Установяване в България

Установяване на гражданин на ЕС в България – правен режим

декември 8, 2015

С присъединяването на България към Европейския съюз  за българските граждани се откриха  нови възможности за развитие: да пътуват, работят, учат или живеят във всяка една държава членка, да развиват собствен бизнес. В същото време тези възможности  – за установяване в България – се предоставиха и на всички граждани на ЕС, желаещи да се установят у нас. Българският законодател е регламентирал съществено по-лек режим за влизане, пребиваване, установяване в България и напускане в сравнение с този за останалите чужденци и в съответствие с европейската политика в тази област.

Темата за установяването на гражданин на ЕС на територията на България към днешна дата е особено актуална предвид засилващия се „приток” на европейски граждани към страната ни. По данни от НСИ само за 2014г. имигрантите в България от ЕС са 1442-ма. Една от основните причини за това е благоприятният за инвестиции климат в България, за което допринасят облекченият данъчен режим /един от най-благоприятните в ЕС/, ниската цена на бизнес процесите, както и на недвижимите имоти. Не без значение е и обстоятелството, че България има сключени спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с над 60 държави.

Сроковете за установяване в България, за които гражданин на ЕС може да пребивава на територията на България, биват три вида:

При първоначално пребиваване на територията на България, но с намерение за трайно установяване в България, гражданинът на ЕС трябва да премине през процедурата за издаване на удостоверение за продължително пребиваване. Тя е сравнително бърза и лесна, но трябва да се спазят следните стъпки:

I. Условия за издаване на удостоверение за продължително пребиваване

За да придобие статут на продължително пребиваващ на територията на РБ, гражданинът на ЕС трябва да отговаря на някое от следните условия:

1. да е работник или самостоятелно заето лице в РБ;

2. да притежава здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на членовете на семейството му, без да са в тежест на системата за социално подпомагане

или

3. да е записан в учебно заведение за обучение, включително и професионално обучение и да отговаря на условията по т.2.

II. Необходими документи за установяване в България

  Наличието на някое от посочените в т. I условия се удостоверява със заявление по образец и приложени към него писмени доказателства. Целият комплект документи се депозира пред дирекция „Миграция“ – МВР, СДВР или областните дирекции на МВР в тримесечен срок от датата на влизане на гражданина на ЕС в РБ.

В случай, че гражданинът на ЕС ще полага труд на територията на РБ, заявлението трябва да бъде придружено от:

Сключването на трудов договор с гражданин на ЕС е значително по-лесна процедура, в сравнение с наемането на работа на чужденци от трети държави, тъй като не се изисква предварително разрешение от Агенция по заетостта. Затова не е необходимо представянето на какъвто и да е документ от Агенция по заетостта при подаване на заявлението за издаване на удостоверението за продължително пребиваване.

Полезно е да се има предвид, че предварителното обявяване на трудовия договор в НАП не е предпоставка за подаването на заявлението. Все пак, тридневният срок по чл.63, ал.3 от Кодекса на труда /КТ/ за обявяването на договора в НАП е препоръчително да се спази, за да се избегнат впоследствие допълнителни усложнения при изпълнението на това задължение на работодателя.

Ако гражданинът на ЕС няма да полага труд на територията на РБ, но притежава здравна осигуровка и необходимите финансови средства,  към заявлението освен валиден национален документ за самоличност, трябва да приложи и самата здравна осигуровка и документ за финансови средства.

В случай, че заявителят е записан в учебно заведение за обучение, включително за професионално обучение, освен здравна осигуровка и документ за финансови средства, заявлението му трябва да е придружено и от декларация, в която заявява наличието на това основание /Декларация по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства /ЗВПНРБГЕСЧТС/.

Въпреки че в ЗВПНРБГЕСЧТС не е посочено, от компетентните длъжностни лица изискват със заявлението да се представят и доказателства, удостоверяващи, че гражданинът на ЕС ще пребивава на адрес на територията на РБ /договор за наем, нотариален акт, декларация-съгласие от собственик/. Този адрес се отразява в издаденото удостоверение за продължително пребиваване и представлява достатъчно основание за включването на гражданина на ЕС в регистрите на населението.

III. Такси 

Като всяка административна услуга и за издаването на удостоверение за продължително пребиваване, касаещо установяване в България се заплащат такси /съгласно Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси/. В случая таксата е в размер на 7 лв. Ако гражданинът на ЕС заяви, че желае разрешението да бъде издадено на картов носител, ще трябва да плати още 18лв. за нормална поръчка или 36 лв. за бърза /в срок до 3 работни дни/.

IV. Процедура за установяване в България

Заявлението с придружаващите го документи може да бъде подадено лично от гражданина на ЕС или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно, който обаче трябва да представи в оригинал националния документ за самоличност на заявителя в деня на подаване на заявлението.

Заявлението се разглежда от компетентните длъжностни лица в срок до 24ч., но практиката показва, че удостоверението се издава на следващия работен ден, считано от деня на подаването. Най-рано на този ден, гражданинът на ЕС трябва да се яви лично пред длъжностните лица, за да получи удостоверението за продължително пребиваване, да потвърди писмено верността на заявената информация, както и за да му бъдат снети биометричните данни.

Готовото удостоверение/карта се получава лично от гражданина на ЕС или неговия пълномощник след изтичане на срока за издаване. Пълномощно за получаване на картата не се изисква, ако в деня на снемане на биометричните данни заявителят е бил с придружител и изрично е бил посочил, че придружителят му ще вземе готовата  карта.

Удостоверението за продължително пребиваване се издава за срок до 5 години. В случай, че бъде разрешен по-кратък срок за установяване в България, след изтичането му гражданинът на ЕС може да продължи срока, при положение, че представи в дирекция „Миграция“ – МВР, СДВР или областните дирекции на МВР доказателства, че са налице условията за това.

Повече за нашите правни услуги в областта на имиграционното право можете да намерите в секцията
„Пребиваване на чужденци в България“.

Приложима нормативна уредба: Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства /ЗВПНРБГЕСЧТС/; Закон за българските лични документи /ЗБЛД/; Правилник за издаване на българските лични документи; Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси; Кодекса на труда /КТ/.

Полезни връзки:

http://migration.mvr.bg/Admin_uslugi/Prebivavane/default.htm

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz