адвокатското възнаграждение

АДВОКАТСКИЯТ ХОНОРАР – размер, начини на определяне

май 17, 2020

Възнаграждението на адвоката зависи най-вече от спецификата на казуса

Често един от първите въпроси на клиента към адвоката е „Колко ще струва?“. Като адвокати, практикуващи в София, България, по време на над 15-годишната си практика сме натрупали богат опит в определянето на адвокатския хонорар по няколко начина.

За наше и на клиента улеснение сме стигнали до заключението, че някои въпроси и запитвания за цените на адвокатските услуги си приличат.

Поради това сме направили опит да отговорим предварително на въпроса „колко струва адвокатската услуга?“ за някои от най-честите запитвания в работата ни.

Правилното определяне на адвокатското възнаграждение е от съществено значение за отношението адвокат – клиент, доверието между страните по договора за правни услуги, взаимната удовлетвореност. Неточната преценка на адвоката при поемане на определен казус може да отблъсне клиента, ако офертата е прекалено висока. Ако пък е прекалено ниска, а задачата трудна – има риск адвокатът да се дезинтересира и да не работи с достатъчна мотивация.

В практиката ни като адвокати сме стигнали до извода, че основните начини на определяне на адвокатското възнаграждение, дължимо от клиента са три:

1. Процент от материалния интерес

2. Часова ставка

3. На абонамент

1. Хонорарът като процент от материалния интерес

Адвокатският хонорар се определя като процент от материалния интерес предимно по съдебни дела и в нашата практика е платим при започване на работата по съответния правен казус. В определени случаи плащането на възнаграждението може да бъде разсрочено и на вноски.  В България е в сила Наредба № 1 от 9 юли 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, съгласно която:

За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес минимумът на възнаграждението е следният:

1. при интерес до 1000 лв. – 100 лв.;

2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 200 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;

3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 450 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;

4. при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;

5. при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;

6. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;

7. при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.

Посочените възнаграждения касаят граждански дела с материален интерес.

Важно е да се отбележи, че това е минимумът – т.е. се очаква, че делото не е сложно, фактическата обстановка е в голяма степен изяснена или предвидима.

Във всеки по-сложен казус адвокатът има право да предложи по-висок от минималния хонорар, когато прецени, че фактическата и правна сложност на делото налага това. Усложнение е събирането на голям брой материали по делото; наличието на множество участващи страни; необходимостта от извършване на голям брой действия и искания в процеса, които неминуемо ще увеличат броя на съдебните заседания, и др.

Честа практика е  възнаграждението да бъде обвързано и с допълнително заплащане в зависимост от броя проведени съдебни заседания. Факт е, че някои дела поради спецификата си приключват само с едно съдебно заседание, а за други – и десет заседания се оказват недостатъчни за разкриването на обективната истина. Затова такова евентуално усложнение е разумно да бъде взето предвид още при сключване на договора за правни услуги.

Много видове специфични съдебни дела са конкретно посочени в наредбата и хонорарите за тях са определени по друг начин. Особености има в определянето на адвокатското възнаграждение по изпълнителни дела, заповедни производства, и много други.

При наказателните дела определянето на адвокатския хонорар зависи от това дали случаят е все още във фазата на досъдебното производство – в което адвокатът встъпва с привличането на клиента като обвиняем, или вече е инициирано наказателно дело, където адвокатския хонорар за процесуално представителство е отделна сума.

Материалният интерес може да бъде водещ при определяне на адвокаския хонорар и при правно съдействие за сключване на договори в гражданския и търговския оборот.

Много често адвокатът взема предвид цената на купувания недвижим имот като основа, върху която да определи хонорара за правно обслужване на покупко-продажбата. По подобен начин възнаграждението се изчислява върху пазарната стойност на частта от имота при представителство по доброволна делба. Това не е необичайно – именно по подобен начин са уредени и нотариалните такси, а данъците по сделката винаги също са процент от съответния материален интерес.

Разбира се, този начин на определяне на цената е трудно разбираем за всеки тип договори. Клиентът често пита „Ама договорът за заем за 100 000 лева по какво се различава от договора за заем за 1000лв.?“. И наистина, някои договори могат да бъдат доста „лесни“ за съставяне. Но адвокатската работа по случая обикновено не се изчерпва само с изготвяне на бланка на договор съобразно интереса на клиента. Така при посочения пример, когато заемодателят дава заем в размер на 100 000 лева – всеки детайл е от изключително значение, включително проверката на имущественото състояние, историята на съдебните дела на заемополучателя, и много други фактори, които адвокатът по сделката ще проучи и вземе предвид. Такава проверка е по-скоро рядкост да бъде възложена по договори за по-ниски суми.

2. Адвокатски труд на часова ставка

Този начин на определяне на адвокатското възнаграждение е подходящ в случаите, когато определящо е времето за извършване на работата. Използва се при възлагане на правни проучвания, преглед на документи и изготвяне на правни становища, съдействие пред различни административни органи, свързано с лично посещение на адвоката от името на неговия клиент, при извършване на преговори от името на клиента с негови контрагенти и трети лица и др.

Важно е в такъв тип договори да се предвиди надлежно отчитане на извършената работа. Подходящо е с цел прозрачност в отношенията между страните и клиента, последният да бъде предварително предупреждаван, че определена задача ще отнеме на адвоката Х часа /съответно може да бъде предварително калкулирана/ясно определена и цената на необходимия адвокатски труд/.

Често спецификите на казуса не позволяват предварително адвокатското възнаграждение, дължимо при започване на работа по конкретния казус, да бъде определено до стотинка. В този случай е от изключително значение доверието между адвокат и клиент – така че последният да бъде убеден, че за посоченото време наистина юристът е извършил необходимата работа по конкретния казус.

3. Абонаментно правно обслужване

Определянето на подходящ за нуждите на търговеца месечен абонамент е честа практика в адвокатските кантори, обслужващи корпоративни клиенти (най-вече търговски дружества, банки, кредитни институции, застрахователни дружества и др.).

Този вид възнаграждение лежи на основата на адвокатския хонорар на часова ставка, но често в месечната сума са включени бонус часове, допълнителни услуги, правно обслужване 24/7. За адвоката клиентите на абонамент са важни и се ползват с приоритет. През години се развиват отношения на доверие, двете страни по договора за абонаментно правно обслужване свикват с „навиците“ си, документооборота, комуникацията, реакцията на адвоката при неотложен казус/проблем, възникнал в дейността на клиента, и др.

По правило договорът за абонаментно правно обслужване не включва процесуално представителство, а само съпътстващо обичайната дейност на клиента правно обслужване: консултации и правни становища в съответните области на правото, представителство пред административни органи, съдействие при сключване, изпълнение и разваляне на различните видове договори, сключвани от търговското дружество, извършване на преговори с бизнес-партньори и др.

Гореописаните три начина на определяне на адвокатския хонорар се прилагат гъвкаво, и често – смесено.

На този линк можете да се запознаете със секция „Цени“ на нашия сайт, и да поискате следните предварително подготвени и безплатни за клиента брошури, които съдържат основна информация по съответната тема, времева рамка и ориентировъчна цена:

 „Покупка на недвижим имот“

„Продажба на недвижим имот“

„Регистрация на ООД, ЕООД, АД“

„Ликвидация“

„Българско гражданство чрез инвестиция“

„Пребиваване в България чрез откриване на търговско представителство“

Пишете ни и по всеки въпрос, който Ви интересува, на посочените в секция „Контакти“ адреси на електронна поща.


Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz