виза тип D

ОБЩИ ОСОБЕНОСТИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ТИП D. ОБЖАЛВАНЕ НА ОТКАЗ ЗА ВИЗА

януари 3, 2023

Виза тип D за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до шест месеца и с право на пребиваване до 180 дни се издава на основание чл.9а, ал.2 т.3 от Закона за чужденците в Република България. Тя касае чуждестранни граждани, които желаят да пребивават продължително или постоянно в Република България на някое от основанията, изрично посочени в закона. Този тип виза се различава от визата тип С за краткосрочно пребиваване, която дава право на пребиваване в страната само в рамките на срок до 90 дни. Конкретната виза тип D дава право на чужденеца многократно да влиза на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност и. След издаване на разрешение за пребиваване на чужденеца, визата се анулира.

Имиграционните правила в Европейския съюз са строго специфични за всяка държава-членка, която не е част от Шенгенското пространство. Затова, Република България е въвела конкретни изисквания и възможности за издаване на виза тип D от своите дипломатически и консулски представителства в чужбина. Такава виза да продължително пребиваване до 6 месеца може да бъде издадена на чужденец, който желае да получи разрешение за продължително или постоянно пребиваване в Република България на едно от основанията, посочени в Закона за Чужденците в Република България. Налице са над 40 различни законови основания за кандидатстване за виза тип D. Такива са например командировани служители, представители на търговско представителство на чуждестранно дружество, лица от български произход, както и съпрузи или членове на семейството на български гражданин или на чужденец, имащ право на пребиваване и други.

Въпреки разнообразните основания за кандидатстване за виза тип D, налице за някои общи, характерни особености в процедурата по нейното издаване, респективно и прилики в основанията при постановен отказ. По-долу ще упоменем някои от тях:

1) НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА:

Кандидатстването за издаване на виза тип D е само при лично явяване на заявителя. Заявлението за виза се подава само в дипломатическото или консулското представителство в държавата по произход или по постоянно пребиваване на чужденеца, или в тези представителства, които са акредитирани за тази държавата – съгласно чл.11, ал.4 от Наредбата за реда и условията за издаване на визи и визовия режим. Все пак, в някои изключителни случаи, може да бъде позволено и кандидатсване за виза в друго българско дипломатическо или консулско представителство, за което следва да бъде получено разрешение от Министерство на външните работи на Република България.  При кандидатстване за виза тип D заявителят следва да докаже различни обстоятелства, за които да представи писмени доказателства, като:

– Изпълнението на конкретното законово изискване, което да позволява издаването на визата (например сключен брак с български гражданин, регистрирано търговско представителство в България, разрешение от Агенцията по заетостта за започване на работа в България, документи за български произход, обучение във българско висше учебно заведение и др.);

– Обстоятелствата, имащи отношение към конкретния адрес на пребиваване в Република България за срока на валидност на визата;

– Доказателства за издръжката и за разходите за подслон на заявиятеля за срока на валидност на визата;

– Доказателства за здравно осигуряване и покрит застрахователен риск, свързан със здравето;

В повечето случаи, срокът за разглеждането и произнасянето по заявлението отнема между един и два месеца. В някои индивидуални хипотези дипломатическото и консулското представителство може да изисква и допълнителна информация или документация от заявителя, за да може да вземе мотивирано решение по така подаденото заявление.

Важно е да се отбележи, че тъй като Република България не е част от Шенген, визата тип D не дава право на пътуване или на законно пребиваване в други държави-членки на Европейския съюз.

2) НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОСТАНОВЯВАНЕТО НА ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА:

– В най-общия случай, отказ за виза се постановява на основание чл.10, ал.1 т.17 от Закона за чужденците – а именно преценката на издаващия орган е, че заявителят не доказва по убедителен начин целта и условията на заявеното пребиваване. С други думи, не са били изпълнени изискванията на Закона за чужденците, които позволяват издаването на виза тип D;

– Отказ за издаване на виза се издава и когато въпреки дадените на заявителя указания, същият не е представил изискуемите по закон необходими документи, които следва да бъдат представени задължително към заявлението за виза тип D.

– При проверката на заявлението за виза се извършва проверка както в националните системи за сигурност, така и в европейските информационни системи, за евентуално наличие на криминално минало на заявителя в друга държава-членка на Европейския съюз. Ако такова бъде установено, вероятността да бъде постановен отказ е голяма.

– Отказът не прегражда възможността за последващо, ново кандидатстване за издаване на виза и не представлява забрана за влизане страната, като само в някои случаи се взема предвид.

– Отказът за издаване на виза се връчва само лично срещу подпис от заявителя и срокът за евентуалното му обжалване е сравнително кратък – 14 дни, които започват да текат от датата на връчването.

3) СПЕЦИФИКИ И ОСОБЕНОСТИ НА СЪДЕБНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ НА ОТКАЗ ЗА ВИЗА:

Когато бъде връчен отказ за виза тип D, както посочихме горе, той може да бъде обжалван в 14-дневен срок. Обжалването се извършва с писмена жалба, адресирана до Административен съд-София град като първа инстанция. Характерните особености на това производство са:

– След получаване на жалбата, съдът винаги изисква цялата административна преписка от решаващия орган, така че дори и заявителят да не пази копия от документите, които е приложил към заявлението за отказ, те могат да бъдат прегледани в съда, когато преписката пристигне.

– Ако отказът бъде отменен със съдебно решение което да е влязло в законна сила, във всички случаи съдът връща цялата преписка обратно на решаващия орган за ново произнасяне по вече подаденото заявление за виза, като му дава задължителни указания кои обстоятелства да вземе предвид (указания по тълкуването и прилагането на закона).

– В доста от случаите, когато загуби делото, административният орган обжалва съдебното решение на Административния съд-София град пред Върховния административен съд, което удължава процеса по обжалване с още 2-3 месеца.

– При успешен изход от делото, съдът осъжда административния орган да възстанови на заявителя сторените разноски за обжалване, включително заплатените държавните такси и адвокатско възнаграждение.

При отменен от съда отказ за издаване на виза тип D не е необходимо подаването на ново заявление или представяне на същите документи наново. Все пак в някои случаи дипломатическото или консулското представителство може да изиска допълнителна документация от заявителя при новото произнасяне по заявлението за виза. В нашата практика започнахме да се сблъскваме със случаи, при които административният орган изисква от заявителя да подаде ново заявление за виза тип D, а не се произнася по първоначалото такова, във връзка с което съдът е постановил свое решение за отмяна на незаконосъобразен отказ.

Ако възнамерявате да кандидатствате за виза тип D и имате нужда от консултация с адвокат, ние можем да ви посъветваме относно законовите изисквания и необходимите документи в процедурата по издаване на виза. В случай, че Ви е връчен отказ за виза D и желаете да обжалвате същия, ние можем да Ви представляваме в съда по делото за обжалването му. За повече информация можете да се свържете с нас в секция “контакти“ .

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Особености в процедурата по издаване на виза тип С

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz