съдебни решения

ПРИЗНАВАНЕ И ДОПУСКАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ, ПОСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

март 21, 2020

За разлика от процедурите по признаване и допускане на изпълнението на решения, постановени от съдебните органи на държави-членки на Европейския съюз, където е пряко приложимо правото на ЕС и съответните текстове на Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК), то процедурите по признаване и допускане изпълнението в Република България на съдебни решения , постановени в държави извън Европейския съюз, следва процедура и ред, установени в Кодекса на международното частно право (КМЧП).

Процедурите по признаване и допускане изпълнението в Република България на съдебни решения, постановени в държави извън Европейския съюз, са описани в чл.117-124 вкл. от КМЧП. Българският законодател е формулирал определени условия за признаване и допускане на изпълнението на подобни съдебни решения, които следва да бъдат налице, а именно:

1. чуждестранният съд или орган да е бил компетентен да се произнесе по спора според разпоредбите на българското право. Но не и ако единственото основание за чуждата компетентност по имуществени спорове да е било гражданството на ищеца или неговата регистрация в държавата на съда;

2. на ответника да е бил връчен препис от исковата молба. Съшо и страните да са били редовно призовани и да не са били нарушени основни принципи на българското право, свързани с тяхната защита по проведеното съдебно дело;

3. между същите страни, на същото основание и за същото искане да няма влязло в сила решение на български съд по идентичен съдебен спор;

4. между същите страни, на същото основание и за същото искане да няма висящ съдебен процес пред български съд, образуван преди чуждото дело, по което да е постановено решението, чието признаване и изпълнение в България се иска;

5. признаването или допускането на изпълнението на съответния чуждестранен съдебен акт да не противоречи на българския обществен ред;

Признаването на чуждестранното решение в Република България се извършва от органа, пред който то се предявява. При спор относно условията за признаване на чуждестранното решение може да се предяви установителен иск пред Софийския градски съд (съгласно чл.118 КМЧП). 

За допускане на изпълнението на чуждестранно решение, постановено в държава извън Европейския Съюз, се предявява иск пред Софийския градски съд. Към молбата се прилага препис от решението, заверен от чуждия съд, който го е постановил. А също и удостоверение от същия съд, че решението е влязло в законна сила. Законодателят въвежда и допълнителното изискване тези документи да бъдат заверени от Министерството на външните работи на Република България.

Следва да се отбележи, че в производствата по признаване и допускане изпълнението в Република България на съдебни решения, постановени в държави извън Европейския Съюз, съдът не навлиза в разглеждане на съществото на спора, вече разрешен от чуждия съд. В рамките на производството длъжникът може да направи възражения за погасяване на задължението въз основа на обстоятелства, настъпили след влизането в сила на чуждестранното решение.

По отношение на признаването на последиците на чуждестранни изпълнителни и охранителни актове, чрез чл.124 КМЧП българският законодател е предвидил, че гражданските последици на чуждестранни изпълнителни или охранителни актове се зачитат в Република България по повод на тяхното предявяване. Но само ако актовете са издадени от орган, международно компетентен според българското право, и не противоречат на българския обществен ред.

Правилата на българското законодателство, регламентирани в чл.117-124 КМЧП, се отнасят и за признаването и допускане на изпълнение на съдебни спогодби. Това се прилага, ако в държавата извън Европейския съюз, в която са сключени, тези спогодби са приравнени на съдебни решения. Отново правим уточнението, че това са правила, които се отнасят до спогодби, сключени в държави извън Европейския съюз.

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ може да съдейства на граждани и юридически лица, в полза на които са постановени съдебни решения в държава извън Европейския съюз и чиито длъжници са установени или са се установили наскоро в Република България, да проведат съответните съдебни процедури по признаването и изпълнението на тези съдебни решения. Съответно и провеждане на изпълнителни дела пред съдебен изпълнител за събиране на дълговете срещу местни длъжници в Република България. Както и извършване на съответните процесуални действия с цел налагане на възбрани и запори на активи на длъжника с цел успешно събиране на дължимите суми.

В случай че имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас чрез секцията “контакти”.

Повече за признаването на чуждестранните съдебни актове можете да прочетете в следната свързана статия:

Европейска заповед за плащане

Събиране на вземания в България

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz