търговски марки

НОВИТЕ ВИДОВЕ ТЪРГОВСКИ МАРКИ

юли 5, 2021

Търговците вече могат да защитават правата си върху холограмни, звукови и мултимедийни брандове

Холограмна марка, мултимедийна марка, марка на движение – това са само няколко от новите видове търговски марки, които вече могат да бъдат регистрирани и защитени от всяко заинтересовано лице, срещу нерегламентирано използване на пазара от трети лица.

Преди година България въведе изискванията на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, като прие изцяло нов Закон за марките и георгафските означения. В новия нормативен акт определението за търговска марка е значително разширено, като гласи следното: Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

Така и в закона, и в практиката се появиха следните видове интересни, екзотични засега видове търговски марки:
• Холограмна търговска марка: тази марка не е трудна за заявяване, тъй като в последните години холограмите са масово използвани в търговския оборот, чрез употребата им в различни ценни книги, банкноти, стикери и всякакви търговски етикети. Холограмът се определя като изображение, което променя вида си, когато се гледа от различни ъгли.
• Позиционна търговска марка: тази марка се състои в специфичния начин, по който марката е поставена или прикрепена към продукта. Този вид бранд се изобразява чрез възпроизвеждане, което посочва в подходящ вид разположението на марката и нейния размер или пропорции по отношение на начина, по който изглеждат съответните стоки. Следва да се отграничат визуално елементите, които не са част от предмета на регистрацията, като се представят за предпочитане чрез прекъснати или пунктирани линии.
• Търговска марка с мотиви: като такава марка може да се регистрира бранд, състоящ се изключително от набор от елементи, които се повтарят равномерно в математическа проекция. Марката следва да се изобразява чрез възпроизвеждане, показващо повтарящия се мотив. Изображението може да бъде придружено от описание, в което подробно се обяснява начинът, по който елементите се повтарят равномерно.
• Марка на движение: тази марка не е ограничена до изображението на дадено движение. От значение е това дали даден знак може да представи промяната в позицията на елементите /като например серия снимки/, промяна на елементи или промяна на цвета, замяна на едно изображение с друго и т.н.. Марката може да се приложи като примерна картинка, върху която при кликване се извършва съответното движение. В описанието може да се посочат детайли като продължителност, повторения и скорост на движението.
• Мултимедийна търговска марка: това е комбинирана марка, която съчетава в себе си звук и изображение. За да бъде отличителна такава марка, следва най-малко звукът или изображението да бъдат отличителни. Когато мултимедийната марка съдържа елемент, който не може да се възприеме или не може да се идентифицира, тъй като той не придава значение, доколкото може да се разпознае от потребителя, тя ще се счита за отличителна. По изключение е възможно комбинация от неотличителнo/описателно изображение и звук да позволи на мултимедийната марка да изпълни своята основнна функция, когато се прилага за определени стоки и услуги, като по този начин да направи мултимедийната марка отличителна в цялост.
• Звукова търговска марка: като такава се квалифицира всяка марка, която съдържа звук – например звук от природата, звук от животни, мелодия и подобни. В случай че звуковата марка съдържа музикална нотация, заявителят следва да представи петолиние, разделено по тактове, с посочен музикален ключ и всички ноти, които следва да бъдат изпълнени за възпроизвеждане на мелодията. По желание могат да бъдат указани също така темпо, движение на мелодията или инструментите.

Важно е да се отбележи, че когато звуковата марка се състои от ноти, комбинация от ноти, мотиви или мелодии, тя ще се счита за неотличителна, ако звукът няма резонанс и няма да се разпознае от потребителя като означение за търговски произход дори ако не може да се установи връзка със стоките и/или услугите.

В случай че желаете да заявите и регистрирате търговска марка в Патентното ведомство на Република България и/или по международен ред, включително от гореописаните нови видове търговски марки или имате нужда от защита срещу нерегламентирано използване на Ваша търговска марка – обърнете се към нас на посочените в секция “контакти“ телефонни номера и електронни адреси.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Защита на търговската марка

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz