Виза за дългосрочно пребиваване в България /виза Д/

Изискванията за снабдяване с виза Д за дългосрочно пребиваване са изрично уредени в Закона за чужденците в Република България.

Визата за дългосрочно пребиваване се издава от българските посолства и консулства в чужбина, т.е. в държавата на пребиваване на заявителя. Визата е със срок на валидност от 6 месеца и право за пребиваване от 180 дни за чужденци, които желаят да пребивават дълготрайно в България – поради трудови, бизнес, медицински, семейни или инвестиционни причини. Такива например са следните хипотези, когато чуждестранният гражданин:

1/ Извършва стопанска дейност съгласно изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите;

2/ Отговаря на изискванията за предоставяне на разрешение за постоянно пребиваване;

3/ Има достатъчно средства, за да живее в България, без да използва услугите на социално подпомагане и да възнамерява да се пенсионира в България;

4/ Сключил е брак с чужденец, който живее постоянно в България;

5/ Работи по трудов договор в България или в друга държава или е командирован в България, или работи като самостоятелно заето лице, след снабдяване с необходимото разрешение от Агенцията по заетостта;

6/ Осъществява търговска дейност и осигурява работа като работодател на поне 10 местни физически лица по трудов договор;

Виза Д се издава след провеждане на интервю с кандидата. Тя позволява многократно влизане на територията на страната по време на шестмесечния срок на валидност. В особени случаи, за някои конкретни кандидати, тази виза може да бъде издадена с валидност от една година и 360 дни на пребиваване, но само ако чуждестранните граждани отговарят на някое от съответните условия.

* Когато удостоверението за пребиваване бъде издадено, дългосрочната виза се анулира.

В зависимост от конкретната причина, въз основа на която чуждите граждани кандидатстват за издаването на виза за дългосрочно пребиваване, наборът от документи, който следва да се приложи към заявлението, е различен.

Нашият екип от адвокати може да ви предостави предварително становище относно законовите възможности за придобиване на дългосрочно пребиваване в България, и съответно за изискванията за кандидатстване за дългосрочна виза Д. Можем да консултираме нашите клиенти и по отношение на изключенията, при които издаването на виза може да бъде отказано. Ние можем да ви помогнем при изготвянето на заявлението и необходимите документи, вкл. и да ви съдействаме при снабдяването ви с допълнителни документи в случаите, когато такива са необходими.

В случай на евентуален отказ за издаване на виза за дългосрочно пребиваване тип Д, ние можем да ви съдействаме и представляваме при обжалването му /когато са налице правни основания за това/ пред компетентния съд.

Свържете се с нас за повече информация като ни пишете на office@lexsofia.com или като използвате някоя друга от формите за контакт, посочени в раздел „Контакти” на сайта ни.

Можете да прочетете и свързаните с тази наша правна услуга статии:

Инвестиции и дългосрочно пребиваване

Инвестиции и българско гражданство

Често задавани въпроси: Българско гражданство чрез инвестиция

Пребиваване в България чрез инвестиции в ДЦК. Инвестиционна програма

Често задавани въпроси: Регистрация на търговско представителство в България – виза Д, разрешение за пребиваване

Разрешение за достъп до пазара на труда на чужди граждани

* Имайте предвид, че чужденците, които посещават или живеят в България, са длъжни да съблюдават обществения правов ред, да са лоялни към българската държава и да не накърняват престижа и честта на българския народ.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz