СЪДЕБНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. СЪБИРАНЕ НА ДЪЛГОВЕ. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Осъществяваме процесуално представителство пред българските съдилища, като представляваме нашите клиенти /като ищци, ответници или трети лица/ във връзка с всякакви граждански и търговски дела, включително в сферата на договорното право, събирането на задължения, искове произтичащи от непозволено увреждане /деликт/, неизпълнение, неосъществено строителство или разваляне на договори – покупко-продажба  на недвижими имоти, вещноправни спорове, спорове за наследство, спорове при развод, и други.

При необходимост осигуряваме в полза на своите клиенти предварително обезпечение на иска /чрез запор, възбрана или друга обезпечителна мярка върху активи на длъжника/, извършваме първоначална проверка на имуществото на ответника. По-долу сме описали по-подробно основните области, в които практикуваме:

– Търговски дела: Предлагаме процесуално представителство по търговски дела от/срещу местни търговски дружества във връзка с изпълнение/неизпълнение на търговски сделки; разваляне на търговски договори; правно представителство по искове на съдружници срещу решения на Общото събрание на дружеството, по искове срещу управители и съдружници; искове, свързани с напускане на дружеството, прекратяване участието на съдружник и др.

– Облигационни спорове: представляваме нашите клиенти по всякакви видове дела, свързани с облигационното право – изпълнение/неизпълнение на задължения по различни договори, включително договори за продажба, дарение, замяна, наем, заем, влог, изработка, поръчка, цесия, комисионен договор, спедиционен договор, договор за превоз, договор за залог, договор за ипотека /законна или договорна/, поръчителство, договор за консорциум, гражданско дружество, а също и договори за строителство, СМР, предварителни договори, включително по чл.19 ЗЗД, и др.

– Съдебни спорове относно недвижими имоти: Водим всички видове граждански дела, свързани със спорове за собственост – вещни искове, включително за собственост; ревандикационни искове, негаторни искове, владелчески искове, възражения за изтекла придобивна давност, облигационни искове, включително искове за обявяване на предварителен договор за окончателен по чл.19 ЗЗД; искове, свързани с учредено право на строеж; искове за връщане на платената цена, както и обезщетение при евикция, искове, свързани с некачествено изпълнени СМР, и други.

– Изпълнителни дела: Образуването на изпълнително производство срещу активи на длъжника е логичната стъпка след края на делото, по което изпълнителният лист е вече издаден, когато длъжникът продължава да не плаща доброволно. Чрез извършване на принудително изпълнение върху наличните активи на длъжника от страна на съдебния изпълнител, той събира дълга и го превежда на взискателя-кредитор. Предлагаме правно представителство във връзка със снабдяване с изпълнителен лист, образуване на изпълнителни дела пред държавни или частни съдебни изпълнители в България и събиране на дълга. За да постигнем успешно събиране на дълга, по искане на нашите клиенти изследваме активите на длъжника и търсим предварително обезпечение върху тях още във фазата на съдебното производство, като обезпечение на бъдещ или вече предявен иск.

– Искове, произтичащи от непозволено увреждане: Предлагаме правни консултации по казуси, свързани с непозволено увреждане, вкл. при телесни повреди /вреди от престъпления, трудови злополуки или пътни произшествия/ и при имуществени вреди/претърпени щети и пропуснати ползи/. Представляваме своите клиенти по дела за клевета и обида, включително по искове за обезщетения за клевети, инициирани от и срещу журналисти, медии, публични личности.

– Съдебно представителство по застрахователни искове: Предлагаме съдействие на застраховани лица и пострадали от пътно-транспортни произшествия и от други инциденти. Предлагаме съдебно представителство по искове за застрахователни обезщетения срещу застрахователни компании за всякакви вреди, оспорвания на откази на застрахователни компании за изплащане на обезщетения, подготовка и подаване на искове за вреди по Кодекса на застраховането и др.

– Несъстоятелност и ликвидация: Предлагаме правно представителство за иницииране на процедури по ликвидация и производства по несъстоятелност, участие в същинската процедура по несъстоятелност и в разпределението на активите, притежавани от предприятието-длъжник. В нашата практика представляваме и чуждестранни кредитори на местни дружества, където защитаваме правните и финансови интереси на своите клиенти пред съда и пред назначения синдик във връзка с разпределението на имуществото.

– Представителство на длъжници по потребителски и ипотечни кредити: Предлагаме правни консултации и представителство във всички случаи, когато имате нужда от юридическа защита във връзка с потребителски или ипотечен кредит от банка, фирма за бързи кредити или друга финансова институция. Представляваме длъжници пред частни съдебни изпълнители по образувани изпълнителни производства. Водим преговори с кредитори за предоговаряне на необслужвани кредити, и за извънсъдебно решаване на възникнали спорове между длъжници и кредитори, като се борим за най-добрите условия за уреждането на отношенията на клиента с кредитора.

– Осъществяваме и процесуално представителство по съдебни и/или арбитражни дела, инициирани от, или заведени срещу банки, фирми за бързи кредити и други финансови институции, включително в случаите на неразрешени спорове относно необслужвани потребителски или ипотечни кредити, както и в случаи на евентуална търговска несъстоятелност. Извършваме процесуално представителство пред КЗП във връзка с жалби за неравноправни клаузи в сключени договори за потребителски кредити.

– Семейни и наследствени спорове: Предлагаме правно съдействие и процесуално представителство в процедури по развод в българските съдилища, както и производства свързани с делба на активи при развод; съдебни дела за родителски права, дела за произход и издръжка. Консултираме нашите клиенти относно техните наследствени права и осъществяваме представителство в случаите на делба на наследство /доброволна или съдебна/.

– Трудовоправни спорове: представляваме както работодатели, така и работници и служители по дела, свързани с трудовоправни отношения – във връзка с законност на прекратяване на трудовото правоотношение, оспорване на заповеди за уволнение, проблеми при изплащането на съответните трудови възнаграждения и обезщетения, и други.

– Дела за домашно насилие: Предлагаме подготовка и подаване в съда на заявления по чл.7 и чл.8 от Закона за защита от домашно насилие; предлагаме пълно правно представителство на заявителите или ответниците пред съда по такива процедури.

– Правно съдействие срещу доставчици на стоки и услуги: Предлагаме правна помощ и процесуално представителство във връзка с дела срещу „Топлофикация“ ЕАД, „Софийска вода“ АД и други местни доставчици на стоки и/или услуги.

* Това е една от нашите услуги, които включват онлайн консултация.

** Според закона, безплатен съвет може да бъде даден само на роднини, други юристи или социално слаби граждани.

Свържете се с нас за повече информация: контакти.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz