синя карта на ЕС

СИНЯ КАРТА НА ЕС: НОВОСТИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

февруари 26, 2022

Единното разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз” ( „синя карта на ЕС“ ) се предоставя на чужденци от държави извън Европейския съюз, които желаят да упражняват заетост по трудово правоотношение на територията на Република България.

Чуждестранните граждани следва да притежават придобито висше образование, удостоверено със съответната диплома, удостоверение или друг валиден документ съгласно законодателството на тяхната държава.

Условие за предоставяне на Синя карта на ЕС е продължителността на обучението да бъде не по-кратка от три години. Членовете на семейството на притежателя на синя карта също могат да получат разрешение за продължително пребиваване. То има срок на валидност, съответен на срока на пребиваване на притежателя на синя карта на ЕС.

През последните години на българския пазар на труда се усети значителна липса на висококвалифицирани кадри, поради което множество български компании се насочиха към назначаването на чуждестранни граждани. Най-честo се търсят подготвени чужденци в IT сектора. Нараства търсенето и на чуждестранни финансисти, мениджъри в сферата на услугите и туризма.

В опит да улеснят процедурата по наемането на чуждестранни граждани на висококвалифицирана работа, българските власти приеха редица законови промени в съществувалата до този момент процедура по издаване на единно разрешение за пребиваване и работа „Синя карта на ЕС“. Промените бяха приети през 2021г., като включват следните нови изисквания и стъпки:

  1. Премахната беше необходимостта от подаване на документи от страна на кандидата в Агенция по заетостта:

Вече всички документи, подготвени от кандидатстващия чужденец и неговия български работодател се входират в съответната дирекция „Миграция“, според мястото, където чужденецът ще осъществява своята работа.

2. Въведе се електронен обмен на данни и документи:

Дирекция „Миграция“ изпраща служебно документите за становище до Агенция по заетостта, която следва да го представи в кратки срокове. В случай че от Агенция по заетостта бъдат изискани допълнителни документи за кандидата, то същите се предоставят от кандидата/работодателя отново през дирекция „Миграция“, която ги препраща към Агенцията.

След приключването на всички съгласувателни процедури между дирекция „Миграция“ и Агенция по заетостта, и след като бъдат получени съответните положителни становища от участващите в процедурата държавни органи, дирекция „Миграция“ уведомява работодателя за взетото положително решение.

Работодателят следва да уведоми бъдещия си служител. Той има срок до 20 дни да предприеме действия по подаване на необходимото заявление и документи в консулското представителство на Република България за получаване на виза „Д“.

След като е получил виза „Д“ и влезе в България, в 7-дневен срок чуждестранният служител следва да се яви в съответната дирекция „Миграция“ за завършване на цялата процедура. Тук вече не се изисква от чуждестранният гражданин да представя отново документи, които вече са били представени по-рано в процедурата. Необходимо е само да приложи копие от своя паспорт и сключена полица за медицинска застраховка, валидна за територията на Република България.

Имаме вече богата практика по предоставяне на юридическо представителство и правно съдействие на български работодатели във връзка с новата процедура по издаване на Единното разрешението за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз”. Въз основа на нея можем да направим извод, че е намалена бюрократичната тежест на процедурата. Производството се развива значително по-бързо. Това позволява на съответните служители да започнат работа при своя работодател в Република България в по-кратки срокове.

Голям плюс на разрешението „Синя карта на Европейския съюз“ е това, че след определен период от време кандидатът може да смени работата си и да сключи трудов договор във всяка друга европейска държава. Предимство е и бързото издаване на разрешение за пребиваване на семейството на чужденеца – съпруг/а, деца.

Адвокатско дружество “Йосифова, Иванов и Петров” може да съдейства на работодателите във всеки етап, свързан с наемане на чужденци:

Адвокатско дружество “Йосифова, Иванов и Петров” може да съдейства на работодателите във всеки етап, свързан с наемане на чужденци:

За повече информация може да се свържете с нас на посочените в секция “контакти“ електронни адреси.

Повече информация може да прочете и в следната наша статия:

Синя карта на ЕС в България

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz