Българско гражданство чрез инвестиция

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ: БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИЯ

април 26, 2020

В настоящата статия сме се опитали да отговорим на най-често задаваните въпроси от страна на наши клиенти, свързани с получаването на българско гражданство чрез инвестиция.

В случай че имате допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на посочените в секция „Kонтакти“ имейл адреси.

1. Кой може да кандидатства за българско гражданство чрез инвестиция?

Българско гражданство чрез инвестиция може да получи чуждестранен гражданин, който:

– е навършил 18 години

– има чисто криминално минало /удостоверено чрез свидетелство за съдимост/

– инвестирал е средства в размер поне на 1 000 000 лева (512 000 Евро)

2. Какво предвижда „Fasttrackпрограмата за българско гражданство чрез инвестиция?

Програмата за получаване на българско гражданство чрез инвестиция изисква:

– първоначална инвестиция от 1 000 000 лева (512 000 Евро), въз основа на която инвеститорът да получи право на постоянно пребиваване в България,

– след изтичане на минимум една година инвестицията да бъде удвоена с нови 1 000 000 лева (512 000 Евро).

3. Какво представлява стандартната процедура за придобиване на гражданство чрез инвестиция?

–  изисква се инвестиция в размер на поне 1 000 000 лева (512 000 Евро)

– инвеститорът следва да получи разрешение за постоянно пребиваване в Република България

– 5 години по-късно може да кандидатства за българско гражданство

4. Трябва ли да знам български език или да се явявам на изпит по български език, за да получа гражданство чрез инвестиция в България?

Не.

5. Възможно ли е моята съпруга/съпруг и моите деца също да придобият българско гражданство?

Да.

Първоначално съпругата/съпругът и децата имат право да получат разрешение за постоянно пребиваване в Република България. На по-късен етап, след като основния заявител (инвеститорът) придобие българско гражданство, те също могат да кандидатстват за българско гражданство при изпълнение на законовите изисквания.

6. Инвестирал съм в държавни ценни книжа. След колко време ще получа разрешение за постоянно пребиваване в България?

Средната продължителност на този етап от процедурата е 5-6 месеца.

В този период документите се разглеждат от Българска Агенция за Инвестиции. Значение има и колко бързо кандидатът ще осигури необходимите документи за виза „Д“ и разрешение за пребиваване.

7. В какви конкретни финансови инструменти мога да инвестирам, за да придобия българско гражданство?

Най-често избираната опция са държавните ценни книжа – облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата или от общините, с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца.

Останалите опции са:

-акции на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар;

-право на собственост върху обособена част от имуществото на българско търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

-дялове или акции, собственост на държавата или общините в българско търговско дружество по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

-българска интелектуална собственост – обекти на авторското право и сродните му права, защитени с патент изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн;

8.Колко време отнема получаването на българско гражданство чрез инвестиция в зависимост от това дали избера стандартната процедура или „Fasttrackпроцедурата?

2 години: „fast-track” процедура.

6 години: стандартна процедура за инвеститори.

9. Колко пъти трябва да посетя България лично?

Минимум 2 пъти за получаване на постоянно пребиваване.

За получаване на българско гражданство документи могат да бъдат подадени и в българско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

10. Какви услуги може да предложи вашето адвокатско дружество за получаване на право на постоянно пребиване и българско гражданство чрез инвестиция?

Нашето адвокатско дружество може да Ви предостави пълно правно обслужване за получаване на право на постоянно пребиване и българско гражданство чрез инвестиция и да Ви представлява пред компетентните български власти във всяка стъпка.

11. Какви документи са необходими, за да стартирам процедурата по получаване на право на пребиваване и българско гражданство чрез инвестиция?

След подписване на договор за правни услуги с нашето адвокатско дружество, ние ще се погрижим да получите подробна информация относно всички необходими документи, както и инструкции „стъпка-по-стъпка“ относно снабдяването с тях, тяхната заверка и легализация.

За повече информация относно нашия адвокатски хонорар, можете да поискате нашата брошура „Гражданство и Инвестиции“, като ни изпратите запитване на посочените в секция „Kонтакти“ имейл адреси.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В СЛЕДНИТЕ СТАТИИ:

Инвестиции и българско гражданство

Постоянно пребиваване в България чрез инвестиции в държавни ценни книжа (ДЦК) – стъпки, процедура

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz