След сигнал на Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров” СГС уеднаквява практиката за разноските по изпълнителните дела

април 3, 2016

На 19.01.2016г. Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров” сезира Инспектората към Висшия съдебен съвет по въпроса за противоречивата съдебна практика на Софийски градски съд за разноските по изпълнителни дела по частни производства, свързани с въпроса подлежи ли на отмяна постановление на ЧСИ, с което направените от взискателя в изпълнително производство разноски за адвокатско възнаграждение са възложени в тежест на длъжника, при условие, че същият е платил главницата по изпълнението в срока за доброволно изпълнение.

Този въпрос е поставен от адвокатското дружество във връзка с образувани от него осем идентични изпълнителни дела, по всяко едно от които длъжникът е обжалвал постановлението на съдебния изпълнител, с което са му възложени разноските по изпълнението, поради доброволно плащане.

По тези жалби различните състави на Софийски градски съд са се произнесли по различен начин. С постановените съдебни актове по една част от делата жалбите на длъжника са уважени, а по друга – отхвърлени като неоснователни. Различно е мнението  на съдиите и по въпроса – дължат ли се разноски на страните в образуваните въз основа на жалбите частни производства. По някои от производствата съдът е присъдил разноски в полза на нашите доверители; по други – в полза на длъжника по изпълнителното дело; по трети – изобщо липсва произнасяне по този  въпрос.

В следствие на подадения от Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров” сигнал, по случая бе извършена щателна проверка, която в действителност установи наличието както на разнородна практика по зададения въпрос, така и противоречиви мнения по темата дължат ли се на страните по въззивни частни производства разноски.

В резултат – от Инспектората към Висшия съдебен съвет към Председателя на Софийски градски съд са отправени следните препоръки:

  1. Да обърне внимание на съдиите, разглеждащи въззивни частни граждански дела за спазване на предвидения по чл. 437, ал.4 ГПК процесуален срок.
  2. Да свика общо събрание на гражданските съдии с цел уеднаквяване на практиката по дела, приключващи с окончателни, неподлежащи на обжалване решения по следните, поставени от нас, въпроси:

Към момента все още не е обявена дата от Софийски градски съд за провеждане на общото събрание на гражданските съдии. Дружеството следи за развитие по темата.

Повече за нашите услуги в изпълнителни производства, можете да научите в секцията „Събиране на вземания“.

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz