инвестиционни посредници

ИЗМАМИ ОТ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМИ ЗА ОНЛАЙН-ТЪРГОВИЯ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

февруари 7, 2021

През последните няколко години в нашата практика получаваме все повече сигнали от физически лица, които са били измамени от интернет платформи за онлайн търговия с финансови инструменти. В повечето случаи клиентите на тези платформи са били привлечени от обещания за бърза и лесна печалба от инвестиционни посредници, инвестирали са сериозни парични суми, но впоследствие разбират, че парите им са изчезнали без да получат никаква възвръщаемост. Много често, на въпросните интернет платформи като лице, упражняващо дейността, е посочено дружество, което е регистрирано в Република България, поради което и жалбите от страна на „ужилените“ клиенти следва да се подадат пред компетентните български органи.

Въз основа на подобни жалби Комисията за финансов надзор, която е държавен регулаторен орган по отношение лицензирането и регистрацията на инвестиционните посредници, е поискала от съда да спре достъпа до множество уебсайти на дружества, представящи се за инвестиционни посредници и предлагащи услуги по инвестиции във финансови портфейли по смисъла на чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ. Въпросните дружества нямат лиценз и регистрация за подобна дейност. Те осъществяват дейност, която е незаконосъобразна и създава риск от измама за подведените да инвестират чрез тези уебсайтове.

Според информация от уебсайта на Комисията за финансов надзор от 15.01.2020г., съдът въз основа на отправено искане от Комисията, е разпоредил на доставчиците на комуникационни и съобщителни услуги и мрежи на територията на Република България да бъде спрян достъпа до четири интернет-страници – www.capitalengeneering.com, www.10cryptomarket.com , www.emdcapital.com  и www.brokerz.com . Всички тези уебсайтове са стопанисвани от лица, по отношение на които Комисията за финансов надзор е взела решение  862-ИП/19.11.2020 г., т.е. че нямат право да предлагат инвестиционни услуги, тъй като нямат лиценз и регистрация за подобна дейност. Разпореждането на съда следва да бъде изпълнено от лицата, към които е насочено, в  срок до 24 часа след постановяването му.

Следва да се отбележи, че КФН обосновава решението си да поиска от съда спирането на достъпа до конкретните уебсайтове, предлагащи информационни услуги, с множество постъпили жалби и сигнали, предимно от чужди граждани. Очевидно това са хора, които са били подведени да инвестират значителни суми в т.нар. „инвестиционни портфейли“ или „инвестиционни инструменти“, без обаче да имат никаква сигурност за своята инвестиция, тъй като лицето, което им предлага тази услуга, няма разрешение за подобна дейност от страна на държавния регулаторен орган, нито пък разрешение от друга държава-членка на Европейския съюз.

Поради тази причина, вложителят в подобни инвестиционни продукти не може впоследствие да се ползва евентуално от законовата защита, дадена от Фонда за компенсиране на инвеститорите на клиентите на лицензираните инвестиционни посредници. Налице е риск инвеститорът да загуби цялата направена от него инвестиция. Борбата за връщането на подобни направени вложения е сложна и дълга. Тя изисква събиране и представяне на множество доказателства, както и ангажирането на различни държавни институции и правоохранителни органи.

Именно затова подобно предприето действие от страна на съда по искане на КФН е важно, защото чрез пряко и незабавно въздействие в сферата на информационните технологии способства за ограничаване на измамите на инвеститори, осъществявани чрез примамливи оферти и предложения за инвестиране във финансови инструменти. Тези действия представляват нагледен пример за използването на ефективен инструмент от страна на държавата с цел противодействие на подобни измами. Следва да се отбележи, че към настоящия момент съобразно действащата законова уредба, подобно правомощие да иска спиране достъпа до уебсайтове от съда има само КФН. Частни лица нямат подобни права.

За съжаление, до подобни случаи се стига доста често, когато инвеститорите, обмислящи извършването на инвестиция в такава интернет платформа, не правят проверка относно това дали съответната платформа (респективно дружеството, което оперира чрез тази платформа) е получило необходимите за това лицензи от компетентните органи в Република България или в Европейския съюз. Тук следва да се отбележи, че предоставянето на инвестиционни услуги и извършването на инвестиционни дейности по занятие може да се осъществява само от акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление на територията на Република България, получило лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник при условията и по реда на ЗПФИ. В този контекст на територията на Република България инвестиционни услуги могат да бъдат предоставяни само от:

– инвестиционни посредници, лицензирани от Комисия за финансов надзор;

– инвестиционни посредници – банки, лицензирани от Българска народна банка;

– инвестиционни посредници, лицензирани от компетентните органи на други държави членки на Европейския съюз и предоставящи инвестиционни услуги на територията на Република България по реда на Глава 4, Раздел II от ЗПФИ;

– инвестиционни посредници от трета държава, предоставящи инвестиционни услуги на територията на Република България по реда на Глава 4, Раздел III от ЗПФИ;

*Проверка на това кои са лицензираните инвестиционни посредници може да се извърши на интернет сайта на КФН и/или на сайтовете на компетентните органи от Европейския съюз, както и на интернет сайта на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) –  https://www.esma.europa.eu/.

В случай че:

– желаете да инвестирате във финансови инструменти;

– вече сте направили подобна инвестиция към интернет-платформи за онлайн търговия с финансови инструменти или към инвестиционен посредник, за чиято дейност обаче не сте сигурен, че е законосъобразна, или ако

– сте жертва на измама с направена инвестиция във финансови инструменти,

Нашата кантора има опит в представителството и в консултирането при осъществяването на инвестиции в инвестиционни портфейли или при възникнали проблеми с вече извършени инвестиции. Ние ще извършим необходимите проверки, ще прегледаме относимите доказателства, ще ви предложим адекватен правен съвет и ще предприемем допустимите по закон правни действия, за да защитим Вашите правни и финансови интереси. За повече информация, можете да се свържете с нас чрез посочените данни за контакт в  секция “Контакти“ .

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz