разрешение за достъп до пазара на труда

ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

май 24, 2020

Трудовата заетост на чужденци – граждани на трети държави на територията на Република България се извършва с разрешение за достъп до пазара на труда. Разрешението се издава от Агенция по заетостта на основание чл. 7, ал. 3 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/.

Агенция по заетостта предоставя разрешение за достъп до пазара на труда на чужденци в следните случаи:

1. Издаване на “Единно разрешение за пребиваване и работа” от органите на МВР;

2. Висококвалифицирана заетост на чужденец във връзка с издаване на “Синя карта на ЕС” от органите на МВР;

3. Сезонна заетост по трудово правоотношение от 90 дни до 9 месеца;

4. Вътрешнокорпоративен трансфер на работници и служители в България;

5. Заетост на командировани в България работници и служители;

6. Заетост на членове на семейство на чужденец – гражданин на трета държава, получили разрешение за продължително пребиваване в България на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 от Закона за чужденците в Република България.

В настоящата статия ще разгледаме законовите изисквания във всеки един от гореизброените случаи на предоставяне на разрешение за достъп до пазара на труда, както и ще предоставим информация за хода на отделните процедури.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕТО НА ЕДИННО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ И РАБОТА ОТ ОРГАНИТЕ НА МВР

Необходимите документи за получаването на достъп до пазара на труда чрез издаване на единно разрешение за пребиваване и работа на чужденец – гражданин на трета държава, са посочени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) и Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ПЗТМТМ). Заявител в производството е местен български работодател, който желае да наеме на работа чужденец – гражданин на трета държава. За целите на процедурата се попълва заявление и обосновка, в която работодателят следва да обоснове причините, налагащи наемането на чуждия гражданин. Заявителят следва да ангажира доказателства за образованието на чуждия гражданин, информация за работещите при него чужди гражданин и информация за общата численост на наетите по трудово правоотношение работници в предприятието.

Следва да се отбележи, че ако част от необходимите за прилагане документи са издадени от чужда държава и са на чужд език, същите следва да бъдат надлежно преведени на български език и легализирани.

Това е единствената процедура по получаване на разрешение за достъп до пазара на труда, при която представянето на документите се извършва пред съответното „Бюро по труда“, а не пред централната администрация на Агенция по заетостта.

Представените документи се разглеждат в срок до двадесет дни. В случай че са налице нередности с документите, Агенция по заетостта уведомява писмено заявителя (местния български работодател) за тях и му указва срок за отстраняването им. Ако установените нередности не бъдат отстранени от заявителя в предоставения му срок за това, производството се прекратява и заявлението се връща. Ако при прегледа на документите не се открият пропуски, Агенция по заетостта уведомява заявителя (местния български работодател), че е издадено разрешение и че следва да се внесе държавна такса по банковата сметка на агенцията.

Агенция по заетостта уведомява служебно  дирекция „Миграция“ в МВР за така издаденото разрешение за достъп до пазара на труда на чуждия гражданин. Решението се издава за срока на продължителност на трудовия договор, но за не повече от 12 месеца. Налице е възможност този срок да бъде удължен до 3 години. След издаването му, чужденецът следва да се снабди и с виза тип „Д“, а впоследствие и разрешение за пребиваване в България от съответната областна дирекция „Миграция“ на МВР.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕ НА „СИНЯ КАРТА НА ЕС“ ОТ ОРГАНИТЕ НА МВР

Синя карта на Европейския съюз се издава на граждани на трети държави, които желаят да пребивават в България заради работни ангажименти в страната. Най-често това са лица, които са наети от български работодатели за упражняване на висококвалифицирана заетост. Висококвалифицирана заетост” по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/ е наемане на работа на лице, което притежава необходимата за съответната работа компетентност – придобитовисше образование. Същото се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава.

Достъпът до пазара на труда на висококвалифицирани специалисти се разрешава, когато:

– чужденецът притежава необходимото образование за съответната трудова длъжност, и;

– брутното трудово възнаграждение, посочено в неговия трудов договор с местния работодател, е поне 1.5 пъти по-високо от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни за последните дванадесет месеца преди сключването на трудовия договор.

Производството започва пред Агенция по заетостта с подаването на комплект от документи, който е посочен в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Правилника за неговото прилагане. Към попълненото заявление се представят документи за висше образование на чуждестранния гражданин, документи за придобития трудов стаж, копие от трудовия договор, както и декларации от местния работодател. Документите, които са издадени от чуждестранни органи, следва да бъдат надлежно преведени на български език и легализирани. При подаване на заявлението с приложените документи не се заплаща държавна такса.

Представените в Агенция по заетостта документи се разглеждат в срок до петнадесет дни. В случай че са налице нередности с документите, Агенция по заетостта уведомява писмено заявителя (местният български работодател) за това и му указва срок за тяхното отстраняване. Ако нередностите не бъдат отстранени в предоставения срок, производството се прекратява и заявлението се връща обратно на заявителя. Ако при прегледа на документите не се открият пропуски, Агенция по заетостта уведомява заявителя (местният български работодател), че е издадено разрешение и че следва да се внесе държавна такса в размер на 100.00 (сто) лева по сметка на агенцията.

Разрешението на Агенция по заетостта се предоставя на чужденеца за срока, посочен в трудовия договор с местния работодател. Въпросният срок не следва да е по-кратък от 1 (една) година. След издаване на разрешението, чужденецът следва да се снабди и с виза тип „Д“, а впоследствие и разрешение за пребиваване в България от съответната областна дирекция „Миграция“ на МВР.

При предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение с чужденеца, работодателят уведомява писмено Агенцията по заетостта в 3-дневен срок от датата на прекратяване на заетостта.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА „РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЕЗОНЕН РАБОТНИК“ ОТ ОРГАНИТЕ НА МВР

Разрешение за достъп до пазара на труда за сезонен работник се получава след подаване на необходимите документи пред Агенция по заетостта. Местният български работодател, който ще наеме на трудов договор съответния сезонен работник, следва да подаде заявление и обосновка, в която да обоснове причините, поради които се налага наемането на чуждия гражданин. Заявителят следва да ангажира доказателства за образованието на чуждия гражданин, информация за работещите при него чужди гражданин и информация за общата численост на наетите при него по трудово правоотношение работници.

Следва да се отбележи, че ако част от необходимите за прилагане документи, са издадени от чужда държава и са на чужд език, същите следва да бъдат надлежно преведени на български език и легализирани.

Представените в Агенция по заетостта документи се разглеждат в срок до десет дни. В случай че са налице нередности с документите, Агенция по заетостта уведомява писмено заявителя – работодател за наличните нередности и указва срок за тяхното отстраняване. Ако същите не бъдат отстранени в предоставения срок за това, производството по издаване на разрешение се прекратява и заявлението се връща на заявителя. Ако при прегледа на документите не се открият пропуски, Агенция по заетостта уведомява заявителя (местният български работодател), че е издадено разрешение и че следва да се внесе държавна такса в размер на 100.00 (сто) лева по сметка на агенцията.

Разрешението на Агенция по заетостта се предоставя за срока, посочен в трудовия договор. Този срок не следва да е по-кратък от 1 (една) година. Възможно е да се иска удължаване на срока общо до 3 години. След издаването му, чужденецът следва да се снабди и с виза тип „Д“, а впоследствие и разрешение за пребиваване в България от съответната областна дирекция „Миграция“ на МВР.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕ НА „РАЗРЕШЕНИЕ НА ЛИЦЕ, ПРЕМЕСТЕНО ПРИ ВЪТРЕШНОКОРПОРАТИВЕН ТРАНСФЕР“ ОТ ОРГАНИТЕ НА МВР

Разрешение за достъп до пазара на труда за лице, което е преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, се получава след подаване на необходимите документи пред Агенция по заетостта. Местният български работодател, който приема служителя, следва да подаде заявление и обосновка, в която да обоснове причините, поради които се налага наемането на чуждия гражданин. Заявителят следва да ангажира информация за общата численост на наетите при него по трудово правоотношение работници.

Поради особеностите на тази процедура (а именно че става дума за вътрешнокорпоративен трансфер), заявителят следва да ангажира доказателства за следното:

– че той и изпращащото предприятие са част от едно и също предприятие или група от предприятия;

– че служителят, който ще бъде трансфериран е работил в изпращащото предприятие поне 12 месеца преди трансфера, както и че след приключване на трансфера той ще продължи да работи в изпращащото предприятие; 

– че служителят, който ще бъде трансфериран, разполага с необходимите образование, професионален опит и качества за заемане на съответната длъжност.

Следва да се отбележи, че ако част от необходимите за прилагане документи, са издадени от чужда държава и са на чужд език, същите следва да бъдат надлежно преведени на български език и легализирани.

Представените в Агенция по заетостта документи се разглеждат в срок до тридесет дни. В случай че са налице нередности с документите, Агенция по заетостта уведомява писмено заявителя (местният български работодател) за наличните нередности и указва срок за тяхното отстраняване. Ако нередностите не бъдат отстранени в предоставения срок, производството се прекратява и заявлението се връща на заявителя. Ако при прегледа на документите не се открият пропуски, Агенция по заетостта уведомява заявителя (местният български работодател), че е издадено разрешение и че следва да се внесе държавна такса в размер на 100.00 (сто) лева по сметка на агенцията.

Разрешението на Агенция по заетостта се предоставя за срока, посочен в трудовия договор. Въпросният срок не следва да е по-кратък от 1 (една) година. Възможно е да се иска удължаване на срока общо до 3 години. След издаването му, чужденецът следва да се снабди и с виза тип „Д“, а впоследствие и разрешение за пребиваване в България от съответната областна дирекция „Миграция“.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕ НА „РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА НА КОМАНДИРОВАНИ СЛУЖИТЕЛИ“

Разрешение за достъп до пазара на труда за лице, което е командировано в Република България, се получава след подаване на необходимите документи пред Агенция по заетостта. Местният български работодател, който приема команидирования служител, следва да подаде заявление и обосновка, в която да обоснове причините, поради които се налага наемането на чуждия гражданин. Заявителят следва да ангажира информация за общата численост на наетите по трудово правоотношение работници в неговото предприятие.

Поради особеностите на тази процедура (а именно че става дума за командирован чуждестранен служител), заявителят следва да ангажира доказателства за следното:

– правосубектността на чуждестранния работодател;

– писмо от чуждестранния работодател, потвърждаващ, че има сключен трудов договор с командирования служител;

– информация за изпълняваната в Република България работа;

– срок на командировка на чуждестранния гражданин в България;

– гаранции че чуждестранният работодател ще изплаща трудовото възнаграждение на служителя.

Следва да се отбележи, че ако част от необходимите за прилагане документи, са издадени от чужда държава и са на чужд език, същите следва да бъдат надлежно преведени на български език и легализирани.

Представените в Агенция по заетостта документи се разглеждат в срок до тридесет дни. В случай че са налице нередности с документите, Агенция по заетостта уведомява писмено заявителя (местният български работодател) за наличните нередности и указва срок за тяхното отстраняване. Ако нередностите не бъдат отстранени в предоставения срок, производството се прекратява и заявлението се връща на заявителя. Ако при прегледа на документите не се открият пропуски, Агенция по заетостта уведомява заявителя (местният български работодател), че е издадено разрешение и че следва да се внесе държавна такса в размер на 100.00 (сто) лева по сметка на агенцията.

Разрешението на Агенция по заетостта се предоставя за срока, посочен в трудовия договор. Въпросният срок не следва да е по-кратък от 1 (една) година. Възможно е да се иска удължаване на срока общо до 3 години. След издаването му, чужденецът следва да се снабди и с виза тип „Д“, а впоследствие и разрешение за пребиваване в България от съответната областна дирекция „Миграция“.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕ НА „РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА НА ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО НА ЧУЖДЕНЕЦ, ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.24, АЛ.1, Т.13 ЗЧРБ.

Разрешение за достъп до пазара на труда за лице, което е член на семейството на чуждестранен гражданин, получили разрешение за продължително пребиваване на основание чл.24, ал.1, т.13 от Закона за чужденците в Република България, се получава след подаване на необходимите документи пред Агенция по заетостта. Местният български работодател, който желае да наеме такова лице на трудов договор, следва да подаде заявление и обосновка, в която да обоснове причините, поради които се налага наемането на чуждия гражданин. Заявителят следва да представи и информация за общата численост на наетите при него работници по трудово правоотношение.

Към заявлението следва да се представи и заверено копие от трудовия договор и длъжностна характеристика на чуждестранния гражданин.

Представените в Агенция по заетостта документи се разглеждат в срок до тридесет дни. В случай че са налице нередности с документите, Агенция по заетостта уведомява писмено заявителя (местният български работодател) за наличните нередности и указва срок за тяхното отстраняване. Ако нередностите не бъдат отстранени в предоставения срок, производството се прекратява и заявлението се връща на заявителя. Ако при прегледа на документите не се открият пропуски, Агенция по заетостта уведомява заявителя (местният български работодател), че е издадено разрешение и че следва да се внесе държавна такса в размер на 100.00 (сто) лева по сметка на агенцията.

Разрешението на Агенция по заетостта се предоставя за срока, посочен в трудовия договор. Въпросният срок не следва да е по-кратък от 1 (една) година. Възможно е да се иска удължаване на срока общо до 3 години. След издаването му, чужденецът следва да се снабди и с виза тип „Д“, а впоследствие и разрешение за пребиваване в България от съответната областна дирекция „Миграция“ на МВР.

Ако имате въпроси по някоя от предлаганите от нас услуги в областта на трудовото право, или се интересувате от въпроси, свързани с получаване на разрешение за достъп до пазара на труда за чуждестранни граждани, не се колебайте да се свържете с нас чрез предоставените в секция „Контакти“ имейл и телефони за връзка.

Полезна информация за нашите услуги в тази област на трудовото право може да намерите и в следните статии в нашата секция „Блог:

Синя карта на ЕС в България

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz