развод с чужденец

РАЗВОД С ЧУЖДЕНЕЦ В БЪЛГАРИЯ

януари 4, 2021

Все по-често в нашата практика срещаме случаи на разтрогване на брачен съюз, при който  един от съпрузите е чужденец. По-често се случва българският гражданин да е този, който инициира делото за развод с чужденец в България, но така също се среща и другата хипотеза – когато чуждестранният гражданин предприема стъпките за развод пред български съд.

Българското законодателство определя развода като прекратяване на брачната връзка между съпрузите, поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака по смисъла на чл.49 от Семейния кодекс.

Процедурата по прекратяване на брак с международен елемент в Република България е предпочитана заради по-ниските разходи по нейното осъществяване, а и често заради по-голямата бързина на местните съдилища. Тя е осъществима дори когато бракът е бил сключен в чужбина, както и в случаите, когато и двамата съпрузи са чужденци. Условието, което предопределя местната компетентност на българските съдилища в подобни хипотези е поне единият съпруг да има обичайно пребиваване в Република България.

Производството се осъществява по общите правила на българското законодателство, които са приложими и ако бракът беше сключен между двама български граждани. Съдебното решение за развод  представлява валиден и официален документ, който впоследствие може да бъде легализиран, преведен и използван от всеки от съпрузите в чужбина при необходимост.

В зависимост от вида на отношенията между съпрузите, могат да бъдат очертани няколко отделни възможности за развод, уредени в българския Семеен кодекс:

  1. Развод с чужденец в България по взаимно съгласие

В случай че двамата съпрузи са запазили нормални своите взаимоотношения, независимо от разрива който е настъпил между тях и невъзможността да продължат заедно напред, логичната опция за развод помежду им е осъществяването на развод по взаимно съгласие. Тази съдебна процедура протича бързо – в рамките на около два месеца и е предпочитана в случаите, когато съпрузите желаят бързо прекратяване на брачната връзка помежду им. Характерно за развода по взаимно съгласие е сериозното и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака, което и двамата съпрузи трябва изрично да демонстрират. Съпрузите следва да заявят, че е налице такова съгласие между тях още с подаването на молбата за развод пред съда. Законодателят е предвидил съпрузите да заявят същото поне още един път лично и пред съдията. Двамата са длъжни да се явят в насроченото открито съдебно заседание и да декларират своето взаимно желание да се разведат и в съдебна зала.

В случаите, когато чужденецът не разбира български език, страните следва да изискат от съда назначаването на преводач, каквато възможност им е предоставена в Гражданския процесуален кодекс.

При прекратяването на брака по взаимно съгласие, съпрузите следва да уредят и своите отношения след брака. Затова към искова молба се представя споразумение, чрез което съпрузите уреждат своите лични отношения, упражняване на родителски грижи и издръжка на деца, имуществени отношения касателно разпределение на придобито по време на брака движимо и недвижимо имущество и т.н. С цел да се избегне възникване на бъдещи спорове е препоръчително споразумението между съпрузите да бъде изготвено от опитен адвокат по бракоразводни дела и да бъдат упоменати и уредени в текста му всички въпроси от значение за развеждащите се съпрузи.

II.Развод по исков ред

В случаите когато отношенията между съпрузите не са били запазени в нормални граници (т.е. налице е сериозен разрив в отношенията им), то възможността за прекратяване на брака е свързана с провеждането на процедурата за развод по исков ред. В нашата практика, особено когато е налице брак с международен елемент, много често ищец в такава процедура се оказва чуждият гражданин. Разбира се, има и случаи, при които българския гражданин инициира процедурата, защото чужденецът е заминал и не е ясно къде се намира, не желае да се установи в България и т.н.

Разводът по исков ред се развива като обикновено исково производство, при което всяка една от страните има възможност да изложи своята позиция и да поиска от съда съответния вид защита (в случая прекратяване на брака и уреждане на следбрачните отношения между съпрузите). За разлика от развода по взаимно съгласие, процедурата при развод с чужденец в България по исков ред е значително по-тежка и по-тромава с оглед нейните специфики, което води и до по-голямата й продължителност. Една от основните трудности пред развитието на процедурата е свързана с връчването на съдебни книжа на чуждестранния гражданин, особено ако той не се намира в Република България и няма постоянен адрес тук. В такива случаи може да се стигне до необходимостта от назначаването от страна на съда на особен представител на чуждия гражданин в процеса, което става за сметка на ищеца.

При развод по исков ред един от важните въпроси, който подлежи на доказване, е въпросът за вината. Този въпрос може да има значение за крайното съдебно решение и последиците от него (главно плащане на издръжка на другия съпруг и/или на децата). Поради тази причина следва да организирате добре своята защита, използвайки услугите на опитен адвокат по бракоразводни дела.

Независимо дали искате да предприемете развод с чужденец в България или пък чуждият гражданин вече е предприел такава съдебна процедура срещу вас, от съществено значение е да се консултирате с адвокат, който има необходимия опит в тези бракоразводни дела. Богатата ни практика през последните години по бракоразводни дела с международен елемент ни позволява да дадем правилните насоки и съвети на нашите клиенти, за да може да бъде постигнат удовлетворителен за клиента резултат.

Ако имате въпроси, свързани с развод с чужденец или ако сте чуждестранен гражданин, който желае да се разведе с българския си съпруг/а, не се колебайте да се свържете с нас чрез посочените данни за контакт в секция “контакти“.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz