незаконно уволнение

НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ НА РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ

февруари 9, 2019

Колкото и добре да се развиват служебните отношения между работодател и работник, винаги може да се стигне до ситуация, при която работодателят да прецени, че не се нуждае повече от съответния работник или служител. В такива случаи се пристъпва към едностранно прекратяване от работодателя на трудовия договор, предходно сключен с работника или служителя. Това е процедура, при която много често работодателите допускат грешки, което пък води до възникване на незаконно уволнение /на прекратяването на трудогото правоотношение/. Не са редки случаите, при които работодателят просто иска да се „отърве“ от даден работник или служител и е готов на всичко за това, включително и да наруши предписаните в закона процедури.

Българският законодател е регламентирал конкретни законови процедури, които следва да бъдат спазени и осъществени точно и последователно от страна на работодателя, за да може да се стигне до едно законно прекратяване на трудовото правоотношение с работника или служителя. Когато обаче тези процедури са нарушени, всеки един работник или служител разполага с ограничено във времето право да предяви свой съдебен иск за признаване на неговото уволнение за незаконно, със всички произтичащи от това правни последици.

Основанията за прекратяването на трудов договор се съдържат в Кодекса на труда Кодекса на труда (чл.325 – чл.340). Предвидени са различни хипотези, като най-често срещаните и използвани от българските работодатели за прекратяване на едно трудово правоотношение, са тези с предизвестие от работодателя, при налагане на наказание „дисциплинарно уволнение“, при закриване на цялото или на част от предприятието, при намаляване на обема на работа, при съкращаване на щата и/или закриване на работната позиция, и др.

В случай, че имате проблеми с вашия работодател и той търси начин максимално бързо да прекрати вашето трудово правоотношение, много е възможно да се опита да злоупотреби с предоставеното му право и да осъществи прекратяването по незаконен начин. Не са малко работниците и служителите, които не са запознати със своите правоа в такива случаи и просто се съобразяват и приемат своето уволнение, оформено документално под формата на писмена заповед на работодателя за прекратяване на трудовия договор. Нашият съвет в подобни случаи е да изискате от работодателя всички свързани с това документи и да потърсите веднага (с оглед кратките законови срокове за съдебно обжалване) при възникване на конкретната ситуация съдействие от адвокат, който след преглед на тези документи да ви каже дали имате основания за оспорване по съдебен ред на заповедта за прекратяване на трудовия договор, както и какви биха били последствията от едно подобно дело срещу уволнение.

Оспорването на уволнение става чрез предявяване на съдебен иск от страна на работника или служителя, за неговата отмяна. Законодателят е предвидил сравнително кратки давностни срокове, в рамките на които работникът или служителят следва да упражни правото си на иск пред съда. В случай, че тези срокове бъдат изпуснати, работникът или служителят губи възможност да предяви своята претенция. Давностните срокове са различни в зависимост от същността на конкретния трудов спор, като в случай на дела за незаконно уволнение, исковата претенция следва да се предяви до два месеца, считано от датата на връчване на заповедта за прекратяване на трудовия договор.

Предявявайки по съдебен ред своя иск, работникът или служителят може да поиска от съда да обяви прекратяването на неговото трудово правоотношение за незаконосъобразно, да поиска от съда да бъде въстановен на работа, както и да осъди работодателя да му заплати възнаграждение за периода на незаконното уволение (тоест за времето, през което е останал без работа, но за не повече от шест месеца). В случай на успешно проведено трудово дело, ако съдът ви е възстановил на работа, вие не сте длъжни да се връщате на нея, ако считате, че доверието между вас и работодателя е разколебано и не желаете да работите повече за същия работодател. Неявяването ви при работодателя след като решението на съда във ваша полза е вече влязло в сила, се приема като надлежен отказ от ваша страна да продължите трудовото си правоотношение и последното се счита за прекратено, без някакви негативни последици за вас.

Съдебните производства по подобни трудови дела за незаконно уволнение в София отнемат няколко месеца, считано от завеждането на делото. В случай, че решението, постановено от първоинстанционния съд бъде обжалвано от някоя от страните, то втората инстанция следва да разгледа обжалването максимално бързо и да обяви своето решение. Кратките срокове за този тип съдебни дела целят защита на работника и служителя, съответно да не допуснат те да останат без работа за един дълъг период, ако обжалваното прекратяване на техния трудов договор се окаже, че е било незаконосъобразно.

Делата за оспорване на незаконно уволнение са безплатни от гледна точка на предварително заплащане на държавни такси за завеждане на иска. Такси за образуване на делото не се дължат при неговото завеждане. А ако е необходимо назначаването на експертизи по време на делото, хонорарите на вещите лица се заплащат от бюджета на съда. При приключване на съдопроизводството, с оглед изходът на делото, съдът се произнася и относно това, загубилата делото страна да покрие дължимите държавни такси и разноски, сторени от спечелилата делото страна. Ако желаето да ползвате адвокат за завеждане на такова трудово дело, ще трябва да заплатите неговия хонорар, като впоследствие съдът ще се произнесе с решението и по тези сторени разноски.

Законовата материя, свързана с прекратяването на трудовото правоотношение и неговото оспорване по съдебен ред е обширна, поради което труодно можем в една статия да обхванем всички специфики на отделните законови основания за прекратяване на трудов договор и на възможностите за оспорване пред съд на незаконно уволнение.

Но през годините адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ е защитило успешно голям брой свои клиенти по труови дела за незаконно уволнение, благодарение на прецизната оценка на всеки отделен случай и на натрупания предходен опит по такъв тип трудови дела. Затова в случай, че сте изправени пред подобен проблем, не се колебайте да се свържете с нас за съвет и съдействие, като използвате секцията за контакти на нашия уебсайт.

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz