държавни ценни книжа

ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В ДЦК /ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА/. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

юли 29, 2019

ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПРЕСТОЙ В СТРАНАТА НЕ ВАЖИ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Чужденец, който желае да получи постоянно пребиваване в България, може да кандидатства за такова разрешение чрез покупка на български държавни ценни книжа /ДЦК/. Това е една от опциите, уредени в Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ специално за инвеститори /т.нар. инвестиционна програма/.

Възможността за пребиваване чрез инвестиция в ДЦК е уредена в чл.25 ал.1 т.6 буква „б“ от ЗЧРБ. На това основание чужденецът – след снабдяване с виза Д за дългосрочно пребиваване – може да получи разрешение за постоянно пребиваване. Този вид разрешение е без срок, за разлика от разрешението за продължително пребиваване, което следва да бъде подновявано всяка година. Достатъчно чужденецът е да поддържа в този период направената инвестиция в посочения от закона размер: над 1 000 000 /един милион/ лева /малко над 500 000 евро/.

За получилите разрешение за пребиваване на основание инвестиция в ДЦК чужденци е налице съществено предимство: за тази категория чужди граждани законът не изисква минимален престой в страната. Независимо от основанието обаче, всеки чужденец следва да посочи адрес на територията на България.

Членове на семейството на инвеститора също могат да получат разрешение за пребиваване, като и за тях няма изискване за минимален престой в страната. По смисъла на закона „членове на семейство“ на чужденец са съпругът и неговите деца,  които не са навършили 18-годишна възраст и не са сключили брак. Деца над 18г. могат да получат разрешение само ако сериозни здравословни причини налагат полагането на лични грижи за тях или поради такива причини са обективно неспособни да осигуряват собствената си издръжка. Инвеститорите, закупили държавни ценни книжа и получили разрешение за постоянно пребиваване на основание чл.25 ал.1 т.6 ЗЧРБ, получават и друго съществено предимство: възможността на по-късен етап да кандидатстват за българско гражданство, при определени в Закона за българското гражданство условия /и увеличаване на инвестицията/ – подробности вижте тук: Инвестиции и българско гражданство.

Обстоятелствата, свързани с инвестицията – условията за нейното извършване и удостоверяване – се установяват от Българската агенция за инвестиции. За удостоверяване на инвестицията са необходими: а) удостоверение, издадено от съответната банка – поддепозитар, за придобити от чужденеца държавни ценни книжа; б) удостоверение от съответната кредитна институция за сключена сделка за покупка на държавни ценни книжа или издадено от нея потвърждение за сделката.

Поддепозитари на ДЦК могат да бъдат кредитни институции по чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции /банки/, чийто лиценз включва дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 4 и 9 от Закона за кредитните институции, както и институции, получили разрешение в съответната държава членка за извършване на дейност като централен депозитар.

Чужденците с предоставено право на постоянно пребиваване са задължени да декларират пред Българската агенция за инвестиции незабавно всяка промяна на обстоятелствата, касаещи инвестицията, а също и веднъж годишно, но не по-късно от 1 декември на текущата година – липсата на промяна в тях.

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ предлага пълно правно обслужване във всички стъпки, свързани с процедурата по получаване на разрешение за постоянно пребиваване на основание инвестиция в ДЦК. Съдействаме пред органите на МВР /дирекция Миграция/, в производствата пред Българската агенция за инвестиции и съответните лицензирани банки за придобиването на държавни ценни книжа. Насочваме нашите клиенти към реномирани лицензирани финансови институции и подпомагаме целия процес. Съдействаме за наемането на жилище, съответно за адресна регистрация.

При интерес се свържете с нас на координатите, посочени в секция „контакти„.

Можете да прочетете и другите свързани статии:

Инвестиции и пребиваване в България:

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz