виза тип С

ОСОБЕНОСТИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ТИП С

декември 28, 2022

Чуждестранните граждани, които желаят да посетят Република България за срок до 90 дни в рамките на 180 дни (например за почивка, за бизнес или частно посещение), могат да кандидатстват за виза тип С за краткосрочно пребиваване. Тя се издава на основание чл.9а, ал.2 т.3 от Закона за чужденците в Република България. Заявлението за издаването на виза тип С се подава в българската консулска служба в държавата, на която чужденецът е гражданин. Ако той пребивава легално в друга държава с разрешение за пребиваване, то той може да подаде заявлението за издаване на виза тип С в българската консулска служба в тази държава.

В практиката най-много проблеми възникват в случаите, когато се кандидатства за издаване на виза тип С за частно (лично) посещение от чужденеца по покана на български гражданин. Това са случаите, в които е най-голям рискът от получаване на отказ за виза С. Въз основа на богатата ни практика като адвокати по дела за обжалване на отказ за виза тип С, можем да обобщим следните особености в процедурата по нейното издаване. Те трябва да бъдат взети предвид при кандидатстване.

Съгласно разпоредбите на Закона за чужденците и чл.13, ал.1 и чл.14 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, кандидатът за издаване на виза тип С за частно посещение трябва задължително да представи към заявлението си редица документи, доказващи целта и условията на неговото посещение в Република България. От тези писмени доказателства трябва да стават недвусмислено ясни следните обстоятелства:

1) Защо чужденецът иска да посети България: В тази връзка е важно съдействието на канещия гражданин, който трябва да му предостави изискуемите документи, които да бъдат приложени към заявлението за виза; 

2) Къде точно ще пребивава: необходимо е да се представят доказателства за адрес на пребиваване на чужденеца по време на неговия престой;

3) Че той може да се издържа по време на този негов престой, като следва да представи писмени доказателства за наличието на достатъчно средства за този посочен от него период, съгласно член 17 от горецитираната Наредба, както и

4) Кога и по какъв начин възнамерява да напусне Република България, като следва да представи убедителни доказателства за това.

Всички приложени към заявлението документи, издадени от чужбина, трябва да са придружени с легализиран превод на български език.

Решението за издаване или отказ за виза тип С се взема след комплексна оценка на всички представени документи към заявлението. Съгласно разпоредбата на чл.27, ал.6 от Наредбата, длъжностните консулски лица, преди да вземат своето решение, извършват проверка на декларираните от заявителя данни и обстоятелства, както и представените от него документи към заявлението. Заедно с това те задължително изпращат заявлението до Националния визов център в България – в Министерство на външните работи. Там се извършва проверка в автоматизираните национални информационни фондове, Шенгенската информационна система и Визовата информационна система на ЕС. С други думи заявителят бива проверявн за евентуална криминална история в някоя друга държава-членка на ЕС.

При вземане на решение за отказ решаващият орган е длъжен да уведоми писмено кандидата за виза както за правното основание за отказа, така и за мотивите за взетото решение. Основанията за отказ за издаване на виза тип С са изчерпателно изброени в чл.10, ал.1 от закона. Тук е редно да отбележим, че най-честата причина за постановяването на отказ за виза тип С е, че заявителят не представя всички изискуеми съгласно закона документи. В такъв случай решаващият административен орган прави преценка, че искането за виза не е обосновано и постановява, че не са убедително доказани целта и условията на посещението в България.

Евентуално постановен отказ за издаване на виза тип С не препяства последващо ново кандидастване и не представлява забрана за последващо влизане в страната. Разбира се, наличието на предходни откази, включително такива издавани и от други държави-членки на ЕС, често се взема под внимание от българските органи при разглеждане на нови заявления.

Полученият отказ за издаване на виза тип С може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс в рамките на 14-дневен срок, считано от неговото връчване на заявителя, с жалба пред Аминистративен съд-София град. Това право е дадено на заявителя по чл.10а, ал.1 от Закона за чужденците в Република България. Ако съдът отмени отказа, той връща обратно административната преписка на решаващия орган за ново произнасяне по заявлението, като му дава задължителни указания в тази насока. При такъв изход от делото съдът постановява да бъдат възстановени от страна на Министерството на външните работи сторените от жалбоподателя съдебни разноски в това дело.

Ако желаете да кандидатствате за издаване на виза тип С за краткосрочно посещение в Република България и имате нужда от консултация в тази насока, ние можем да Ви консултираме и съдействаме относно необходимите документи и процедура. Можем да Ви съдействаме и ако сте получили отказ за издаване на виза тип С и желаете да го обжалвате по съдебен ред. Имаме богат опит в обжалването на такива откази. Можете да се свържете с нас в секция “контакти“ .

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Общи особености в процедурата по издаване на виза тип D. Обжалване на отказ за виза

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz