адвокатите

ЗАПОВЕДТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, С КОЯТО БЕ ОРГАНИЧЕНО ПРАВОТО НА СВОБОДЕН ДОСТЪП НА АДВОКАТИТЕ ДО ДЕЛАТА, БЕ ОТМЕНЕНА ОТ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ноември 21, 2018

Върховният административен съд – шесто отделение, със свое решение  № 14248/20.11.2018г. отмени частично Заповед №РД–01-2239/13.06.2017г., издадена от вече бившия председател на Софийския градски съд Калоян Топалов, която въвежда правила за административното обслужване на граждани и юридически лица в СГС и с която се ограничава достъпа на адвокатите само до дела, по които имат изрично упълномощаване от някоя от страните. А им бе отнето правото на достъп до дела, по които не участват.

Веднага след приемането на спорната Заповед, на 16.6.2017г. адвокат Петров от нашето адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ подаде писмена молба до председателя на съда за нейното изменение именно в тази част – т.11.1, б.“б“, с искане да бъде включено и право на адвокати, които не са страни по дела и преписки, да имат свободен достъп до тях, само въз основа на качеството си на адвакати и да ги преглеждат. Изложеното съображение бе, че в този и вид заповедта противоречи на чл.31 от Закона за адвокатурата.  Макар адвокат Петров да получи отрицателен отговор от Председателя на СГС (изх.No.РД-21-ЖГ-590/2017г. от 20.6.2017г.), същото разбиране впоследствие е залегнало и в мотивите на решението на ВАС с председател Георги Георгиев и членове Тодор Тодоров и Юлия Тодорова (докладчик) –„Ако адвокатите по принцип нямат право на достъп до делата, няма да могат да се запознаят по същество с тях. Изводът се обосновава и с обстоятелството, че правото на адвоката да се запознае с делото e различно от правото да получи справка. С оглед на така изложените съображения цитираните правила по т.11, т.1, б.“б“ противоречат на чл. 31 от Закона за адвокатурата. Текстът следва да се тълкува в смисъл, че адвокатите осъществяват правото си на достъп до информация по делата и поради това следва да могат да правят справки и без пълномощно по конкретно дело, само въз основа на качеството си на адвокат, което обстоятелство удостоверяват със служебна карта“ .

                С молбата си от 16.6.2017г. адвокат Петров бе поискал изменение и в още една точка на атакуваната Заповед №РД–01-2239/13.06.2017г. на председателя на Софийски градски съд – а именно отмяна на наложената в т.12.8 забрана за фотографирането и заснемането на съдебни книжа. Макар да получи отрицателен отговор от председателя на съда, с чл.78, ал.2 от обнародваният на 22.8.2017г. нов Правилник за организация дейността на съдилищата, изрично бе дадено право на страните и техните представители „сами да копират и фотографират книжата по делото при извършване на справка.“.

Последното искане, оправено от адвокат Петров до председателя на съда бе за отмяна на забраната в т.13.3 от процесната Заповед №РД–01-2239/13.06.2017г., адвокатските сътрудници да получават оригинали на съдебни книжа. Съображението на адвокат Петров бе, че нормата на чл.21, ал.1 от Закона за адвокатурата визира случаите, когато адвокатските сътрудници по своя молба искат да им бъдат снети копия от делата. Докато получаването на оригинали от съдебни книжа, цитирано в тази Заповед, винаги става въз основа на предходно депозирана нарочна (устна или писмена) молба на адвоката, който е процесуален представител на страната по делото. Или е резултат на вече извършени действия от адвоката по делото, а не от неговия сътрудник. Тази конкретна забрана, на първо място, ангажира допълнително адвокатите за посещения в съда изрично за получаването на оригинали от съдебни книжа, и второ, намалява обема на прекия досег на адвокатските сътрудници със съда, което не е добре за тяхното практическо обучение.

За съжаление и на това свое искане получихме отрицателен отговор от тогавашния председател на съда.

адвокатите подадоха молба

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz