инвестиция в недвижим имот

ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ С ПОКУПКА НА ИМОТ ЗА 300 000 ЕВРО

май 2, 2022

Инвестицията в недвижимо имущество дава на чужденеца възможност да доведе и семейството си в страната

Покупката на недвижим имот в България на стойност над 300 000 евро е бърз начин чужденец да получи право на пребиваване в страната. Инвестицията в собственост на апартамент или сграда може да бъде осъществена както от физическо лице, така и от търговско дружество, в което чужденецът има дял.

Основните предимства на процедурата за пребиваване чрез закупуването на недвижим имот са:

– Нисък риск на инвестицията в недвижим имот, за разлика например от инвестиция във финансови инструменти с цел пребиваване в Република България;

– Сравнително опростена откъм изискуема документация процедура по получаване право на пребиваване и по неговото продължаване впоследствие;

– Възможност членовете на семейството на чужденеца също да получат разрешение за пребиваване, чрез процедурата „събиране на семейство“;

Разрешението за продължително пребиваване на основание инвестиция в недвижим имот след 5 години пребиваване в страната дава възможност на чужденеца да получи разрешение за постоянно пребиваване и до достъп до българския пазар на труда;

Процедурата за получаване на пребиваване чрез инвестиция в недвижим имот е уредена в Закона за чужденците в Република България и правилника за неговото прилагане. Изискванията са както следва:

– Чужденецът да е вложил за тази цел сума в размер на минимум 600 000 лева за придобиване право на собственост върху недвижим имот /или няколко недвижими имота/ на територията на България. Важно е да се отбележи, че възможността за снабдяване с разрешение за пребиваване не е приложима спрямо вече придобити в миналото имоти. Необходимо е при старта на процедурата чужденецът да представи удостоверителен документ от българска лицензирана кредитна институция за постъпването на сума, не по-малка от 600 000 лв., за придобиване право на собственост. Придобиването може да бъде осъществено както под формата на покупко-продажба, така и чрез други видове сделки, които водят до възмездно прехвърляне на права /например замяна/.

– В случай че чужденецът ползва за придобиването на имота заемни средства – то те следва да не надвишават ¼ /една четвърт/ от покупната цена. Ако в декларацията за произход на средствата е посочено обстоятелството „заем“, то следва да бъде представен и удостоверителен документ от кредитна институция за непогасена част от заема не повече от 25 на сто.

– В случай че чужденецът не закупува имот директно като физическо лице, а чрез дружество, в собствеността на което той участва – той следва да е вложил сума в размер не по-малък от 600 000 лева в капитала на дружеството и да притежава над 50 на сто от този капитал.

– Към момента на подаване на заявление за разрешение за пребиваване чужденецът трябва вече да е заплатил изцяло по банков път продажната цена към продавача, а ако са използвани заемни средства – размерът на непогасената част от кредита следва да не надвишава 25 на сто.

– Продажната цена следва да бъде преведена по сметка на продавача, открита задължително в българска кредитна институция. С други думи, продажбата не може да бъде осъществена под отлагателно условие касаещо заплащането на продажната цена от поне 300 000 евро.

Някои допълнителни изисквания въвежда Правилникът за прилагане на Закона за чужденците в Република България. По-долу ще изброим някои от тях. Подзаконовият нормативен акт допълва закона, като посочва, че когато купувачът е дружество, то за издаване на разрешение за пребиваване на чужденеца-съдружник е необходимо да се представят:

– справка за разходите на търговското дружество за придобиване на недвижими имоти за периода след внасяне на съответната сума в капитала на търговското дружество;

– копия на договори за покупко-продажба (разходооправдателни документи);

– копие от инвентарната книга или амортизационен план, доказващо заприходяването на дълготрайни материални активи, или друг документ, удостоверяващ стойността и вида на придобитите нови недвижими имоти след влагането на сумата;

Обстоятелствата, вписани по партидата на дружеството в Търговския регистър, се проверяват служебно от службите за административен контрол на чужденците в Република България.

Освен документите, свързани с извършената инвестиция чрез покупка на недвижим имот, чужденецът представя и стандартния пакет книжа, необходими за издаване на разрешение за пребиваване.

Първоначално при положително становище органите на българското Министерство на вътрешните работи ще издадат на чужденеца разрешение за продължително пребиваване. Този тип карта се издава с максимален срок до 1 година и следва да бъде подновена всяка следваща година.

След изтичане на 5 години, ако пребиваването в Република България е продължило без прекъсвания над разрешеното, чужденецът може да кандидатства и да получи разрешение за постоянно пребиваване. Този вид документ, за разлика от предходния, не изисква ежегодно подновяване, освен при изтичане на срока на валидност на самия документ.

В случай че Ви интересува гореописаната процедура за пребиваване в България чрез закупуване на имот – пишете ни на посочените в секция “Контакти“ имейл адреси.

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ може отделно да съдейства и за:

– намиране на подходящ недвижим имот на територията на България, в съответствие с желанията и възможностите на клиента;

– откриване/ползване на специална банкова сметка, която да послужи за превод на продажната цена;

– преговорите до изповядване на сделка във формата на нотариален акт;

– цялостното обслужване на сделката по покупко-продажба и след това снабдяването с разрешение за пребиваване;

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Инвестиции и пребиваване в България

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz