синя карта

СИНЯ КАРТА НА ЕС В БЪЛГАРИЯ

август 24, 2018

ТРУДОВ ДОГОВОР С ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЧУЖДЕНЦИ – ИЗИСКВАНИЯ, СРОКОВЕ, ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СИНЯ КАРТА НА ЕС

„Синя карта на ЕС“ е все още сравнително непознат документ в България. А в последните години вече и у нас множество работодатели изпитват недостиг на висококвалифицирана работна ръка. Най-осезаема е липсата на кадри в сферата на IT-услугите, но съвсем не само в нея.

Процедурата по наемане на висококвалифицирани чужденци – граждани на държави извън Европейския съюз, е сравнително сложна и времеемка. Административните процедури преминават през няколко различни ведомства – МВР, МВнР, Агенция по заетостта, НАП.

Избраният служител следва задължително да притежава необходимата за съответната работа компетентност – придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава.

Особености има и във връзка с трудовото му възнаграждение – брутната работна заплата, посочена в трудовия договор, следва да е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор.

Ако професията на чужденеца е регулирана, то е необходимо и спазване на изискванията за упражняване на регулирана професия в България. Тук се включват професиите на лекари, адвокати, архитекти, машинисти, и т.н..

Най-затрудняващо е изискването работодателят да е извършил предварително проучване на пазара на труда, вкл. чрез заявка в Дирекция „Бюро по труда” /ДБТ/ по месторабота, обяви за работа в медии и интернет, да е предоставил доказателства, че активно е търсил нужния специалист на пазара на труда. Това изискване може да не бъде спазено само ако професията на кандидата попада в утвърдения „Списък на професиите за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда”. Той включва длъжности от 10 единични групи професии в сектор „Информационни и комуникационни технологии”.

В най-бързия случай процедурата по снабдяване с всички необходими разрешения отнема 2 месеца. Максималният първоначален срок на разрешението за пребиваване е 4 години. В случай че срокът на трудовия договор е по-малък, разрешението се издава за срока на договора, удължен с три месеца. Като може да се подновява при наличие на основания за преиздаването му.

Сравнително по-лесни са случаите, когато чужденецът вече притежава «Синя карта на ЕС», издадена в друга държава-членка. Но и в този случай кандидатът следва да подаде заявление за издаване на «Синя карта» в България.

През първите две години на висококвалифицирана заетост притежателят на Синя карта на Европейския съюз може да упражнява дейности, отговарящи на условията, при които му е издадена Синята карта на Европейския съюз, само на територията на Република България. Смяна на работодателя е допустима само с писмено разрешение на Агенцията по заетостта.

След получаване на «Синя карта», служителят може да доведе в България и членовете на своето семейство, съобразно разрешения му срок за пребиваване.

След изтичане на 5 години законно и непрекъснато пребиваване на територията на Европейския съюз, от които поне 2 години у нас, работникът може да получи статут на дългосрочно пребиваване в България.

Адвокатско дружество «Йосифова, Иванов и Петров» може да съдейства на работодателите във всеки етап, свързан с наемане на чужденци – от сключване на трудовия договор /под условие/, през съответните административни процедури по издаване на виза за дългосрочно пребиваване, пазарен тест, снабдяване с разрешение за работа, и други.

За повече информация може да се свържете с нас на посочените в секция „Контакти“ електронни адреси.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Синя карта на ЕС. Новости в процедурата

Разрешение за достъп до пазара на труда на чужди граждани

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz