регистрация на заложна къща

ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАЛОЖНА КЪЩА

юли 21, 2020

Заложната къща е лице, което по занятие предоставя парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи. В своята дейност тя не може да извършва по занятие други търговски сделки, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността й като заложна къща.

Заложната къща не подлежи на регистрационен или лицензионен режим, но в зависимост от предмета на сделките, законодателството изисква допълнителни действия по вписване на тези обстоятелства пред редица държавни органи.

Заложна къща може да бъде всяко юридическо лице, което по занятие ще предоставя парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи, като включва означението „заложна къща“ във фирмата си.

Контролът по спазването на изискванията за дейността на заложна къща се осъществява от МВР и КЗП, като санкциите за нарушения на наредбата са в сравнително нисък размер от 500 до 8000 лв.

Заложната къща не може:

– да предоставя парични заеми, обезпечени с ипотека върху недвижим имот и ограничени вещни права;

– да придобива собственост или право на ползване върху недвижими имоти срещу предоставянето на паричен заем, както и да сключва договори за продажба с уговорка за обратно изкупуване;

– да приема в залог движими вещи – движими културни ценности от национално и световно значение, оръжие и боеприпаси, с изключение на хладно оръжие.

Заложната къща не може да уговаря месечен размер на лихва по заемите, по-голям от:

1. три на сто – за заеми в левове;

2. три на сто – за заеми в чужда валута.

Не може да уговаря олихвяването на изтекли лихви.

Какво трябва да знаете при осъществяване на дейност като заложна къща

Необходимо е да се поддържа във всяко отделно търговско помещение регистър по образец и да се изготвя ежедневно регистрационен опис на всички сключени от заложната къща сделки и извършени продажби.

Заложната къща следва да сключи със заемателя договор, с който му предоставя паричен заем, обезпечен със залог върху движима вещ, а заемателят се задължава да върне заетата парична сума и да плати уговорените лихви и такси.

Договорът се сключва във формата на заложен билет по образец, който се оформя в два еднообразни екземпляра. За даване в залог на чужда вещ се изисква изрично писмено пълномощно от собственика на вещта с нотариална заверка на подписа и съдържанието. За даване в залог на МПС се изисква нотариално заверен препис от документа за собственост.

Всяка вещ следва да се съхранява в отделна опаковка, върху която е изписан номерът на заложния билет. Едрогабаритни вещи, чието опаковане причинява неудобства или разходи, могат да се съхраняват и без опаковка, като трябва да е трайно прикрепен номерът на заложния билет. Съхраняването на МПС се извършва в охраняем паркинг.

Ако до изтичането на срока за връщане на заетата сума притежателят на билета плати всички дължими до момента лихви и такси, срокът на заема се удължава с период, равен на изтеклия период от договора. В този случай заложната къща не може да откаже да приеме плащането.

Когато притежателят на билет върне заетата сума и плати всички до момента лихви и такси, то заложната къща следва веднага да му предаде вещта, с която е обезпечено изпълненото задължение. Плащането може да се извърши предсрочно и в този случай не може да се увеличават лихвите или да се начислява допълнителни такси на основание на предсрочното изпълнение, но и няма задължение за намаляване размера на лихвата съобразно момента на плащане.

За всяко плащане заложната къща издава разписка, която съдържа дата, размер на платената сума, вид на изпълненото задължение – за главница, лихви, такси, и подпис на служителя на заложната къща, приел плащането.

Във всяка една заложна къща следва да се обявят на видно място редица данни, които да бъдат лесно достъпни за всеки един потребител:

1. наименованието и обозначението „заложна къща“;

2. общите условия на заложната дейност (обща цена на услугата-такси, комисиони и други разходи, пряко свързани със заема; критериите, въз основа на които тези разходи могат да се изменят; периодът от време, през който предоставената информация е валидна, и др.);

3. методите за оценяване и условията за съхраняване на приеманите залози;

4. размерите и сроковете на предоставяните заеми;

5. условията на удовлетворяване в случаите на непогасяване на заемите;

6. условията и разходите при предсрочно погасяване на заема и за връщане на заложената вещ;

7. условията за връщане на заложената вещ.

Действия със заложната вещ, ако заемателят не изпълни задълженията си

Ако задължението за връщане на заетата сума не бъде изпълнено в уговорения срок, заложната къща задържа заложената вещ за период 7 работни дни след настъпването на този срок. До изтичането на срока се запазва правото на притежателя на заложния билет да върне заетата сума и да плати всички начислени до момента лихви и такси, при което да иска да му бъде предадена вещта, с която е обезпечено изпълненото задължение.

След изтичането на срока, заложната къща може да продаде сама вещта, ако заложната й цена е под 5000 лв., и да се удовлетвори предпочтително от цената й. Ако е над 5000 лева се прилага заповедното производство по чл.417 ГПК. Не може да се начисляват разходи за извършената продажба. Ако получената за вещта цена е по-голяма от обезпеченото с нея парично задължение, заложната къща уведомява заемателя и в срок до 30 дни изплаща разликата на притежателя на заложния билет.

Основни изисквания към управителя на заложна къща и към помещението, което ще се използва от заложната къща

Законодателят е въвел изисквания към лицето, което ще бъде управител на заложна къща. Същият следва да представи свидетелство за съдимост, както и следните декларации:

1. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

2. да не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество или което се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

3. да не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

4. да не е лишен от право да заема материалноотговорна длъжност.

Заложната къща трябва да разполага с търговско помещение, което включва помещение, където приема клиенти, и склад за съхраняване на заложените вещи. Може да съхранява заложените вещи в лицензиран трезор, помещението и оборудването трябва да отговарят на изискванията за противопожарна безопасност, да са снабдени с охранителни камери и сигнално-охранителна техника (СОТ). В търговското помещение не може да се осъществява друг вид търговска дейност, освен дейността по предоставяне на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи.

Изисквания към заложната къща, ако ще се осъществяват сделки с изделия от благодордни метали и скъпоценни камъни

В случай че планирате заложната къща да осъществява сделки с изделия от благородни метали и/или скъпоценни камъни, то законът изисква заложната къща да бъде вписана в специален регистър към Министерство на финансите. За целите на снабдяване с удостоверение за вписване в регистъра, заложната къща следва да отговаря на определени изисквания относно вписания й предмет на дейност. В Министерството на финансите отново се представя комплект от документи, свързани с управителя на заложната къща, помещението, което ще се използва или вече се използва, и други.

В случай че планирате регистрация за заложна къща и имате въпроси по законодателните изисквания за персонал (управител), помещение, вътрешни правила на работа, образци на документи, не се колебайте да се свържете с нас чрез посочените в секция “контакти“ данни за връзка с нас.

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ може да Ви съдейства при осъществяването на всяка една стъпка от регистрационната процедура – от вписване на дружеството в Търговския регистър до вписването на заложната къща в МФ и изготвяне и подаване на необходимите документи към ДАНС.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Регистрация на финансова институция

Регистрация на търговско дружество

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz