разрешение за пребиваване

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ ОБЛЕКЧАВАТ ДОСТЪПА НА ЧУЖДЕНЦИ ДО ПАЗАРА НА ТРУДА

януари 28, 2023

На 19.01.2023г. в Народното събрание бяха окончателно приети промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/.* Те разширяват приложното поле на т.нар. Разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта“ и облекчават достъпа до българския пазар на труда. Също така увеличават и възможностите за наемане на чужденци на работа от страна на местни български работодатели.

На първо място, Разрешението за пребиваване и работа тип „Синя карта“ по ЗТМТМ вече ще се издава за период до пет години, но не по-кратък от 24 месеца. С изменение в член 17 се занижават изискванията за заемане на висококвалифицирана длъжност – като вече притежаването на диплома за висше образование не е задължително такова. В някои случаи заявителят ще може да доказва обстоятелството, че отговаря на критериите за заемането на длъжност с висока професионална квалификация с документ, издаден от компетентен орган за наличието на поне петгодишен опит на длъжност, сравнима с такава с висше образование. Така на практика чужденци ще могат да бъдат наемани на всякакви длъжности по смисъла на този закон.

С друго изменение на член 17, алиня 2, точка 1, буква б) се посочва, че висококвалифицираните длъжности ще бъдат определени със списък на министъра на труда и социалната политика. Но с изменението на следващата буква в) се дава възможност, при заемане на други длъжности извън този списък (тоест на всякакви други работни позиции) знанията, уменията и компетентността на заявителя да бъдат удостоверени чрез официален документ, издаден от компетентен орган, за поне 5 години професионален опит на ниво, сравнимо с придобито висше образование, и които са свързани с длъжности или сектора, посочени в трудовия договор.

На следващо място, с приемането на този законопроект двойно е намален минималния срок, за който могат да бъдат сключени такива трудови договори – от 12 месеца преди, сега той става 6 месеца.

Вече се дава се възможност на чужденец, получил разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта“, получено в друга държава-членка на Европейския съюз, да влиза на територията на Република България без виза. Такава вече няма да се изисква, когато чужденецът е притежател на валидна Синя карта на Европейския съюз, издадена от друга държава-членка, и упражнява правото си на краткосрочна или дългосрочна заетост на територията на България по чл. 18б от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. В такива случаи, когато разрешението е издадено от друга държава членка, прилагаща изцяло достиженията на правото на Европейския съюз и Шенген, чужденецът може да влезе на територията на България като представи само валидното си разрешение тип Синя карта.

С промените се дава възможност на притежателите на Синя карта да работят и в друга държава в рамките на Европейския съюз. Така например ако чужденец е назначен на работа в България и е получил тук разрешение, той може да бъде командирован в друга държава-членка на ЕС, където да влезе и пребивава за срок до 90 дни във всеки период от 180 дни. След което има възможност да кандидатства в съответната държава за издаване на разрешение за пребиваване и работа, стига от момента на издаването на картата му от първата държава членка да са изминали най-малко 12 месеца.

Създава се възможност и за извършване на дейност на свободна практика на територията на Република България за срока на пребиваването паралелно с висококвалифицираната трудова заетост. Вече няма да е необходимо разрешение от Агенция по заетостта за това, а респективно отпадат и досегашните изисвания за висше образование, за предходен професионален опит, както и за владеене на български език.

Нова категория лица, които с тези промени получават достъп до трудовия пазар на висококвалифицирана заетост, са чужденците, получили международна закрила или временна закрила у нас или в друга държава, отговарят на условията за упражняване на висококвалифицирана заетост и се намират на територията на Република България. Важно е да се отбележи, че такава възможност да започнат легална работа вече ще получат и всички чужденци, подали заявление за международна закрила или за временна закрила, за периода от подаването до произнасянето по тяхната молба за закрила.   

Съгласно промените възможност за получаване на разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта“ вече ще могат да получат и чужденци, които имат статут на дългосрочно пребиваващ в Европейския съюз и упражняват своето право да пребивават в Република България с цел извършване на икономическа дейност в качеството си на заето или самостоятелно заето лице.

Създава се възможност за работа на чужденеца от разстояние, ако това е уговорено в трудовият му договор или в допълнително споразумение към него, респективно и от друго населено място – при условията на уведомителен режим в дирекция „Миграция“.

Ако имате необходимост от консултация или представителство пред държавните институции във връзка с процедурите по издаване на Единно разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта“, то не се колебайте да се свържете с нас в секцията “Контакти“ на нашия уебсайт.

*Промените са обнародвани в Държавен вестник брой 8 / 2023 г. на основание Указ 11/2023г. на Президента на Република България.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Общи особености в процедурата по издаване на виза тип D. Обжалване на отказ за виза

Разрешение за достъп до пазара на труда на чужди граждани

Често задавани въпроси: Регистрация на търговско представителство в България – виза Д, разрешение за пребиваване

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz