българско гражданство

ИНВЕСТИЦИИ & БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

февруари 16, 2020

Чужденец, който желае да инвестира в България и получи разрешение за постоянно пребиваване в България и сетне българско гражданство, разполага с избор от няколко възможности.

Правната рамка е уредена в чл.25, ал.1, т.6, 7 и 13, или чл.25 в от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ и чл.12a и чл.14a от Закона за българското гражданство /ЗБГ/

* Процедурите по чл.12a или 14a от ЗБГ не изискват полагане на изпит по български език, нито кандидатът да бъде освободен от настоящото си гражданство.

  1. Опции за получаване на гражданство за 5 години /чл.12a ЗБГ/

NB! Преди да подаде молба за българско гражданство, кандидатът следва да получи разрешение за постоянно пребиваване на основание някоя от следните опции /опции 1-5/, и след това да изтече срок от 5 години, през които инвестицията следва да е поддържана:

Опция 1: инвестиция на над 1 000 000 BGN или увеличение на инвестиция с този размер чрез придобиване на:

1.1. акции на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар;

1.2. облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата или от общините, с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца;

1.3. право на собственост върху обособена част от имуществото на българско търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

1.4. дялове или акции, собственост на държавата или общините в българско търговско дружество по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

1.5. българска интелектуална собственост – обекти на авторското право и сродните му права, защитени с патент изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн;

1.6. права по концесионни договори на територията на Република България;

Опция 2: инвестиция на стойност 1 000 000 лева в лицензирана кредитна институция в България по договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години, като за същия срок влогът не се използва за обезпечаване на други парични кредити от кредитна институция в България;

Опция 3:  инвестиция в капитала на българско търговско дружество, чиито акции не са търгувани на регулиран пазар, на сума не по-малка от 6 000 000 лв.;

Опция 4: сертифицирана инвестиция по реда на Закона за насърчаване на инвестициите; извършването на инвестиция следва да е удостоверено от Министерството на икономиката в съответствие с чл. 25в ЗЧРБ; Разрешение за постоянно пребиваване по тази опция се издава на чужденeц, който извършва дейност по изпълнение и/или поддържане на инвестиция, получила сертификат за клас А, клас Б, или за приоритетен инвестиционен проект по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите.

В българското търговско дружество чужденецът трябва да е:

– представляващ дружеството или прокурист, вписан в търговския регистър, или

– нает по трудов договор за изпълнението на ключова и/или контролна функция в научноизследователската, производствената, маркетинговата или друга основна дейност на предприятието или друга дейност, необходима за целите на инвестицията.

Опция 5: инвестиция в компания и работни места: чужденецът следва да е извършил инвестиция в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 500 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 500 000 лв. и са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката;

  1. Опции за получаване на българско гражданство за 1 година /бърза програма по чл.14 а ЗБГ/

NB! Преди подаване на молба за българско гражданство, кандидатът следва да е получил разрешение за пребиваване на едно от следните основания /опции 7 – 9/, и да изтече срок от 1 година:

Опция 7: инвестиция по реда на чл.25, ал.1, т.6 или 7 от ЗЧРБ /виж по-горе опции 1 и 2/, увеличена до минимум 2 000 000 лв.;

Опция 8: инвестиция в капитала на българско търговско дружество в размер на не по-малко от 1 млн. лв. за осъществен от дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;

Опция 9: инвестиция, въз основа на която е получено разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ /виж опция 4 по-горе/, като в течение на поне 1 година извършените и въведени в експлоатация инвестиции са поддържани над минималния праг за издаване на сертификат за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, което се удостоверява от Министерството на икономиката.

Чужденецът трябва да е съдружник или акционер с поименни акции, притежаващ 50 на сто или повече от регистрирания капитал на дружеството.

* Нашата адвокатска кантора предлага пълно съдействие в процедурите: насоки при избор на инвестиция, съдействие за снабдяване с виза Д за дългосрочно пребиваване, адресна регистрация, издаване на разрешение за пребиваване, консултации, административни процедури и проучвания; придружаване на клиента пред всички административни органи, където следва да се яви лично; представителство на кандидата с пълномощно навсякъде, където не е необходимо да се яви лично; съдействие за сключване на договор за наем, при необходимост; съдействие за сключване на застраховка, отваряне на банкова сметка; получаване на указ на Президента на Република България и документ за самоличност /лична карта, паспорт/; данъчна регистрация в Националната агенция за приходите и адресна регистрация в съответната община.

В допълнение предлагаме следните услуги: представителство и съдействие пред банкови институции, други финансови институции, посредници по сделки с недвижими имоти, нотариуси; откриване и управление на банкови сметки; регистрация на дружества и текущо правно обслужване, включително на абонамент; управление на недвижими имоти, счетоводни услуги, и много други. За повече информация можете да се свържете с нас.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА БЪЛГАСКО ГРАЖДАНСТВО ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИЯ, МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ В СЛЕДНАТА СТАТИЯ:

Често задавани въпроси: Българско гражданство чрез инвестиция

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz