непререгистрирана фирма

ЛИКВИДАЦИЯ НА НЕПРЕРЕГИСТРИРАНА ФИРМА С КРАЕН СРОК 31.12.2022г.

януари 4, 2023

Търговските дружества, които не са били пререгистрирани в Търговския регистър след 31-ви януари 2017 г., се считат за заличени, съгласно разпоредбата на параграф 5г, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел /ЗТРРЮЛНЦ/.

В настоящата статия ще насочим Вашето внимание върху това какво се случва, ако тези фирми притежават някакво движимо или недвижимо имущество?

За тези от тях, за които впоследствие се открие притежавано от тях движимо или недвижимо имущество, бе законово възможно да бъде подадено заявление за ликвидация в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел по реда на член 273, алинея 2 от Търговския закон. Крайният срок за подаване на такова заявление за ликвидация на пререгистрирана фирма бе не по-късно от 31-ви декември 2022 г., съгласно разпоредбата на параграф 5г, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ.

Основания за подаване на заявление за ликвидация на заличена фирма:

– След 31-ви януари 2022 г. е открито движимо или недвижимо имущество, собственост на това непререгистрирано търговско дружество, и оценяемо в пари. В най-общия случай в практиката става въпрос за недвижими имоти, предходно закупени на името на фирмата от чужди граждани във времената на бума на покупко-продажбите на селски къщи и парцели в различни места в страната, когато все още не беше възможно за чуждестранни физически лица да придобият на свое име недвижими имоти, и те бяха принудени да учредят на свое име местни търговски дружества, които да придобият собствеността върху имота. Тези собственици на фирми обаче впоследствие са били дезинтересирани по една или друга причина да използват или управляват тези закупени от тях недвижими имоти, в резултат на което дружеството-собственик на имота (притежавано от съответното чуждестранно физическо лице) не е било пререгистрирано в Търговския регистър в указаните за това крайни срокове и се счита за заличено след 31-ви януари 2017 г.

Цели при провеждане на ликвидация на непререгистрирана фирма:

– Целта на това специфично производство в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е собствеността върху съществуващото недвижимо или движимо имущество да бъде разпределено, тоест то да премине в рамките на процедурата по ликвидация върху собственика/собствениците на търговското дружество, с други думи – това открито впоследствие имущество, имащо някаква парична стойност, да бъде спасено от обсебване или от придобиване от страна трети лица напред във времето.

Процедура при провежане на ликвидация на непререгистрирана фирма:

– Подава се заявление за започване на ликвидация в срок до 31-ви декември 2022 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, придружено от комплект изискуеми документи в процедурата по ликвидация. За ликвидатор се назначава лицето, което е представлявало до този момент дружеството. То трябва да извърши разпределение на имуществото на дружеството в рамките на срока на ликвидацията. Този срок, съобразно параграф 5б, алинея 8 от Преходните и заключителните разпоредби на закона, е една година. Срокът може да бъде продължен при обосновано предложение от ликвидатора или по искане на друго заинтересовано лице. Процедурата завършва със заличаване на фирмата след като вече имуществото е било разпределено.

Ако имате нужда от правно съдействие и представителство в процедурата по ликвидация на непререгистрирана фирма и разпределение на притежавано от нея имуществото, или имате въпроси във връзка в тази насока, то можете да се свържете с нас на нашия имейл адрес в секцията “контакти“.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Ликвидация на търговско дружество

Несъстоятелност на търговски дружества

Регистрация на търговско дружество

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz