гражданство чрез инвестиция

ПРЕБИВАВАНЕ И ГРАЖДАНСТВО ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИЯ

април 16, 2021

На 12-ти март 2021г. в Държавен Вестник бяха обнародвани промени в Закона за чужденците в България и в Закона за българското гражданство, които налагат нови правила за придобиване на право на постоянно пребиваване чрез инвестиция и на българско гражданство чрез инвестиция.

Възможността за придобиване на постоянно пребиваване в Република България и българско гражданство чрез инвестиции в държавни ценни книжа беше отменена. Това постави голям брой чуждестранни граждани в неизгодна ситуация.  Към настоящия момент има голям брой чужденци, които са закупили държавни ценни книжа, но поради пандемията с КОВИД-19 те така и не са успели да приключват своите процедури по придобиване на право на постоянно пребиваване. За една част от тези хора все още е възможно да довършат започнатите процедури (ако вече са подали заявление за виза тип „Д“). Но тези от тях, които все още не са го направили, ще трябва да следват новите правила, влезли в сила през месец март 2021г.

В настоящата статия ще се опитаме да предоставим повече информация за новите законови изисквания. Чрез приетите законови промени българският законодател въведе нови инвестиционни възможности за придобиване на право на постоянно пребиваване в Република България, а на по-късен етап – и за получаване на българско гражданство.

ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ

Основните възможности за получаване на право на постоянно пребиваване чрез инвестиция отново се съдържат в т.6 и 7 на чл.25 от ЗЧРБ. Новите изисквания са както следва:

1/Чужденецът да е извършил инвестиция чрез придобиване на акции или облигации на български търговски дружества, търгувани на регулиран пазар или многостранна система за търговия в Република България. Тяхната пазарна стойност следва да е не по-малка от два милиона лева;

2/ Чужденецът да е извършил инвестиция в права по концесионни договори на територията на Република България. Стойността на договора следва да е не по-малка от един милион лева

3/ Чужденецът да е извършил инвестиция в дялове или акции на стойност не по-малка от един милион лева в колективни инвестиционни схеми с произход от Република България, извършващи дейност съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Във връзка с тази инвестиционна възможност българският законодател е въвел редица специфични допълнителни изисквания към инвестицията, а именно:

-нетната стойност на активите на всяка колективна инвестиционна схема е на стойност не по-малка от пет милиона лева;

-колективната инвестиционна схема е получила лиценз или разрешение от Комисията за финансов надзор;

-инвестиционната им стратегия е насочена основно в инвестиции в акции и/или облигации

на български търговски дружества, търгувани на регулиран пазар или многостранна система за търговия в Република България;

4/ Чужденецът да е извършил инвестиция в дялове или акции на стойност не по-малка от един милион лева в алтернативни инвестиционни фондове, установени в Република България, управлявани от лица, които управляват алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България, извършващи дейност съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Във връзка с тази инвестиционна възможност българският законодател е въвел редица специфични допълнителни изисквания към инвестицията, а именно:

-активите на всеки фонд са на стойност не по-малка от три милиона лева;

-алтернативните инвестиционни фондове и лицата, които управляват алтернативни инвестиционни фондове, са лицензирани или са регистрирани от Комисията за финансов надзор;

-инвестиционната им стратегия е насочена основно в инвестиции в български активи и инвестират единствено в дялове, акции и облигации на български дружества, включително акционерни дружества със специална инвестиционна цел;

5/ Чужденецът да е извършил инвестиция в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на сума не по-малка от два милиона лева за осъществяван от дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран при условията и по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, което се удостоверява от Министерство на икономиката;

6/ Чужденецът да е извършил инвестиция в капитала на българско търговско дружество, чиито акции не са търгувани на регулиран пазар за сума не по-малка от шест милиона лева;

7/ Чужденецът да извършва дейност по изпълнение и/или поддържане на инвестиция, получила сертификат за клас А, клас Б, или за приоритетен инвестиционен проект;

8/ Чужденецът е направил инвестиция в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от петстотин хиляди лева, като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от петдесет на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от петстотин хиляди лева и са разкрити най-малко десет работни места за български граждани

Както може да се види, макар и някои от инвестиционните възможности да са нови, сумата за инвестиция по тях е запазена. В една част от случаите все още се изисква сумата от 1 000 000 лв. (или 512 000 Евро), както беше доскоро с популярната опция на инвестиция в закупуване на държавни ценни книжа. Разбира се, срещу извършените инвестиции вече не стои гаранцията на държавата, както беше при закупуването на държавни ценни книжа. Това увеличава риска за инвестираните пари. Преценката на риска при извършването на инвестицията при осъществяване на някоя от новите инвестиционни процедури и възлагането на процедурите на доверени партньори е от съществено значение за успеха на инвестицията, както и за успеха на процедурите по придобиване на постоянно пребиваване и българско гражданство.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Чуждестранен граждани, извършил инвестиция от вида, описан в представените по-горе точки, може да кандидатства за български паспорт (българско гражданство) след изтичането на пет години, считано от датата на получаването на правото на постоянно пребиваване в Република България. Това е т.нар. стандартна процедура, или бавна процедура за получаване на българско гражданство чрез инвестиция.

Независимо от извършените законодателни промени, българският законодател запази и възможността за придобиване на българско гражданство чрез инвестиция по т.нар бърза (или fast track) процедура. Условията за това са регламентирани в Закона за българското гражданство и се свеждат до:

1/ Преди не по-малко от една година чужденецът да е получил право на постоянно пребиваване въз основа на една от опциите по-горе и да е удвоил инвестицията си при същите условия на закона,

2/ Преди не по-малко от една година чужденецът да е получил право на постоянно пребиваване въз основа на една от опциите по-горе и да е инвестирал в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на допълнителна сума не по-малка от един милион лева за осъществяван от дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;

3/ Преди не по-малко от една година чужденецът да е получил право на постоянно пребиваване въз основа на извършването на дейност по изпълнение и/или поддържане на инвестиция, получила сертификат за клас А, клас Б, или за приоритетен инвестиционен проект, като през това време извършените и въведени в експлоатация инвестиции са поддържани над минималния праг за издаване на сертификат за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;

4/ Преди не по-малко от една година чужденецът да е получил право на постоянно пребиваване въз основа на инвестиция в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от петстотин хиляди лева, като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от петдесет на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от петстотин хиляди лева и са разкрити най-малко десет работни места за български граждани, като сега е увеличил инвестицията при същите условия на закона до най-малко един милион лева и в резултат от инвестициите са разкрити най-малко общо двадесет нови работни места за български граждани;

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ работи успешно с някои от лидерите на българския пазар в областта на финансовите услуги. Натрупаният през годините опит, изградените контакти и ноу-хау, ни позволяват постигането на желания от нашите клиенти резултат. Можем да ви съдействаме не само в същинските процедури по кандидатстване за виза тип „Д“, разрешение за постоянно пребиваване и българско гражданство чрез инвестиция, но и да осигурим съдействие и защита на вашите интереси при извършване на избраната от вас форма на финансова инвестиция за тази цел.

В случай на допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас чрез посочените в секция “Контакти“ форми за връзка, както и да поискате нашата безплатна брошура „Българско гражданство чрез инвестиция“.

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz