ДАНЪЧНО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО. ТРУДОВО ПРАВО

 

Предлагаме консултации по действащото административно и данъчно законодателство в България, както и процесуално представителство по обжалване на всякакви актове, издадени от българските административни органи – Министерски съвет, кметове, областни управители, директори на институции, и др. 

 

Административно право

Съдействаме на нашите клиенти във всички видове административни процедури. Проучваме правния режим, подготвяме необходимите документи, помагаме на клиента във всяка стъпка до получаване на съответния документ.

Правим правен анализ на процедурите, свързани със снабдяване с административни разрешения и лицензи, изследваме особеностите на всички видове лицензионни и разрешителни режими, включително, но не само режимите за откриване на:

 • финансова институция, бюро за обмен на валута
 • строителна компания
 • търговски обект, аптека
 • частна детска градина, частна детска ясла
 • туроператор, туристически агент, категоризация на туристически обекти
 • таксиметров превоз
 • производство на алкохолни напитки
 • въздушни превози, превози на пътници и товари в България
 • радио- или телевизионни канал,

И много други дейности, които се нуждаят  от регистрация или лиценз. Можем да извършим процедури за регистрация по Закона за здравето; по Закона за защита на лични данни; по Закона за медицинските изделия; по Закона за туризма и др.

В случай че клиентът желае да му бъде издаден индивидуален административен акт, но е постановен изричен или мълчалив отказ – изготвяме жалба до компетентния съд и представляваме жалбоподателя до приключване на производството по обжалване на отказа.

В случай че е издаден административен акт, който има неблагоприятен ефект за клиента – изготвяме жалба и представляваме жалбоподателя до приключване на производството по обжалване на акта.

Предлагаме и правно представителство и съдействие по процедури по Закона за публично-частното партньорство и Закона за обществените поръчки, включително и относно документацията за участие в публични процедури; подготовка и консултиране във връзка с изпълнението на вече сключени договори.

Осъществяваме представителство пред Комисията за защита на конкуренцията – включително и в производства по жалби пред КЗК за нелоялна конкуренция, и пред административните съдилища и Върховния административен съд в производства по гореописаните закони.

Обжалваме всички видове административни актове, издавани по Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включително, но не само: заповеди за спиране на строителството; заповеди за премахване на незаконен строеж; заповеди за забрана ползването на строежа.

Представляваме клиенти в процедурите по одобряване на подробен устройствен план, издаване на виза за проектиране, разрешение за строителство, въвеждане в експлоатация.

Изготвяме жалби срещу всички видове подробни устройствени планове, градоустройствени заповеди, разрешения за строеж.

 

Данъчно право

Изготвяме пълен правен анализ на приложимия данъчен режим. Със съдействието на експерт-счетоводители консултираме клиентите по приложението на ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и всички други законови и подзаконови актове.

Подготвяме възражения срещу ревизионни доклади и представляваме своите клиенти по повод издадени от НАП ревизионни актове. Обжалваме издадения ревизионен акт пред административна инстанция и пред съда.

Обжалваме постановления на публични изпълнители на НАП, издадени въз основа на данъчно-ревизионни актове.

Съдействаме на нашите клиенти при обжалване на актове по Закона за митниците, Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, Закона за горите, както и актове за нарушения на законодателството на ЕС.

 

Производства по ЗАНН /Закона за административните нарушения и наказания/

Представляваме своите клиенти при обжалване на наказателни постановления, издадени по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Съдействаме при изготвяне на възражение, изготвяме и подаваме жалба срещу издаденото наказателно постановление, представляваме жалбоподателя при обжалване в съда, с оглед отмяната на наложеното административно наказание /глоба, имуществена санкция или друго/.

В практиката си сме имали множество дела срещу наказателни постановления на граничния контрол, наказателни постановления на Инспекцията по труда, на органите на Пътна полиция или на други органи на МВР, на ХЕИ и РЗИ, както и наказателни постановления, издадени от местни общински и данъчни органи.

 

ТРУДОВО ПРАВО

Ако сте работодател:

               Предлагаме пълно юридическо обслужване на работодатели с цел организиране на работата им съгласно изискванията на българското законодателство:

 • предоставяме писмени и устни становища по трудово-правни въпроси
 • оформяме правилник за вътрешен трудов ред,
 • изготвяме трудови договори и длъжностни характеристики към тях
 • подготвяме документи и осъществяваме процедури по ангажиране на дисциплинарна отговорност на провинили се служители/работници за нарушение на трудовата дисциплина чрез налагане на забележки, предупреждения за уволнение и дисциплинарни уволнения
 • оформяме заповеди за прекратяване на трудови договори на различни основания по Кодека на труда, заедно с всички съпътстващи документи
 • съдействаме на работодателя за изготвянето на анекси към трудови договори, допълнителни споразумения, договори за промяна на работната позиция, за преместване на друго работно място, за обучение и повишаване на квалификацията на работници/служители, договори за ученичество
 • консултираме работодателя относно включването на клаузи за неустойка в трудови договори, клаузи за конфиденциалност, конкурентна дейност

                 За клиентите, които търсят дългосрочно обвързване, предлагаме гъвкави абонаментни планове за правно обслужване.

Поискайте безплатно брошурата ни „Абонаментни планове за търговци“ тук

 

Ако сте работник/служител:

Предлагаме изготвяне и правен преглед на трудови договори, както и на другата свързана документация, необходима на работодатели за организация на трудовата дейност /вътрешни правилници, граждански или трудови договори, декларации за конфиденциалност, анекси към трудови договори, договор за обучение и повишаване на квалификацията на работници/служители и др./.

       Предлагаме процесуално представителство по съдебни дела за защита срещу наложени дисциплинарни наказания по Кодекса на труда (КТ), включително и срещу незаконно уволнение (искове за отмяна на незаконно уволнение, за възстановеяване на предишнатата ви работа, както и за изплащане на обезщетение за времето, през което сте останали без работа поради уволнението).

Можем да Ви съдействаме и чрез пълно процесуално представителство по време на дела за изплащане на полагащи Ви се трудови обезщетения или неполучени трудови възнаграждения, както и по дела по чл.226 от Кодекса на труда (КТ) за обезщетения за неправомерно задържана от работодателя трудова книжка или.

              В случай че Ви предстои постъпване на работа при нов работодател и имате въпроси относно определени клаузи/текстове от предложения ви за подпис трудов договор, можем да Ви предложим преглед и консултация по договора и да изготвим становище по неговите текстове.

Предлагаме преглед и становище по анекси към вече подписани трудови договори, както и по всякакви други допълнителни споразумения, които могат да бъдат подписани – споразумения за обучение, за повишаване на квалификация, за промяна на работната позиция, за преместване на друго работно място и други.

               Ако имате спор с работодателя относно прекратяването на трудов договор, можем да Ви окажем необходимото съдействие, включително чрез водене на преговори с представители на работодателя, оформянето на уведомления/предизвестия и тяхното изпращане до работодателя. Можем да оформим сигнал или жалба до Инспекция по труда или синдикална организация.

               Предлагаме пълно процесуално представителство по всички трудови въпроси пред Инспекция по труда и по всички трудови дела пред компетентните български съдилищата, включително и за образуването и воденето на дела за изплащане на обезщетения в резултат на претърпяна трудова злополука.

 

БЪЛГАРСКИ ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ.  ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНИ СТАНОВИЩА

Ако имате нужда от правна консултация или тълкуване на норми на българското право или по прилагането на конкретни законови норми в съдебната практика, можем да ви помогнем с изготвяне на експертно становище по поставени от вас въпроси.

Извършваме пълно проучване по зададени от клиента юридически казуси или запитвания относно българското право, като изготвеното становище може да послужи по висящи съдебни дела в чужбина /когато тези въпроси засягат законодателството или правоприлагането в България/.

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ има опит в изготвянето на подобни становища по запитвания от органи във Великобритания, Канада и други държави.

Можем да действаме като правни експерти, ако бъдем назначени от съда във Вашата страна, като представим тълкуване на българското право във връзка с повдигнати правни спорове.

За повече информация, можете да се свържете с нас.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Мерките за работодатели по програма 60/40

Незаконно уволнение на работник или служител

Отпуск и обезщетение в извънредното положение

Получаване на разрешение за достъп до пазара на труда на чужди граждани

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz