финансова институция

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ

юли 11, 2019

Регистрацията на финансова институция е специфично производство, уредено в Закона за кредитните институции. Екипът ни предлага пълно правно обслужване и консултиране относно условията и реда за лицензирането и осъществяването на дейност на кредитни и небанкови финансови институции в България.

Предоставяме консултации относно капиталовите изискания за вписването на финансова институция, както и относно критериите за съществена дейност. Можем да Ви съдействаме, в случай че планирате създаването/развитието на бизнес, свързан с осъществяване на една или няколко от следните дейности:

– финансов лизинг чрез лизингова компания;

– гаранционни сделки;

– търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали, като лицензиран инвестиционен или финансов посредник;

– предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

– парично брокерство;

– придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);

– издаване на електронни пари;

– придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция;

 – отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства като фирма за бързи кредити.

Изготвяме всички необходими документи за вписване в регистъра на финансовите институции по чл.3а от ЗКИ. Предлагаме съдействие при подаване на необходимите документи по електронен път в БНБ, както и при подаване на необходимите документи за лицензиране и на хартиен носител съгласно изискванията на Наредба No.26 на БНБ.

В случай че вече притежавате финансова институция, по отношение на която се налагат промени в обстоятелствата, можем да Ви съдействаме при изготвянето на всички необходими документи (включително и такива пред Търговския Регистър при Агенция по вписванията, ако промяната следва да се впише и там), включително и с тяхното подаване пред БНБ.

Съгласно изискванията на закона, регистрираните финансови институции по чл. 3а от ЗКИ подават тримесечни и годишни финансови отчети за надзорни цели по форма и съдържание, определени от Българската народна банка. С оглед на изискванията отчетите да се подават само в електронен вид, подписани с квалифициран електронен подпис на управляващите и представляващите дружеството лица, упълномощените лица и лицата, които са ги съставили, можем да предложим съдействие и при подаването на финансовите отчети при наличието на необходимото по закон упълномощаване.

Можем да Ви предложим и подготовка на документи и договори, свързани с дейността на кредитни и небанкови финансови институции – фирми за бързи кредити, лизингови компании, инвестиционни брокери и др. Изработваме общи условия на небанкови финансови институции. Можем да ви предоставим пълно правно обслужване на дейността на вашите кредитни и небанкови финансови институции. За повече информация можете да се свържете с нас в секция „контакти“.

Още за регистрацията на търговски дружества в България можете да прочетете в следната статия:

Регистрация на търговско дружество в България

Регистрация на заложна къща

Често задавани въпроси: Регистрация на търговско дружество

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz