продажба на недвижим имот

ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В БЪЛГАРИЯ

февруари 25, 2019

Продажбите на недвижими имоти в България имат за цел да прехвърлят правото на собственост от един собственик на друг. Освен чрез продажба, собствеността може да бъде прехвърлена и чрез друг вид правна сделка – дарение, замяна, апорт в търговско дружество, и пр. С настоящата статия посочваме основните стъпки в организирането на сделка, и по-специално продажба на недвижим имот. За да се достигне до сделка, продавачът трябва да извърши действия, с които да подготви нейната документална част.

Всеки недвижим имот в България следва да бъде деклариран от своя собственик – титуляр на нотариален акт за собственост, в местната общинска данъчна служба.

Ако собственикът е чужденец, трябва да заяви и получи специален регистрационен номер, наречен БУЛСТАТ номер. Ако тези две действия не са извършени, тогава ще бъде невъзможно да се снабди с удостоверение за данъчна оценка за недвижимия имот.  А то е необходим документ, ако искате да продадете имота.

Местната данъчна служба няма да издаде удостоверение за данъчна оценка, ако за имота има неплатени данъци. Наличието на задължения и надлежното им погасяване следва да бъдат проверени преди предстоящата продажба на недвижимия имот.

Важен момент при предстояща продажба на недвижим имот е и снабдяването със схема и скица от кадастъра – от Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/.

В районите, където кадастралната карта е влязла в сила, недвижимият имот за продажба трябва да има кадастрален номер – кадастрален идентификатор. Партидата в агенцията по кадастъра следва да е на името на продавача. Издаването на актуална схема от кадастъра е задължително условие за изповядване на сделката при нотариус.

Често при подготовката на сделка, купувачът изисква от продавача и удостоверение за липса на вещни тежести. Този документ свидетелства, че върху имота няма вписани искови молби, възбрани, вещни тежести, или други права на трети лица.

Удостоверението за тежести не е задължително, но служи и за сигурност на продавача – за него също е добре да знае, че имотът му не е обременен с права на трети лица. В противен случай той ще носи отговорност за съдебно отстранение /евикция/.

Продавачът на недвижим имот следва да подсигури и предаването на собствеността с напълно заплатени сметки за консумативи /ток, вода, парно/. Той следва да съдейства на купувача за прехвърляне на съответните партиди.

Особености има, когато сделката има за предмет новопостроен имот. Възможно е първата сделка с имота /независимо дали е апартамент, къща или вила/ да е била извършена преди да е бил въведен в експлоатация.

При последваща препродажба често вече са настъпили нови обстоятелства – строежът е завършен, издадено е разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация. Тези факти следва да бъдат надлежно удостоверени, като се представи препис на нотариуса, и достигнатият етап на завършеност на строителството бъде отбелязан в нотариалния акт.

След като е налице готовност за сключване на сделка под формата на нотариален акт, продавачът следва внимателно да се запознае с клаузите на този договор. Препоръчително е актът да бъде изготвен/коригиран от адвокат на продавача, за да не се окаже той обвързан с прекомерна неустойка за неизпълнение, отговорност при евикция /съдебно отстранение/, или пък да бъде принуден да предаде владението преди да се увери, че е заплатена продажната цена.

Все по-често напоследък за новите имоти в България са предвидени и задължения за поддръжка – когато строителството е в затворен комплекс, или етажната собственост е приела такова решение. Продавачът обикновено е подписал договор за поддръжка, с определена такса за поддръжка, в който се е задължил да прехвърли своите задължения на евентуалния купувач. Ако не изпълни това задължение, то той ще остане задължен, без дори да е собственик.

Продавачът следва да уреди всички свои отношения с компанията, която осъществява поддръжка на имота/общите части в сградата, преди да пристъпи към продажба. В противен случай може да се озове в неприятната ситуация на неизпълнение на задължения към купувача.

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ има богат опит в представителството на клиенти при продажба на недвижим имот. Ако имате нужда от правно съдействие за продажба на недвижим имот в България, не се колебайте да се свържете с нас.  

Относно продажба на недвижим имот, притежаван от двама или повече съсобственици, можете да прочетете в следната статия:

КОНФЛИКТ МЕЖДУ СЪСОБСТВЕНИЦИ

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz