работниците

ОТПУСК И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ В ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

април 21, 2020

КАКВИ СА ПРАВАТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР

Обявяването на извънредно положение в Република България на 13.03.2020г. доведе до сериозни промени в социалния и икономически живот на страната.

С поредица заповеди на Министерство на здравеопазването бе забранено или сериозно ограничено функционирането на различни търговски обекти (виж Заповед на МЗ No.124/13.03.2020г.),

В резултат на затварянето на търговски обекти, немалко работодатели преустановиха изцяло своята дейност, а това доведе и до освобождането от работа на голям брой работници/служители. По данни от Агенция по заетостта, в последните седмици по над 4000 нови безработни се регистрират в Бюрата по труда дневно.

Разбира се, останаха и работодатели, които не предприеха драстичните мерки по съкращаване на своя персонал, но все пак въведоха изменения в работното време на служителите. На една част беше предложено излизането в платен отпуск, на други платеният отпуск бе предоставен принудително, а трети бяха пуснати в неплатен отпуск.

Народното събрание уреди някои специални въпроси, касаещите правата на работодателите и работниците по трудов договор, със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. /наричан по-долу за улеснение „Извънредният закон“/.

В настоящата статия ще се опитаме да разгледаме някои от най-честите въпроси, които се срещат в актуалната ситуация на извънредно положение. Тези въпроси са важни както за работодателите, които ако не спазват трудовото законодателство рискуват да бъдат санкционирани, така и за работниците – за защитата на техните трудови права.

  1. Могат ли работниците и служителите да бъдат принуждавани да ползват неплатен отпуск?

Не.

Едно от най-често срещаните действия на работодателите през дните на извънредно положение, е пускането на работниците/служителите в неплатен отпуск.

Работодателите обаче не могат да принуждават своите работници/служители да ползват неплатен отпуск. Неплатен отпуск може да се ползва само когато работникът или служителят е поискал това изрично или ако е постигано съгласие между работника/служителя и работодателя.

2. Може ли работодателят да предостави едностранно целия  платен годишен отпуск?

По време на извънредното положение работодателят има право едностранно да предостави на своите работници/служители ползването на половината от платения годишен отпуск. Това бе предвидено в чл. 7 ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Това означава, че работодателят няма право да предостави целия годишен отпуск на своите работници наведнъж, така че до края на годината да не останат каквито и да е дни.

Горното правило обаче важи само, ако работата на предприятието, част от него или отделни работници и служители не е преустановена поради обявеното извънредно положение. Преустановяването на работа може да е със заповед на държавен орган, или на работодателя.

В този случай работодателят има право да предостави целия платен годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

3. Могат ли работниците и служителите да ползват платен годишен отпуск или неплатен отпуск по свое желание по време на извънредното положение?

По отношение на желанието на самите работници/служители да ползват платен годишен отпуск или неплатен отпуск по време на извънредното положение, без да зависят от разрешението на работодателя, въпросът бе уреден по следния начин:

Работниците и служителите имат право да ползват платен годишен отпуск или неплатен отпуск без разрешение от работодателя само ако попадат в обхвата на Закона за мерките  и действията по време на извънредното положение и попадат сред следните категории:

*бременна работничка или служителка, както и работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;

*майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

*работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

*работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;

*работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;

*трудоустроен работник или служител; работник или служител, който страда от заболяване (исхемична болест на сърцето, активна форма на туберкулоза, онкологично заболяване, професионално заболяване, психично заболяване, захарна болест; точният списък на заболяванията е определен в наредба);

Горните категории лица са изрично посочени в новата разпоредба на чл.173а от Кодекса на труда, която ще бъде в сила до отмяна на извънредното положение в страната.

Всички останали работници и служители ползват платен годишен отпуск само с разрешение на работодателя.

4. Времето, през което се ползва отпуск в случаите, описани в горните две точки, признава ли се за трудов стаж?

Да, това е изрично предвидено в „Извънредния закон“.

5. Какви компенсации ще получат работодателите, ако запазят работните места?

С «Извънредния закон» бе предвидена така наречената мярка 60:40, съгласно която: Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО /най- общо това са работници и служители/ от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет.

В случай че осигурителят не изплати пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, за които са получени средствата по ал. 1, той ги възстановява.

Засега тази мярка е предвидена за срок до 3 месеца.

6. Имат ли право работниците и служителите да ползват допълнителен отпуск заради обявеното извънредно положение?

Към настоящия момент българското законодателство, включително и посоченият по-горе „Извънреден“ закон, не уреждат възможността или правото на работник/служител да получи допълнителен отпуск.

7. Може ли работодателят да възлага надомна работа /“хоум-офис“/ по време на извънредното положение?

Да, съгласно «Извънредния закон»: Работодателите и органите по назначаване в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно. Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.

8. Може ли работодателят едностранно да установи непълно работно време?

Да, в предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време

9. Има ли право работник/служител, който е съкратен от работа заради извънредното положение, да получи обезщетение за безработица?

Съгласно Кодекса за социално осигуряване право на обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

В закона са формулирани и още няколко изисквания, на които лицата трябва да отговарят:

*да са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта;

*да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;

*да не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО или законодателството на друга държава;

В случай че сте съкратени от работа заради намаляване на обема на работата поради извънредното положение и ако отговаряте на посочените условия, то Вие ще имате право на обезщетение за безработица.

10. Детската градина на детето ми е затворена. Мога ли да ползвам отпуск и какъв вид?

До затваряне на детските градини в страната се стигна въз основа на Заповед на МЗ No.124/13.03.2020г. Ако сте майка на дете, което е посещавало детска градина, то Вие имате право (по Ваша преценка) да използвате платен или неплатен отпуск при Вашия работодател. За използване на този отпуск не е необходимо разрешение от работодателя.

*Правата по-горе има и самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му.

11. Работодателят ми преустанови работа заради извънредното положение. Имам ли право на възнаграждение за периода на преустановяване на работата и в какъв размер?

Да, в тази хипотеза работникът има право на брутното си трудово възнаграждение.

Съгласно новата разпоредба на чл.120в, ал.1 от Кодекса на труда във връзка с чл.267а от Кодекса на труда, които ще бъдат в сила до отмяна на извънредното положение, при обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до прекратяване на извънредното положение.

Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, на работодателя е вменено задължение да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта.

Съгласно чл.267а от КТ, за времето на преустановяване на работа при обявено извънредно положение работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ има богат опит в консултирането на работодатели и служители по въпроси, свързани с трудовото право.

В случай че се нуждаете от нашето съдействие, потърсете ни тук: „Контакти“.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Незаконо уволнение на работник или служител

Мерките за работодатели по програма 60/40

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz