Европейско удостоверение за наследници

ЕВРОПЕЙСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

октомври 18, 2020

Европейското удостоверение за наследници е документ, който решава наследственоправни въпроси с международен елемент.

С разширяването на Европейския съюз и отварянето на границите между държавите, мнозина са се установили (да живеят и работят постоянно) в държави, различни от държавите на своето гражданство. Много българи също живеят, учат, работят в различни държави от Европейския съюз. Пренасянето на центъра на техните житейски интереси в друга държава води често до закупуване на недвижим имот в тези държави, откриването на банкови сметки в местни банки или придобиване на друго имущество по ред, подчинен на местното законодателство.

Когато български гражданин е пребивавал в друга държава-членска на Европейския съюз и почине там, възниква проблем с получаването на неговото наследство там от страна на неговите наследници. Решение на този проблем дава Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство. Той урежда наследяването в Европейския съюз се прилага във всички държави-членки, с изключение на Дания и Ирландия. Тези държави следват единствено своето вътрешно законодателство по отношение на наследяването.

За да могат наследниците на починал в държава-членка на ЕС български гражданин да получат неговото наследство (било то средства от банкови сметки, недвижим имот или друго негово имущество), открито в тази държава, за целта те трябва да се снабдят с европейско удостоверение за наследници. То представлява официален документ, който посочва:

– Кое е приложимото право за наследяване;

– Кой е кръга от лица, имащи качеството наследници на починалия, както и

– Посочва съответния им полагащ се дял от имуществото на наследодателя.

Издаването му ще е наложително, за да могат впоследствие наследниците на починалото лице да се легитимират в това си качество пред съответните чуждестранни институции. Това ще им позволи да претендират полагащия им се дял от откритото там наследство (имот, парични суми по банкови сметки или друго имущество, оставено от наследодателя в държавата, в която е починал. Тук трябва да се направи уточнението, че европейското удостоверение за наследници служи само за частта от наследството на починалия, намираща се извън България (тоест в друга държава-членка на ЕС). Това удостоверение не замества удостоверението за наследници, издавано от българските общини и използвано за разпределяне на открито наследство в Република България.

Процедура по издаване на европейско удостоверение за наследници.

Правилата за издаването на удостоверение за наследници са очертани в Гражданско-процесуалния кодекс. Правото да се иска издаването на европейско удостоверение за наследници принадлежи на всеки един наследник на починалото лице. Наследникът следва да подаде заявление пред съда по последния постоянен адрес на починалото лице. В случай че лицето е нямало постоянен адрес в страната (декларирало е наместо това в служба ГРАО постоянен адрес в чужбина), заявлението се подава пред Софийски Районен Съд.

Заявлението за издаване на европейско удостоверение за наследници се издава от сезирания съд в рамките на охранително производство. За целта се попълва образец, представляващ формуляр IV от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1329/2014 на Комисията от 9 декември 2014 г. за изготвяне на формулярите, посочени в Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство (ОВ, L 359/30 от 16 декември 2014 г.).

При попълване на заявлението следва да се представи подробна информация за починалото лице, неговите наследници, данните на съпругата/съпруга на починалия, данните на другите засегнати лица, друга нужна информация като например брачен договор и т.н.. В случай, че някои от тези документи са на чужд език, те следва да бъдат надлежно преведени на български език и легализирани по съответния ред.

В случай че заявлението е уважено, съдът издава европейско удостоверение за наследство, като използва формуляр V от  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1329/2014 на Комисията от 9 декември 2014г. за изготвяне на формулярите, посочени в Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство (ОВ, L 359/30 от 16 декември 2014 г.). Така издадено в Република България, европейското удостоверение за наследници е валидно за срок от шест месеца. То ще бъде директно признато в другата държава-членка на ЕС, без провеждане на някаква допълнителна процедура съгласно нейното местно законодателство.

Издаденото европейско удостоверение за наследство, както и отказът за издаването му подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд в едномесечен срок. Този срок започва да тече от момента на връчването на документа. Когато издаденото европейско удостоверение за наследство е неточно или отказът за издаването му е неоснователен, въззивния съд отменя постановения акт изцяло или отчасти и връща делото на първоинстанционния съд със задължителни указания.

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ предлага представителство на наследници на починал в държава-членка на ЕС български гражданин или български гражданин, който към момента на смъртта си е притежавал имоти, банкови сметки или друго свое имущество в държава-членка на ЕС, подлежащо на разпределение между неговите наследници. Осъществяваме предаставителство пред компетентния български съд в процедурата по издаване на европейско удостоверение за наследници. Изготвяме и всички необходими документи и заявления. Свържете се с нас в секция “контакти“ за повече информация.

Повече информация за нашите услуги можете да прочетете в секция Наследствено право

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz