пререгистрация

Започна пререгистрация на сдруженията и фондациите

април 24, 2019

45 000 юридически лица с нестопанска цел вече ще са в електронния регистър на Агенцията по вписванията

След като преди няколко години всички търговски дружества преминаха през процедура по пререгистрация, в момента подобна процедура тече и за юридическите лица с нестопанска цел. В тази група влизат сдружения и фондации в частна и обществена полза, политически партии, кооперации, спортни клубове, и други.

Основната идея на пререгистрацията е да се прехвърли регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища по седалището им към съответното поделение на Агенция по вписванията. Регистърът е електронен и много по-достъпен.

Всички юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра за ЮЛНЦ към съответния окръжен съд, следва да се пререгистрират в срок до 31-ви декември 2020г.  Това предвижда Наредба No.1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Пререгистрацията се осъществява чрез подаване на заявление за пререгистрация, като самото заявление е по одобрен образец. В зависимост от вида на ЮЛНЦ, заявленията биват няколко вида: за сдруженията – заявление А15; за фондациите – заявление А16; за клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел – заявление А17; за народните читалища – заявление А18. Според статистика на Министерство на правосъдието, общият брой на подлежащите на пререгистрация ЮЛНЦ е около 45 000.

Заявлението за пререгистрация следва да се  подаде от лицата, представляващи по закон юридическото лице с нестопанска цел, или от адвокат с изрично пълномощно за представителство пред Агенция по вписванията. Към заявлението за пререгистрация се прилага вписаният в съда актуален учредителен акт или устав, заверен от съда по регистрацията или от законния представител на юридическото лице с нестопанска цел.

След като веднъж е отправено искане до Агенция по вписванията за пререгистрация на едно ЮЛНЦ, Агенцията служебно изпраща искане до съответния окръжен съд за издаване на удостоверение за актуално състояние, съдържащо данните за последните вписани обстоятелства. Изискват се и преписи от актуалния към 31 декември 2017г. учредителен акт или устав на съответното юридическо лице с нестопанска цел.

Окръжният съд следва в тридневен срок от поискването да издаде удостоверение за актуално състояние, съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. Същият  съд следва служебно да изпрати информацията до Агенция по вписанията, която от своя страна следва да впише пререгистрацията в тридневен срок от получаването на документите. Целият процес на пререгистрация отнема около 10 работни дни.

Заедно със заявлението за пререгистрация, може да подадете и искане (заявление) за вписване на ново обстоятелство, промяна на вече вписано обстоятелство или заличаване на такова. За извършване на пререгистрацията не се събира държавна такса, но ако поискате вписване на ново обстоятелство, по така подаденото второ заявление следва да заплатите съответната такса.

За повече информация относно пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел, подготовка на документи и заявление за извършване на пререгистрация, можете да се свържете с нас на страницата ни за контакти.

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz