК жалбата или протестът се оставят без разглеждане, а производството по делото се прекратява, когато оспорването е просрочено. Административният съд правилно е приел, че в случая жалбата е недопустима като просрочена.“

От правна гледна точка постановеното определение е възможно да засегне хиляди висящи преписки по молби за българско гражданство.

Формираните мълчаливи откази не могат да бъдат отменяни от административния орган, т.е. Министерство на правосъдието не би могло да постанови положително становище, след като според съда е налице отказ.

Това ще доведе до прекратяването на хиляди производства по молби за българско гражданство, с огромния негативен ефект от това за кандидатстващите чужденци. Към момента във ведомството десетки хиляди преписки са „висящи“, становищата се бавят с по 3-4 години. Нито една преписка не е решена в законовия срок, по наши данни. Отделно от това, подаването на нова молба за гражданство в момента е невъзможно – системата за записване на часове не работи, а министерството не приема свободно подадени молби на гише или по електронен път. Чужденците с български корени и останалите, кандидатстващи за натурализация, ще трябва наново да събират доста документи и да подадат молби отново. Тези, чиито оригинали са в Министерство на правосъдието, ще трябва първо да ги изискат, за да могат отново да подадат заявления.

Ефектът ще бъде негативен за Министерство на правосъдието и за имиджа на България като правова държава с ясни и предвидими административни процедури.

За нас като граждани и юристи ще бъде интересно по какъв начин правосъдното министерство, което и без това е обект на сериозни критики заради блокираната си система за подаване на молби за гражданство, ще реши възникналия проблем. Това едва ли ще се случи без намесата на законодателя.

Относно процедурите по придобиване на българско гражданство можете да прочетете повече тук:

Българско гражданство. Пребиваване в България

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz