ВЕЩНО ПРАВО. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

 

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ предлага пълната гама юридически услуги в сферата на вещното право, включително във връзка с инвестициите в недвижими имоти в България и извършването на сделки с тях.

През годините сме натрупали безценен опит по време на представителство на множество български и чуждестранни клиенти при:

– покупко-продажба на недвижим имот

– учредяване на договорна или законна ипотеки

– дарение

– замяна

– учредяване вещно право на строеж /суперфиция/

– прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка

– учредяване право на ползване на имот

– апорт на недвижим имот в капитала на търговско дружество, и др.

 

Ако сте купувач на недвижим имот

На своите клиенти – купувачи на недвижим имот предлагаме пълен правен анализ на избрания недвижим имот, включително следните услуги:

– изготвяме проект, съгласуваме корекции по текст на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;

– проучваме историята на имота, проверяваме дали е свободен от вещни тежести, снабдяваме се с предходни актове за собственост и други относими документи;

– извършваме проверка на продавача – неговата представителна власт, наличие на информация за съдебни дела, семейно положение и друга информация;

– изготвяме/коригираме проект на нотариален акт, съдействаме пред нотариуса и придружаваме клиента на сделката;

– съдействаме при получаване владението на имота, ако е необходимо съставяне на приемо-предавателен протокол;

– координираме отношенията с банката-кредитор, ако клиентът ползва кредит; проследяваме издаването на писмо за ангажимент, съдействаме при учредяване на законна/договорна ипотека;

– съдействаме, ако продажната цена ще бъде изплатена чрез договор за доверителна/ескроу сметка;

Поискайте безплатно брошура „Покупка на недвижим имот“ тук

 

Ако сте продавач на недвижим имот

В случай че сте продавач по сделка с предмет недвижим имот, нашето дружество може да Ви предложи пълно правно обслужване, включително следните услуги:

– изготвяме проект, съгласуваме корекции по текст на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;

– проверяваме, консултираме Ви и съдействаме за набавяне необходимите за покупко-продажбата документи, включително, но не само: удостоверение за данъчна оценка на имота; удостоверение за семейно положение; удостоверение за брачен режим; удостоверение за наличие/липса на вещни тежести; предходни актове за собственост /нотариален акт, договор за покупко-продажба на държавно/общинско жилище/; кадастрална схема на имота от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и други; при необходимост можем да подадем коригираща декларация по чл.14 ЗМДТ;

– извършваме проверка на купувача – неговата представителна власт, наличие на информация за съдебни дела, и друга информация;

– изготвяме/коригираме проект на нотариален акт, съдействаме пред нотариуса и Ви придружаваме на сделката;

– съдействаме при предаване владението на имота, ако е необходимо съставяне на приемо-предавателен протокол;

– координираме отношенията с банката-кредитор, ако купувачът ползва кредит; проследяваме издаването на писмо за ангажимент;

– съдействаме, ако продажната цена ще бъде изплатена чрез договор за доверителна/ескроу сметка;

В допълнение, въпреки че не сме финансови консултанти, ние можем ви дадем насока като опишем приблизителни рамки на реална пазарна цена, която е възможно да бъде постигната от продажбата.

Можем да Ви представляваме в целия процес, и при необходимост да подпишем от Ваше име в качеството Ви на продавач новия нотариален акт и да предадем имота на купувача.

Ние предлагаме и правно съдействие в разрешаването на проблеми, свързани със Закона за Кадастъра и Имотния регистър, проблеми с имотни граници, неуредени регулационни сметки, коректно нанасяне на апартаменти, къщи и парцели в издаваните от АГКК схеми, както и подготовка и снабдяване с цялата необходима документация.

Поискайте безплатно брошура „Продажба на недвижим имот“ тук

 

Преговори и изготвяне на нотариални актове

По всички видове сделки с недвижими имоти предлагаме правно съдействие от началния момент до сключване на окончателен договор във формата на нотариален акт.

От името на клиента ние вземаме участие и провеждаме преговори с отсрещната страна и с трети лица (брокери, кредитиращи банки при закупуване на имот с жилищен/ипотечен кредит и др.), изготвяме предварителни договори и нотариални актове.

Представляваме чрез изрично пълномощно клиенти, които поради местонахождението си в чужбина или поради други пречки нямат възможност да участват лично при сключване на сделката.

Можем да консултираме, да подготвим и да проверим документите, свързани с учредяване, прехвърляне и прекратяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти в България  – вещно право на строеж, право на преминаване, сервитути, право на ползване и т.н.

 

Регистрация в данъчните служби, в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и в Регистър Булстат

Извършваме всички необходими регистрации на извършената покупко-продажба на имота в местните данъчни служби /ако е приложимо/, регистър Булстат, Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, на територията на цялата страна.

В случаите на продажба на имота /независимо дали е къща, апартамент или парцел земя/, извършваме регистрация в съответната община от името на продавача, за да е сигурно, че относно имота няма да бъдат начислени данъчни задължения.

 

Придобиване на имот по давност

Придобиването на имот по давност е един от начините за възникване на право на собственост в полза на дадено лице върху конкретен имот.

Ако сте упражнявали владение върху имота за период от 5 или 10 години, Вие бихте могли да претендирате за собственост по давност върху него. В тази насока предлагаме първоначална консултация по конкретни казуси, където изясняваме с клиента дали са налице законовите предпоставки за прилагането на института на придобивната давност и дали той може да бъде признат за собственик на имота.

В допълнение, можем да Ви съдействаме със снабдяването на всички необходими за имота документи, както и да Ви представляваме пред нотариус при изготвяне и оформяне на нотариалния акт (документ за собственост върху имота).

 

Делба на недвижим имот

Ако сте съсобственик на един недвижим имот заедно с поне още един човек и желаете Вашата съсобственост да бъде прекратена (най-често заради противоречия с другия съсобственик или при необходимост от парични средства), то нашето адвокатско дружество може да Ви представлява при оформянето на делбата.

Представляваме клиенти при осъществяването както на доброволна делба на недвижим имот, така и при съдебна делба.

По отношение на доброволна делба – можем да проведем преговори с другия съсобственик на имота, да се снабдим с необходимата документация и да организираме пред нотариус подписването на договора за доброволна делба, който е документ за собственост.

В случай на непостигане на съгласие за доброволна делба, можем да подготвим иск за съдебна делба, да ви представляваме по делото за делба, където да защитим вашите интереси и да се снабдим със съдебно решение, което е титул за собственост.

 

           Защита на правото на собственост

В случай че считате, че правото Ви на собственост върху даден недвижим имот е накърнено или отнето чрез недобросъвестни действия на трети лица (неправомерно владеене на чужд имот, откази за напускане на имота от наематели или самонастанили се лица и др.), то можем да Ви представляваме при осъществяването на действия по защита на вашите права и законни интереси.

Осъществяваме консултация по конкретни казуси (включително и чрез преглед и снабдяване на съответните документи), изготвяне и завеждане на негаторни искове    против чужди вредоносни действия и процесуално представителство по тях в българските съдилища.

 

              Снабдяване с нотариален акт

Често в нашата практика оказаваме съдействие на клиенти, които са собственици на имот, но по една или друга причина не разполагат с оригинал от документа за собственост. В тази връзка предоставяме на нашите клиенти услугата по снабдяване с нотариален акт на собственици на имота чрез нотариуса, който е изповядал сделката за имота, или чрез съответната Служба по вписванията по местонахождение на имота.

Защо е препоръчително да се консултирате с адвокат преди да предприемете действия с предмет недвижим имот?

През последните години недвижимите имоти станаха предмет на немалко измами, в резултат на което се увреждат интересите и правата на доста лица.

В нашата практика сме имали случаи на подписани предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот, по които продавачът е представляван от пълномощник без необходимата представителна власт.

В други хипотези продавачът умишлено скрива за наличието на вещни тежести или други съществени проблеми върху имота, разчитайки че купувачът няма да извърши (лично или чрез адвокат) своевременно съответните проверки на имота.

Вторите случаи са доста чести, когато двете страни по една сделка се представляват от един и същи брокер на недвижими имоти, за който е важно осъществяване на сделката, съответно получаването на комисионната такса, а не защита на интересите на страните по нея.

От изключително значение е, независимо дали продавате или купувате недвижим имот, да извършите необходимото проучване, да прегледате внимателно документите, които Ви се предлагат за подпис, защото в противен случай може да последват негативни последици за вас.

При покупко-продажбите следва да се прегледа цялата история на имота за евентуални порочни предходни сделки, извършени с него, както и да се направи справка относно съществуващи вещни тежести върху имота.

Всеки купувач е застрашен от възможността да закупи имот, заедно с тежест върху него, или покупката да бъде обявена за недействителна заради порочна предходна сделка с имота, ако тези проверки не бъдат осъществени.

Ако сте продавач, една от най-големите заплахи за вашите права е да подпишете нотариалния акт за покупко-продажба, но да не получите уговорената покупно-продажна цена. Или да поемете отговорност за неустойки, без да знаете че има например вписана искова молба срещу Вас.

В случай че страните не са изградили доверие по между си, препоръчително е да се помисли върху разумен механизъм за извършване на плащането по продажбата на имота, включително и чрез използването на доверителна сметка на нотариуса, който ще изповяда сделката.

Свържете се с нас за повече информация – контакти.

Можете да намерите полезна информация и в следните наши публикцаии в секция “Блог“:

За покупко-продажбата на имот по реалната цена:

Продажба на недвижим имот:

Предварителен договор при прехвърляне на недвижим имот

Доверителна сметка при сделка с имот. Ескроу

Как да изберем брокер при закупуването на недвижим имот

Конфликти между съсобственици

Придобиване по давност на недвижим имот:

Разпореждане с имот, собственост на дете – чужд гражданин

Заверка на пълномощно за сделка с имот в чужбина:

Докато тече делбата – кой ползва имота?

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz