РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ. КОРПОРАТИВНО ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 

 Предлагаме всички правни услуги в сферата на корпоративното право и регистрацията на дружества /ООД, АД и др./, включително:

– регистрация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

– вписване на промени в обстоятелствата /промяна в адреса и седалището на управление, промяна на управител, промени в предмета на дейност, и много други/

– промени в капитала на дружество, включително чрез апорт /непарична вноска/ на имущество; увеличаване и намаляване на капитала;

– преобразуване на дружества: сливане, вливане, отделяне, разделяне, промяна на правната форма

– обявяване на действителните собственици

– обявяване на годишния финансов отчет, покани, други подлежащи на обявяване документи, декларация по чл.39 ал.9 т.2 от Закона за счетоводството

– ликвидация на юридическо лице /покана, прекратяване и заличаване/

Обслужваме множество клиенти – дружества с ограничена отговорност /ООД/, акционерни дружества /АД/, граждански дружества по ЗЗД, сдружения и фондации.

 

Покупко-продажба на дялове, апорт, преобразуване

Осъществяваме пълно правно обслужване при сделки с търговски дружества – продажба или друг вид придобиване на дружествени дялове или акции от български компании, апорт /непарична вноска/.

Съдействаме изцяло на клиентите в процесите по покупко-продажба на предприятие и преобразуване /чрез вливане, сливане, отделяне, разделяне, промяна на правно-организационната форма/. 

При подготовката на тези сделки  извършваме правен анализ на учредителните документи на дружествата, изследваме тяхното състояние, проучваме портфолиото на компанията, съветваме клиента относно възможните варианти за придобиване, с цел постигане на оптимални финансови резултати и избягване на прекомерни данъци, такси и други разходи.

Подпомагаме своите клиенти при преговори с отсрещната страна.

 

Отношения между съдружници и акционери, дружествени книги

Предлагаме правни консултации и съдействие за провеждането на Общи събрания на съдружници или акционери в дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, политически партии и т.н., а също и във връзка с организирането на дружествените книги, издаването на временни удостоверения, отпечатването на акции.

 

Представителство при спорове между съдружници и конфликт с управител

Осъществяваме представителство и в казусите, свързани с изключване или напускане на съдружник, напускане или освобождаване на управител, съдебно оспорване на взети решения от органи на юридическото лице, предявяване на претенции срещу действия на управител /съдебен иск за вреди срещу управител/, съдружник и др.

Имаме богат опит в производствата по чл.125 ал.3 от Търговския закон – за получаване на дял от имуществото на дружеството от напускащия съдружник, както и по искове срещу управител, причинил вреди на дружеството.

 

Трансгранично преобразуване на дружества с ограничена отговорност, регистрирани в Европейския съюз

Предлагаме комплексни правни услуги, свързани с всички видове трансгранично преобразуване /вливане, сливане/, в съответствие с Директива 2005/56/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно трансграничните сливания на дружества с ограничена отговорност.

Консултираме нашите клиенти при необходимост от удостоверение за законосъобразност на преобразуването, прехвърляне на пасиви и активи, доклад на проверител за проверка на преобразуването и капитала, и други.

В случай че желаете да преместите своя бизнес и адреса/седалището на компанията си в България, свържете се с нас.

 

Ликвидация на търговски дружества

Предлагаме съдействие при доброволна ликвидация на български дружества, както и с процедурата по разпределение на дружественото имущество в процеса по ликвидация. Работата ни включва следните услуги:

  • Консултиране на клиента относно всички аспекти на производството и постоянна комуникация със счетоводството на дружеството, което ще премине през процес на ликвидация.
  • Изготвяне на необходимите пълномощни, които да осигурят нормалната работа на адвокатското дружество по случая в периода на ликвидацията.
  • Подаване на необходимите уведомления до НАП за намерението да се осъществи ликвидация.
  • Изготвяне на необходимия комплект от документи за прекратяване на дружеството, които да бъдат подписани от оправомощените за това лица.
  • Подаване на документите относно откриване на производство по ликвидация в Търговския регистър на Република България.
  • Обявяване на покана към кредиторите на дружеството.
  • Съдействие на клиента-юридическо лице при предаване на ведомостите в НОИ и получаване на необходимото за това удостоверение.
  • Съдействие на клиента-юридическо лице при изготвяне от страна на счетоводството на клиента на пълните счетоводни документи, необходими при откриване и при приключване на процедурата по ликвидация.
  • Изготвяне на необходимия комплект от документи за заличаване на дружеството след изтичане на периода на ликвидация, които да бъдат подписани от оправомощените лица.
  • Подаване на документите относно заличаване на юридическото лице в Търговския Регистър на Република България.

 

Несъстоятелност на търговски дружества

 Предлагаме пълно юридическо съдействие и представителство на дружества в неплатежоспособност или свръхзадълженост, както и на кредитори на такива дружества, чиито вземания следва да се предявят и защитават в рамките на производство по несъстоятелност.

 

Ако сте дружество-длъжник, което се намира в неплатежоспособност или свръхзадълженост, можем да ви предложим следния пакет от услуги:

-пълен анализ на дружеството и оценка на неговото състояние (налични активи и парични средства; налични задължения и техните падежни дати);

-изготвяне на молба по чл.625 ТЗ и входирането й в съда;

-представителство пред съда по несъстоятелността във всички фази на производството по несъстоятелност;

-оспорване на списъци с приети вземания;

-изготвяне на възражения и защита срещу подадени възражения;

-защита на дружеството по искове по чл.694 ТЗ;

-представителство по време на събрания на кредиторите;

 

Ако сте кредитор на дружество, което се намира в неплатежоспособност или свръхзадълженост, можем да ви предложим следния пакет от услуги:

-изготвяне на молба за предявяване на вашето вземане пред съда по несъстоятелността и подаването й пред съда;

-представителство пред съда по несъстоятелността във всички фази на производството по несъстоятелност;

-оспорване на списъци с приети вземания, респ. на списъци с неприети вземания;

-изготвяне на възражения и защита срещу подадени възражения;

-изготвяне на възражения срещу приемането на вземания на други кредитори;

-изготвяне и подаване на искове по чл.694 ТЗ и защита на вашите интереси при заведен срещу вас иск по чл. 694 ТЗ;

-представителство по време на събрания на кредиторите;

-обжалване на актове на съда, с които се засягат вашите права и законни интереси;

 

Правни услуги по регистрация на юридически лица с нестопанска цел

Предлагаме пълен спектър правни услуги по регистрацията на юридически лица с нестопанска цел, включително, но не само: сдружения, фондации, политически партии, спортни клубове и други видове дружества в частна полза или за общественополезна дейност.

За клиентите, които търсят дългосрочно обвързване, предлагаме гъвкави абонаментни планове за правно обслужване /поискайте безплатно брошура тук/.

Съдействаме на нашите клиенти, когато търсят свързани услуги: счетоводно обслужване, преводи и легализации, нотариални услуги, наем на адрес на управление и офис, експерт-оценител на недвижими имоти, и много други.

* Това са едни от правните услуги на нашето адвокатско дружество, които включват онлайн правен съвет.

Свържете се с нас за повече информация – контакти.

Повече за предлаганите от нас услуги в областта на корпоративното право можете да прочетете в следните статии:

Регистрация на търговско дружество

Често задавани въпроси: Регистрация на търговско дружество

Регистрация на финансова институция

Прехвърляне на дялове в ООД чрез покупко-продажба

Несъстоятелност на търговски дружества

Ликвидация на търговско дружество

Изключване на съдружник

Напускане на управител

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz