компенсации

МЕРКИТЕ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА 60:40

април 8, 2020

КОИ И КАК ЩЕ ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАРАДИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

С постановление от 30.03.2020г. българското правителство прие серия мерки в подкрепа на работодателите, засегнати от извънредното положение в България. Актът има обратна сила – мерките ще се прилагат считано още от 13 март 2020г.

Така наречената мярка „60:40“, с която държавата ще поеме част от възнагражденията на запазените работни места, ще има действие за срок от 3 месеца.

Компенсацията се равнява на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, наети по време на извънредното положение и на които трудовото правоотношение не е прекратено.

Работодателят обаче ще трябва да заплаща на своя персонал пълно трудово възнаграждение, както и осигуровки.  Ако не спази тези изисквания, той ще трябва да върне получените суми.

Мярката ще облагодетелства следните компании и бизнеси:

Работодатели с намалени приходи от продажби

В тази група могат да се включат работодателите от всички сектори на българската икономика. За да кандидатстват е необходимо:

– Да са преустановили работата на предприятието, част от предприятието или отделни работници или служители

или

– Да са установили непълно работно време в предприятието или негово звено;

– Да са запазили работните места

– Да са декларирали намаляване на приходите с не по-малко от 20%

За лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;

За лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20% през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.

Работодатели от приетия списък по сектори

Следните работодатели могат да кандидатстват за изплащане на компенсации само по силата на факта, че икономическата им дейност е в съответния сектор:

– хотелиери

– ресторантьори, барове, нощни клубове, дискотеки

– туроператори и туристически агенции

– организатори на събития

– авиокомпании

– театри, кина, концертни зали

– частни детски градини и ясли

– спортни центрове, фитнес-зали, спа-центрове, басейни

– търговци на дребно, с изключение на: Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия; Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки; Търговия на дребно на открити щандове и пазари; Търговия на дребно извън търговски обекти;

Мярката в помощ на работодателите няма да се прилага и в следните сектори:

– Селско, горско и рибно стопанство;

– Финансови и застрахователни дейности;

– Държавно управление;

– Образование;

– Хуманно здравеопазване и социална работа;

– Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление;

– Дейности на екстериториални организации и служби;

Процедура

Документите за одобрение се подават в Дирекция „Бюро по труда”, на чиято територия работодателят осъществява дейност.

Пакетът документи се определя в зависимост от основанието, на което работодателят кандидатства:

1. Работодател, който е преустановил работа след заповед на държавен орган, представя:

– Заявление;

– списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации;

– заповед за преустановяване на работа (заверено копие);

2. Работодател, преустановил работа, по реда на чл. 120в, ал.1 от Кодекса по труда, представя:

– заявление за изплащане на компенсации и декларации по образец;

– списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации .

– заповед за преустановяване на работа по реда на чл. 120в, ал.1 от Кодекса по труда;

3. Работодател, който е установил непълно работно време по реда на чл. 138а, ал.2 от  Кодекса по труда, представя:

– заявление за изплащане на компенсации и декларации по образец;

– списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации .

– заповед за преустановяване на работа по реда чл. 138а, ал.2 от КТ (заверено копие);

– документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации спрямо същия месец на предходната година, а за фирми, учредени след 1 март 2019 г. спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

Компенсации няма да получат компании, които:

– не са местни физически или юридически лица, или чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;

– имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;

– обявени са в несъстоятелност или се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

Агенцията по заетостта препоръчва на работодателите внимателно да определят и изпратят пакета документи към тази Дирекция „Бюро по труда“, на чиято територия осъществят дейност и се намира поне един от обектите на работа на персонала, за който се заявява изплащане на компенсации.

Срокът за произнасяне по заявлението за компенсации е 7 работни дни, считано от датата на подаване.

За улеснение на работодателите, информацията за одобрените работодатели ще се предоставя от Агенцията по заетостта по служебен път на Националния осигурителен институт.

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ може да съдейства на работодателите при подготовката на комплекта документи за изплащане на компенсация, както и по всички свързани с извънредното положение трудовоправни и други въпроси. За повече информация ни пишете на посочените в секция „Контакти“ електронни адреси.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Незаконно уволнение на работник или служител


Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz