Преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната форма. Вливане, сливане, отделяне и разделяне на търговски дружества

септември 19, 2016

Бързите темпове на развитие на съвременния бизнес изискват от фирмите да бъдат гъвкави. Нерядко в тези случаи някои търговски дружества трябва да се „преобразуват”, за да отговорят на нуждите на своите клиенти и на своите собственици.

Един от начините за преобразуване на търговски дружества е чрез реорганизация на техните предприятия. Търговският закон /ТЗ/ урежда четири форми на такава реорганизация: вливане, сливане, разделяне и отделяне.

При вливането цялото имущество на едно или повече търговски дружества /преобразуващи се дружества/ преминава към друго съществуващо дружество /приемащо/.

При сливането цялото имущество на две или повече преобразуващи се търговски дружества преминава към едно новоучредено дружество – техен правоприемник. Разликата между вливането и сливането е в това, че при сливането преобразуващите се дружества са поне две и дружеството правоприемник е новоучредено, което не е съществувало преди преобразуването, докато при вливането имуществото на поне едно преобразуващо се дружество преминава към друго съществуващо дружество.

В резултат на разделянето цялото имущество на едно преобразуващо се дружество преминава към две или повече дружества – правоприемници. При отделянето към дружествата правоприемници преминава само част от имуществото на преобразуващото се дружество. И при разделянето, и при отделянето дружествата правоприемници могат да бъдат както съществуващи преди преобразуването, така и да се учредяват в резултат на този процес. В първия случай става въпрос за разделяне/отделяне чрез придобиване, а във втория случай – за разделяне, съответно – отделяне чрез учредяване. И при разделянето, и при отделянето дружествата, към които преминава имуществото на преобразуващото се дружество, могат да бъдат съществуващи и новоучредени дружества едновременно.

Специфичен случай е преобразуване чрез отделянето на еднолично търговско дружество. При тази форма част от имуществото на преобразуващото се дружество преминава върху едно или повече еднолични дружества с ограничена отговорност и/или еднолични акционерни дружества, като така става едноличен собственик на капитала им. За преобразуването по този ред се прилагат правилата за отделяне чрез учредяване.

Действие и правни последици

Преобразуването има действие от момента на вписването му в Търговски регистър. За счетоводни цели е възможно участващите в преобразуването дружества да предвидят и по-ранна дата /не повече от шест месеца от датата на договора или плана за преобразуване/, от която действията им да се смятат за извършени за сметка на новоучредените/приемащите дружества .

В резултат на вписване на преобразуването, възникват новоучредените дружества, съответно – правата и задълженията на преобразуващите се дружества преминават върху приемащото или новоучреденото дружество, а преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация /с изключения на преобразуване чрез отделяне/. Вследствие преобразуването участниците в капитала на преобразуващите се дружества продължават да участват в капитала на новоучредените или приемащите дружества, като ТЗ изисква това участие да е еквивалентно на справедливата цена на притежаваното участие преди преобразуването в преобразуващото се дружество.

Защита на кредиторите

Законодателят е предвидил механизми за защита интересите на кредиторите на участващите в преобразуването търговски дружества. При вливане и сливане е регламентирано задължението приемащото или новоучреденото дружество да управляват отделно преминалото върху тях имущество на всяко от преобразуващите се дружества за срок от 6 месеца от момента на вписване на преобразуването. При разделяне и отделяне защитата на кредиторите е разрешена чрез уреждането на солидарна отговорност на всички участващи в преобразуването търговски дружества освен прекратените. Освен това, неограничено отговорните съдружници в преобразуващите се търговски дружества продължават да отговарят пред кредиторите за задължения, възникнали до датата на преобразуването. Уредена е и забрана за опрощаване на задължението за довнасяне на неизплатени вноски.

Изложеното показва, че преобразуването е специфично производство, изискващо внимание към немалко детайли и подготовка на редица документи, за което е необходимо професионално съдействие. Затова екипът ни е на разположение да сподели натрупания опит от практиката си и да ви бъде от полза в реализирането на промените във вашия бизнес.

Други хипотези на преобразуване на търговски дружества по Търговския закон.

Промяна на правната форма

Нерядко на търговските дружества се налага да променят правната си форма /например от дружество с ограничена отговорност да стане акционерно дружество или обратното/. Търговският закон /ТЗ/ не предвижда ограничения във вида на правната форма, в която може да се „преобразуват” дружествата /т.нар. преобразуващи дружества/.

Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличен собственик

Специфичен случай на преобразуване на търговски дружества е преминаването на цялото имущество на преобразуващото се дружество върху едноличния собственик на капитала му. В тази хипотеза преобразуващото се дружество трябва да е еднолично търговско, а собственикът му да е физическо лице, вписано като едноличен търговец. Този вид преобразуване наподобява хипотезата на вливане на търговски дружества. Необходимо условие е също така в преобразуващото се дружество да няма заложени или запорирани дялове или акции.

И преобразуването по този ред е от обстоятелствата, които подлежат на обявяване в Търговски регистър.

Действие и правни последици

Преобразуването настъпва в момента на вписването му в Търговски регистър. Вследствие на това възниква новоучреденото дружество при преобразуването чрез промяна на правната форма, съответно – правата и задълженията на преобразуващото се еднолично търговско дружество преминават върху едноличния търговец, а преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация. Настъпва т.нар. универсално правоприемство.

В резултат от преобразуването чрез промяна на правната форма участниците в капитала на преобразуващото се дружество участват и в капитала на новоучреденото дружество при съотношение на дяловете или акциите – еквивалентно на това преди преобразуването.

Защита на кредиторите

В резултат на преобразуването е възможно задължения на неограничено отговорен съдружник в персонално дружество да преминат върху дружество с ограничена отговорност /при промяна на правната форма/, или преобразуващото се дружество да се „влее” в търговец, притежаващ повече пасиви, отколкото активи /при прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик/.

В тези хипотези интересите на кредиторите на участващите в преобразуването търговци биха се засегнали неоснователно. Поради това ТЗ предвижда при преобразуване чрез промяна на правната форма, когато в преобразуващото се дружество има неограничено отговорни съдружници /събирателно, командитно или командитно дружество с акции/, тези съдружници да продължават да отговарят пред кредиторите за възникналите преди преобразуването задължения. А когато в резултат на преобразуването едно лице участва в новоучреденото дружество като неограничено отговорен съдружник, е предвидено то да не носи отговорност за възникналите до промяната на правната форма задължения. Обезпечение на интересите на трети лица е и забраната за опрощаване на задължението за довнасяне на неизплатени вноски.

Защитата на кредиторите при прехвърляне на имущество върху едноличния собственик е уредена аналогично на хипотезата при вливане на търговски дружества, а именно чрез правилото едноличният търговец да управлява отделно имуществото, което е преминало върху него от преобразуващото се дружество, за срок от 6 месеца, считано от датата на вписване на преобразуването в Търговски регистър.

Преобразуване с участие на дружества от държави – членки на ЕС или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

Този вид преобразуване на търговски дружества може да се осъществи само чрез вливане и сливане и е възможен, когато поне едно от участващите в преобразуването дружества е със седалище в друга държава – членка на ЕС, чието право допуска такова преобразуване, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Необходимо е това дружество да е от такъв вид, който е сред посочените в приложимите нормативни актове на Европейската общност. Българските дружества, които участват в преобразуване от този вид, трябва да са капиталови /изключение са единствено инвестиционните дружества от отворен тип/.

Предвидена е забрана за преобразуване на търговски дружества по този ред, когато в производството участва преобразуващо се дружество със седалище в България, което притежава земя, а новоучреденото или приемащото дружество се предвижда да е със седалище извън страната ни.

Участващите в преобразуването дружества трябва да съставят общ план за преобразуване, с който да уредят начина на извършване на преобразуването. Отделно от това, всяко от дружествата, чрез управителните си органи, следва да състави и доклад за преобразуването. Общият план и докладът за преобразуване се представят за обявяване в Търговския регистър, когато в преобразуването участва дружество със седалище в България. На обявяване в Търговския регистър с нарочно заявление подлежи и самото преобразуване, когато новоучреденото или приемащо дружество е със седалище в България.

Изложеното в настоящата статия има за цел да очертае основните линии на отделните хипотези на преобразуване на търговски дружества и не представлява правен съвет. Практиката на екипа ни през годините доказа, че всяко производство крие своите значими специфики и индивидуални особености, а за всеки конкретен случай се изисква специално внимание. За повече информация по вашия казус можете да се свържете с нас.

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz